Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Konstytucja Królestwa Teutonii, poz. 3666 [X]

, dnia 7 czerwca 2009 r.

Tymczasowa Konstytucja

Królestwa Teutonii (uchylony)

Art. 1.

 1. Królestwo Teutonii jest autonomiczną prowincją Księstwa Sarmacji.
 2. Królestwo Teutonii jest wspólnym dobrem wszystkich Jego mieszkańców.

Art. 2.

Prawo Królestwa stanowią, w hierarchii ważności:

 1. prawo Księstwa Sarmacji, podług konstytucyjnego porządku,
 2. niniejsza konstytucja,
 3. ustawy organiczne,
 4. ustawy i dekrety królewskie,
 5. dekrety, edykty, ordynacje i ordonanse królewskie,
 6. marginalia organów władzy wykonawczej,
 7. normy teutońskiego prawa zwyczajowego.

Art. 3.

 1. Stolicą Królestwa jest Cesarskie Miasto Stołeczne Srebrny Róg.
 2. Królewskie Miasto Złoty Gród korzysta z praw i przywilejów miasta stołecznego na zasadach określonych w ustawie.
 3. Symbole Królestwa określają normy prawa zwyczajowego.

Art. 4.

 1. Na czele Królestwa Teutonii stoi Król Teutonii - Jego Królewska Mość Łukasz August.
 2. Organem stanowiącym Królestwa Teutonii jest Senat Królestwa Teutonii złożony z Jego Cesarskiej Wysokości Jakoba, Jego Arcyksiążęcej Wysokości Wojciecha Hergemona, Jego Książęcej Wysokości Krzysztofa St. M. Koniasa, Jego Wielkoksiążęcej Mości Roana Łuryxa, Jego Książęcej Wysokości Michaela von Lichtensteina, Ich Ekscelencji Dariusza markiza Makowskiego i kawalera Votusa.
 3. Obradom Senatu Królestwa Teutonii przewodzi dotychczasowy Namiestnik Marchii Teutońskiej, jako Marszałek.

Art. 5.

 1. Senat Królestwa Teutonii uchwala ustawy zwykłą większością głosów oraz ustawy organiczne większością dwóch trzecich głosów.
 2. Ustawy dla swojej ważności wymagają podpisu Króla.

Art. 6.

Wszystkie ustawy Błękitnej i Szafirowej Izby Królestwa Nowej Teutonii oraz Senatu Marchii Teutońskiej uważa się za uchylone, za wyjątkiem Ustawy Senatu Marchii Teutońskiej nr 10/2009 o Obywatelstwie Teutońskim z dnia 1 stycznia 2009 r.

Art. 7.

Król oraz wszyscy członkowie Senatu Królestwa Teutonii posiadają obywatelstwo teutońskie z mocy prawa.

Art. 8.

Zmiana niniejszej Konstytucji następuje w drodze ustawy Senatu Królestwa Teutonii podjętej większością dwóch trzecich głosów, za zgodą Króla Teutonii i Księcia Sarmacji.

Art. 9.

 1. Niniejsza Konstytucja wchodzi w życie z chwilą inkorporacji Królestwa Nowej Teutonii do Księstwa Sarmacji.
 2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej konstytucji, traci moc Statut Marchii Teutońskiej z dnia 7 maja 2005 r.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Namiestnik Marchii Teutońskiej

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny