Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 3645 [X]

Grodzisk, dnia 4 czerwca 2009 r.

Ustawa Konstytucyjna

o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji (uchylony)

Art. 1. [Zmiana Konstytucji]

W Konstytucji Księstwa Sarmacji dodaje się art. 7a „Immunitet Regenta lub członka Rady Regencyjnej” w brzmieniu:

  1. „Regent lub członek Rady Regencyjnej sprawujący władzę w imieniu Księcia może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub aresztowany za czyny popełnione w czasie sprawowania władzy książęcej jedynie za zgodą Izby Senatorskiej wyrażonej w uchwale przyjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby senatorów.
  2. Postępowania wszczęte przeciwko Regentowi Księstwa Sarmacji lub członkowi Rady Regencyjnej wstrzymuje się na czas sprawowania przez niego władzy książęcej.
  3. Postanowień niniejszego artykułu nie stosuje się, gdy Regent lub członek Rady Regencyjnej wyrazi zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub aresztowanie.
  4. Postanowień niniejszego artykułu nie stosuje się do osób sprawujących tymczasowo władzę książęcą w okresie opróżnienia tronu książęcego.”

Art. 2. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny