Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 3640 [X]

Grodzisk, dnia 29 maja 2009 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Obywatelskich nr 2/2009

o trybie, warunkach i sposobie przeprowadzania oraz zaliczenia testu obywatelskiego (uchylony)

Na podstawie Ustawy Sejmu nr 92 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o obywatelstwie sarmackim rozporządzam, co następuje:

Art. 1. [Cel rozporządzenia]

Niniejsze rozporządzenie określa tryb, warunki i sposoby przeprowadzania oraz zaliczenia państwowego testu obywatelskiego, zwanego dalej "testem".

Art. 2. [Wniosek]

 1. Wniosek o przystąpienie do testu składa się na ręce ministra właściwego do spraw obywatelskich lub osoby wyznaczonej przez niego.
 2. Wniosek zawiera imię, nazwisko i identyfikator wnioskodawcy.

Art. 3. [Test]

 1. Minister właściwy do spraw obywatelskich lub osoba przez niego wyznaczona, zwana dalej "egzaminatorem", wyznacza datę testu w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku.
 2. Test przeprowadzany jest przez egzaminatora na oficjalnym czacie Księstwa Sarmacji, w obecności przynajmniej jednego świadka.
 3. Odpowiedź na każde pytanie nie trwa dłużej niż minutę.
 4. Test składa się z dwudziestu pytań wybranych z bazy pytań znajdującej się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Art. 4. [Warunek zaliczenia]

 1. Warunkiem zaliczenia testu jest poprawna odpowiedź na co najmniej trzy czwarte zadanych pytań.
 2. Uznaje się każdą odpowiedź poprawną merytorycznie i zgodną z bieżącym stanem rzeczy.
 3. Test nie jest zaliczany, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że egzaminowany korzysta z pomocy osób trzecich bądź innych źródeł informacji.

Art. 5. [Obywatelstwo]

Zaliczenie testu skutkuje wypełnieniem przesłanki z art. 2. ust. 1. pkt. 1 Dekretu z Mocą Ustawy o obywatelstwie sarmackim.

Art. 6. [Przepisy końcowe]

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Załącznik

Baza pytań i odpowiedzi do testu obywatelskiego

 1. Kiedy powstało Księstwo Sarmacji?
  25 maja 2002 roku.

 2. Z jakiej, nieistniejącej już mikronacji wywodzi się Księstwo Sarmacji?
  Z Wolnego Klubu Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Jak nazywa się sarmacki system gospodarczy?
  Syriusz.

 4. Co oznacza skrótowiec SYRIUSZ?
  System Rejestracji i Użytkowania Sarmackich Zasobów.

 5. Kto został koronowany na pierwszego Księcia Sarmacji i jak należy się do tej osoby zwracać?
  Jego Książęca Wysokość Piotr Mikołaj.

 6. Jak nazywa obecny Książę Sarmacji i jak należy się do tej osoby zwracać?
  Jego Książęca Mość Daniel Łukasz

 7. W którym roku miała miejsce koronacja obecnego Księcia Sarmacji?
  W 2008 roku.

 8. Czy władza książęca w Sarmacji jest dziedziczna?
  Nie.

 9. Co znajduje się na godle Sarmacji?
  Orzeł Biały na czerwono-niebieskim tle.

 10. Jakie kolory, w kolejności od najwyżej do najniżej położonego pasa, znajdują się na fladze Sarmacji?
  Biały, czerwony i niebieski.

 11. Jaki tytuł nosi hymn Księstwa Sarmacji?
  "Wielka Sarmacjo".

 12. Z jakim państwem realnym Księstwo Sarmacji dzieli melodię swojego hymnu?
  Z Republiką Czadu.

 13. Jakie miasto jest stolicą Sarmacji?
  Książęce Miasto Grodzisk.

 14. Na jakie rodzaje dzielą się domeny w Sarmacji?
  Prowincje i Kraje Korony.

 15. Jak nazywają się domeny, które wchodzą w skład Sarmacji?
  Terytorium Koronne, Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu, Marchia Teutońska, Hrabstwo Gellonii, Królestwo Baridasu.

 16. Wymień wszystkie miejscowości, które podlegają zamieszkiwanej przez Ciebie domenie.

 17. Jak nazywa się naczelnik Twojej miejscowości?

 18. Jakie tytuły szlacheckie i arystokratyczne, w kolejności od najniższego do najwyższego, z uwzględnieniem obu płci, stosuje się w Księstwie Sarmacji?
  Kawaler (szlachetna dama), baronet (baronetessa), baron (baronessa), wicehrabia (wicehrabina), hrabia (hrabina), markiz (markiza), diuk (diuczessa), książę (księżna).

 19. Jak się nazywa sarmacka państwowa agencja prasowa?
  Brama Sarmacka.

 20. Wymień nazwy dwóch sarmackich niepaństwowych agencji prasowych.

 21. Jak się nazywa służba porządkowa, która dba o przestrzeganie prawa w miejscach publicznych Księstwa Sarmacji?
  Gwardia Narodowa Księstwa Sarmacji.

 22. Ile osób przynajmniej potrzeba, aby założyć partię polityczną?
  Trzy.

 23. Ile trwa kadencja Izby Poselskiej?
  4 miesiące.

 24. Czym warunkowana jest ilość posłów w danej kadencji?
  Liczbą obywateli sarmackich.

 25. Wymień nazwy trzech mikronacji, z którymi Sarmacja utrzymuje stosunki dyplomatyczne.

 26. Jak nazywa się organizacja zrzeszająca najważniejsze polskie mikronacje?
  Organizacja Polskich Mikronacji.

 27. Kto to jest regent?
  Osoba powoływana przez Księcia Sarmacji na okres Jego tymczasowej nieobecności lub nieaktywności, sprawująca w Jego imieniu władzę książęcą.

 28. Kto jest obecnym Kanclerzem Księstwa Sarmacji?

 29. Jak się nazywa tytulatura często stosowana w Sarmacji w odniesieniu do szlachciców i arystokratów?
  Tytulatura "baridajska".

 30. Jak się nazywa sarmacka placówka edukacyjna, mająca siedzibę w Grodzisku i należąca do państwa?
  Instytut Edukacji Sarmackiej.

 31. Na czym polega moderacja na liście dyskusyjnej?
  Na weryfikacji przez Gwardię Narodową wiadomości przesyłanych na listę przez osobę moderowaną.

 32. Jak się nazywa izba niższa sarmackiego parlamentu?
  Izba Poselska.

 33. Jak się nazywa miejsce na stronach internetowych Księstwa Sarmacji, w którym obywatele mogą publikować swoje grafiki?
  Sztuka Uliczna.

 34. Kto jest najwyższym zwierzchnikiem i naczelnym dowódcą Książęcych Sił Zbrojnych?
  Jego Książęca Mość Daniel Łukasz.

 35. Kto, po Księciu Sarmacji, ma najwyższą władzę w Książęcych Siłach Zbrojnych?
  Hetman Wielki, Mariusz Magnuszewski.

 36. Jakie warunki należy spełniać, by móc objąć mandat senatorski?
  Należy uzyskać co najmniej tytuł wicehrabiego i złożyć przysięgę senatorską.

 37. Jaka instytucja prezentuje biografie sarmackiej szlachty i arystokracji?
  Izba Zasłużonych Sarmatów.

 38. Książę Sarmacji jest także Królem...
  Baridasu.

 39. Jak się nazywa instytucja, która tworzy sondy na stronie głównej Sarmacji?
  Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej.

 40. Jak nazywa się tworzona przez Rząd forma porównywania aktywności samorządów sarmackich?
  Ranking Miejscowości.

 41. Jak nazywa się niezależny serwis internetowy, którego celem jest zbieranie na bieżąco wszelkich ważnych informacji dotyczących Sarmacji?
  Biuletyn Informacji Publicznej.

 42. Czy Sarmacja to gra?
  Nie.

 43. Ile maksymalnie tożsamości można legalnie posiadać w Sarmacji?
  Jedną.

 44. Jaka jest najwyższa kara przewidziana w sarmackim Kodeksie Karnym?
  Banicja.

 45. Kto w Sarmacji stoi ponad prawem?
  Nikt.

(—) Karolina von Lichtenstein-Sobieszek,
Minister Spraw Obywatelskich

(—) Jakub Bakonyi,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny