Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty normatywne miejscowości, poz. 3638 [X]

, dnia 27 maja 2009 r.

Rozporządzenie Mera Srebrnego Rogu nr 4/2009

o Instytucie Botaniki i Zoologii (uchylony)

Art. 1.

 1. Tworzy się Instytut Botaniki i Zoologii (IBiZ), zwany dalej „Instytutem”, jako jednostkę organizacyjną Cesarskiego Miasta Stołecznego Srebrnego Rogu, bez osobowości prawnej.
 2. Celem Instytutu jest prowadzenie badań nad szeroko pojętą florą i fauną Księstwa Sarmacji i Korony Księstwa Sarmacji, z szczególnym uwzględnieniem obszaru Teutonii.
 3. Siedziba Instytutu mieści się w Cesarskim Mieście Stołecznym Srebrnym Rogu, zwanym dalej „Miastem”.
 4. Pracami Instytutu kieruje Dyrektor powoływany przez Mera Miasta.

Art. 2.

 1. W instytucie może pracować każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji i Korony Księstwa Sarmacji, który spełnił warunek opisany w ust. 2 i 3.
 2. Warunkiem wstąpienia do Instytutu jest napisanie pracy związanej z przedmiotem badan Instytutu, lub wpłacenie kwoty wpisowej na konto Instytutu, o którym mowa w Art. 4, ust. 1.
 3. Pracę wstępną, o której mowa w ust. 2 ocenia Dyrektor Instytutu. Wynik pozytywny jest jednoznaczny z przyjęciem do Instytutu.

Art. 3.

 1. Każdy pracownik Instytutu ma obowiązek raz na miesiąc publikować wyniki swoich badań.
 2. Publikacja, o której mowa w ust. 1 odbywa się na stronach internetowych Instytutu, lub na Forum Miasta.
 3. Pracownik Instytutu otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości, określonej przez Dyrektora Instytutu.
 4. Pracownik Instytutu może otrzymać dodatkowo premię, przyznaną prze Dyrektora Instytutu.
 5. Nie wywiązywanie się z obowiązku określonego w ust. 1 może stanowić podstawę do utraty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 oraz usunięcia z Instytutu.
 6. Mer Miasta oraz Starosta Slavii mają prawo zlecić Instytutowi opracowanie zagadnienia, z zakresu, o którym mowa w art. 1 ust. 2, mającego związek z obszarem Teutonii.

Art. 4.

 1. Kontem bankowym Instytutu jest „SM-Srebrny-IBiZ”.
 2. Z chwilą utworzenia Instytut otrzymuje od Miasta 50 tysięcy libertów, na konto bankowe, o którym mowa w ust. 1.
 3. Mer Miasta na wniosek Dyrektora Instytutu może przyznać dofinansowanie dla Instytutu.
 4. Poza środkami uzyskanymi w trybie ust. 3, Instytut finansowany jest:
  1. ze środków uzyskiwanych z dotacji udzielanych władze samorządowe Teutonii,
  2. ze środków uzyskiwanych z dotacji udzielanych przez Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego,
  3. z kwot wpisowych, o których mowa w art 2, ust. 2,
  4. z dobrowolnych darowizn.
 5. Wysokość kwoty wpisowej, o której mowa w art 2, ust. 2 określa zarządzenie Dyrektora Instytutu; W przypadku braku zarządzenia kwota ta wynosi 2000 libertów.

Art. 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) kaw. Votus
Mer CMS Srebrnego Rogu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny