Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 3658 [X]

Grodzisk, dnia 8 czerwca 2009 r.

Rozporządzenie Kanclerza nr 2/2009

o Bramie Sarmackiej oraz publikacji materiałów na stronach internetowych Księstwa Sarmacji (uchylony)

Art. 1. [Brama Sarmacka]

 1. Brama Sarmacka jest oficjalną agencją prasową Księstwa Sarmacji, finansowaną ze środków Korony.
 2. Całokształtem prac Bramy Sarmackiej kieruje Redaktor Naczelny, powoływany i odwoływany przez Kanclerza.

Art. 2. [Treści zabronione]

 1. Na stronach internetowych Księstwa Sarmacji zabrania się publikowania treści lub odsyłaczy do treści:
  1. bez zgody właścicieli ich autorskich praw majątkowych,
  2. niezwiązanych z Księstwem Sarmacji lub inną mikronacją,
  3. wywołujących podejrzenie niezgodności z prawem,
  4. zawierających treści obsceniczne.
 2. Funkcjonariusz posiadający właściwe możliwości techniczne przenosi treść lub odsyłacz do treści, o których mowa w ust. 1, do wyodrębnionego, niejawnego działu Forum Centralnego.

Art. 3. [Sztuka Uliczna i Park Stołeczny]

Mieszkaniec ma prawo do opublikowania dziennie do dwóch materiałów w Sztuce Ulicznej i jednego materiału w Parku Stołecznym, chyba że został tego prawa pozbawiony zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

Art. 4. [Agregowane agencje prasowe]

Kanclerz może odmówić lub zaprzestać agregacji agencji prasowej na stronach internetowych Księstwa Sarmacji, zwanej dalej „agregacją”, jeżeli:

 1. wydawcą nie jest obywatel sarmacki, sarmacka osoba prawna lub Organizacja Polskich Mikronacji,
 2. w agencji prasowej uporczywie publikowane są treści zabronione,
 3. w agencji prasowej nie opublikowano żadnego materiału w ciągu ostatnich 90 dni,
 4. agencja prasowa zamieszczona jest poza serwerem Księstwa Sarmacji,
 5. oprogramowanie integracyjne agencji prasowej jest wadliwe.

 

Art. 5. [Przepisy szczególne]

 1. Wydawca agregowanej agencji prasowej może zastrzec swoją tożsamość do wiadomości Kanclerza oraz organów właściwych w sprawach ścigania przestępstw i wymiaru sprawiedliwości.
 2. Odsyłacz do niezależnego samorządnego miejsca publicznego, o którym mowa w odrębnych przepisach prawa, konstruuje się w ten sposób, że użytkownik chcący przejść pod wskazywany przez niego adres otrzymuje komunikat „Możesz napotkać na treści sprzeczne z dobrymi obyczajami. Czy chcesz przejść dalej?”.

Art. 6. [Przepisy końcowe]

 1. Traci moc Rozporządzenie Kanclerza nr 1/2009 o Bramie Sarmackiej oraz publikacji materiałów na stronach internetowych Księstwa Sarmacji z dnia 13 stycznia 2009 r.
 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Jakub Bakonyi,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny