Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 3641 [X]

Grodzisk, dnia 31 maja 2009 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Obywatelskich nr 3/2009

o trybie, warunkach i sposobie przeprowadzania oraz zaliczenia testu obywatelskiego (uchylony)

Na podstawie Ustawy Sejmu nr 92 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o obywatelstwie sarmackim rozporządzam, co następuje:

Art. 1. [Cel rozporządzenia]

Niniejsze rozporządzenie określa tryb, warunki i sposoby przeprowadzania oraz zaliczenia państwowego testu obywatelskiego, zwanego dalej "testem".

Art. 2. [Wniosek]

 1. Wniosek o przystąpienie do testu składa się na ręce właściwego ministra.
 2. Wniosek zawiera imię, nazwisko i identyfikator wnioskodawcy, zwanego dalej "egzaminowanym".

Art. 3. [Test]

 1. Egzamin przeprowadza właściwy minister, po uprzednim złożeniu wniosku o przeprowadzenie testu przez zdającego, w terminie ustalonym przez ministra.
 2. Test przeprowadzany jest przez egzaminatora na oficjalnym czacie Księstwa Sarmacji, w obecności przynajmniej jednego świadka.
 3. Odpowiedź na każde pytanie nie trwa dłużej niż minutę.
 4. Test składa się z dwudziestu pytań wybranych przez ministra z ogólnodostępnej bazy pytań i odpowiedzi, stanowiącej załącznik do niniejszego rozporządzenia.

Art. 4. [Warunek zaliczenia]

 1. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu następuje poprzez udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej trzy czwarte zadanych pytań.
 2. Poprawną odpowiedzią jest każda odpowiedź poprawna merytorycznie i zgodna z bieżącym stanem rzeczy.
 3. Test nie jest zaliczany, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że egzaminowany korzysta z pomocy osób trzecich bądź innych pomocy dydaktycznych.

Art. 5. [Obywatelstwo]

Zaliczenie testu skutkuje wypełnieniem przesłanki z art. 2. ust. 1. pkt. 1 Dekretu z Mocą Ustawy o obywatelstwie sarmackim, o czym minister niezwłocznie zawiadamia Księcia.

Art. 6. [Przepisy końcowe]

 1. Traci moc Rozporządzenie Ministra Spraw Obywatelskich o trybie, warunkach i sposobie przeprowadzania oraz zaliczenia egzaminu obywatelskiego z dnia 29 maja 2009 r.
 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Załącznik

Baza pytań i odpowiedzi do testu obywatelskiego

 1. Kiedy powstało Księstwo Sarmacji?
  25 maja 2002 roku.

 2. Jak nazywa się legendarny przywódca Sarmacji?
  Acjo.

 3. Jak nazywa się sarmacki system gospodarczy?
  Syriusz.

 4. Jakie słowa są dewizą Księstwa Sarmacji?
  "Wolność wszystko zwycięża" / "Libertas omnia vincit"

 5. Kto był pierwszym Księciem Sarmacji i jak należy się do tej osoby zwracać?
  Jego Książęca Wysokość Piotr Mikołaj.

 6. Jak nazywa obecny Książę Sarmacji i jak należy się do tej osoby zwracać?
  Jego Książęca Mość Daniel Łukasz

 7. Jak nazywa się syn Księcia Sarmacji i jak należy się do tej osoby zwracać?
  Jego Książęca Wysokość Jakub Bakonyi

 8. W którym roku miała miejsce koronacja obecnego Księcia Sarmacji?
  W 2008 roku.

 9. Czy władza książęca w Sarmacji jest dziedziczna?
  Tak.

 10. Co znajduje się na godle Sarmacji?
  Orzeł Biały na czerwono-niebieskim tle.

 11. Jakie kolory, w kolejności od najwyżej do najniżej położonego pasa, znajdują się na fladze Sarmacji?
  Biały, czerwony i niebieski.

 12. Jaki tytuł nosi hymn Księstwa Sarmacji?
  "Wielka Sarmacjo".

 13. Jakie miasto jest stolicą Sarmacji?
  Książęce Miasto Grodzisk.

 14. Na jakie rodzaje dzielą się domeny w Sarmacji?
  Prowincje i Kraje Korony.

 15. Jak nazywają się domeny, które wchodzą w skład Sarmacji?
  Terytorium Koronne, Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu, Marchia Teutońska, Hrabstwo Gellonii, Królestwo Baridasu.

 16. Jak nazywa się naczelnik Twojej miejscowości?

 17. Jak nazywa się naczelnik Twojej domeny?

 18. Książę Sarmacji jest także Królem...
  Baridasu.

 19. Kto nadaje sarmackie tytuły szlacheckie i arystokratyczne oraz ordery i odznaczenia?
  Książę Sarmacji.

 20. Jakie tytuły szlacheckie i arystokratyczne, w kolejności od najniższego do najwyższego, z uwzględnieniem obu płci, stosuje się w Księstwie Sarmacji?
  Kawaler (szlachetna dama), baronet (baronetessa), baron (baronessa), wicehrabia (wicehrabina), hrabia (hrabina), markiz (markiza), diuk (diuczessa), książę (księżna).

 21. Jak nazywa się akt nadania tytułu szlacheckiego lub arystokratycznego?
  Nobilitacja.

 22. Jaka jest potoczna nazwa nobilitacji, popularna w kręgach mieszkańców Sarmacji?
  Konfiturki.

 23. Jaką nazywa się najwyższy order w Księstwie Sarmacji?
  Order Świętego Piotra.

 24. Jak się nazywa sarmacka państwowa agencja prasowa?
  Brama Sarmacka.

 25. Wymień nazwy dwóch sarmackich niepaństwowych agencji prasowych.

 26. Jak się nazywa służba porządkowa, która dba o przestrzeganie prawa w miejscach publicznych Księstwa Sarmacji?
  Gwardia Narodowa Księstwa Sarmacji.

 27. Jakie stany wchodzą w skład Sejmu Księstwa Sarmacji?
  Książę, Izba Poselska, Izba Senatorska.

 28. Ile trwa kadencja Izby Poselskiej?
  4 miesiące.

 29. Czym warunkowana jest ilość posłów w danej kadencji?
  Liczbą obywateli sarmackich.

 30. Wymień nazwy 2 partii politycznych zarejestrowanych obecnie w Księstwie Sarmacji.

 31. Wymień nazwy trzech mikronacji, z którymi Sarmacja utrzymuje stosunki dyplomatyczne.

 32. Jak nazywa się organizacja zrzeszająca najważniejsze polskie mikronacje?
  Organizacja Polskich Mikronacji.

 33. Kto to jest regent?
  Osoba powoływana przez Księcia Sarmacji na okres Jego tymczasowej nieobecności lub nieaktywności, sprawująca w Jego imieniu władzę książęcą.

 34. Kto jest obecnym Kanclerzem Księstwa Sarmacji?

 35. Jak się nazywa tytulatura często stosowana w Sarmacji w odniesieniu do szlachciców i arystokratów? Podaj przykład takiego tytułu i przyporządkuj go do odpowiedniego tytułu szlacheckiego.
  Tytulatura "baridajska", np. Jaśnie Oświecony - diuk

 36. Jak się nazywa sarmacka placówka edukacyjna, mająca siedzibę w Grodzisku i należąca do państwa?
  Instytut Edukacji Sarmackiej.

 37. Na czym polega moderacja na liście dyskusyjnej?
  Na weryfikacji przez Gwardię Narodową wiadomości przesyłanych na listę przez osobę moderowaną.

 38. Jak się nazywa miejsce na stronach internetowych Księstwa Sarmacji, w którym obywatele mogą publikować swoje grafiki?
  Sztuka Uliczna.

 39. Z jakich głównych części składają się Książęce Siły Zbrojne?
  Książęce Wojska Lądowe, Książęce Siły Powietrzne, Książęca Marynarka Wojenna.

 40. Kto jest najwyższym zwierzchnikiem i naczelnym dowódcą Książęcych Sił Zbrojnych?
  Jego Książęca Mość Daniel Łukasz.

 41. Kto, po Księciu Sarmacji, ma najwyższą władzę w Książęcych Siłach Zbrojnych i jak nazywa się pełniona przez niego funkcja?
  Hetman Wielki, Mariusz Magnuszewski.

 42. Jakie warunki należy spełniać, by móc objąć mandat senatorski?
  Należy uzyskać co najmniej tytuł wicehrabiego i złożyć przysięgę senatorską.

 43. Jak nazywa się grupa artystyczna pod przewodnictwem Henryka K. von Thorn-Leszczyńskiego?
  "Śnięty Leszcz".

 44. Jaki nazywa się baridajski serwis aukcyjny?
  "Basea".

 45. Jak się nazywa instytucja, która umieszcza sondy na stronie głównej Sarmacji?
  Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej.

 46. Jak nazywa się tworzona przez Rząd forma porównywania aktywności samorządów sarmackich?
  Ranking Miejscowości.

 47. Jak nazywa się niezależny serwis internetowy, którego celem jest zbieranie na bieżąco wszelkich ważnych informacji dotyczących Sarmacji?
  Biuletyn Informacji Publicznej.

 48. Ile maksymalnie tożsamości można legalnie posiadać w Sarmacji?
  Jedną.

 49. Jaka jest najwyższa kara przewidziana w sarmackim Kodeksie Karnym?
  Banicja.

 50. Kto w Sarmacji stoi ponad prawem?
  Nikt.

(—) Karolina von Lichtenstein-Sobieszek,
Minister Spraw Obywatelskich

(—) Jakub Bakonyi,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny