Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 3677 [X]

Grodzisk, dnia 14 czerwca 2009 r.

Rozporządzenie Ministra Samorządu Terytorialnego

o tymczasowych zasadach sporządzania rankingu miejscowości (uchylony)

Art. 1.

Elementami obowiązkowymi strony internetowej miejscowości są:

 1. rubryka z wydarzeniami z życia miejscowości, w której najnowsza wiadomość została opublikowana 25 maja 2009 r. lub później,
 2. nazwa miejscowości,
 3. symbole, w szczególności herb i flaga, miejscowości,
 4. opis miejscowości liczący co najmniej 5 zdań,
 5. historia lub kalendarium miejscowości liczące co najmniej 5 zdań,
 6. opis co najmniej 2 zabytków, wraz ze zdjęciami, znajdujących się na terenie miejscowości,
 7. mapa miejscowości,
 8. odsyłacz do znajdujących się na stronach internetowych Księstwa Sarmacji wykazów lub zintegrowane z systemami informatycznymi Księstwa Sarmacji wykazy:
  1. mieszkańców miejscowości,
  2. parceli w miejscowości,
 9. odsyłacze do opublikowanych w Dzienniku Praw aktów prawnych miejscowości,
 10. informacje o organach władzy w miejscowości oraz osobach piastujących funkcje publiczne w miejscowości,
 11. wyraźny odsyłacz do stron internetowych Księstwa Sarmacji na stronie głównej, będący herbem Księstwa Sarmacji określonym w odrębnych przepisach prawa.

Art. 2.

Miejscowość, której strona internetowa nie posiada wszystkich elementów, o których mowa w art. 1, otrzymuje zero punktów i nie jest brana pod uwagę przy dalszym obliczaniu punktów, o którym mowa w art. 3-5.

Art. 3.

Bazową liczbą punktów miejscowości jest suma:

 1. zaokrąglonej w dół do najbliższej liczby całkowitej ćwierci liczby obywateli sarmackich zamieszkałych w miejscowości,
 2. zaokrąglonej w dół do najbliższej liczby całkowitej ćwierci liczby trwałych mieszkańców miejscowości (zamieszkałych w danej miejscowości od ponad 60 dni oraz potwierdzających swoją obecność w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji w ciągu ostatnich 31 dni) oraz
 3. zaokrąglonej w dół do najbliższej liczby całkowitej połowy punktów otrzymanych przez miejscowość w rankingu, którego wyniki ogłoszono 15 lutego 2009 r.

Art. 4.

Bazową liczbę punktów miejscowości powiększa się o każdą mającą miejsce w okresie od 15 lutego 2009 r. inicjatywę opisaną w rubryce, o której mowa w art. 1 pkt 1, w sposób następujący:

 1. powołanie do życia nowej inicjatywy — od 50 do 200 punktów,
 2. aktualizacja istniejącej inicjatywy — od 25 do 100 punktów.

Art. 5.

Punkty, o których mowa w art. 4, przyznaje w drodze consensusu komisja w składzie: Minister Samorządu Terytorialnego oraz dwóch panów ziemi stojących na czele domen zamieszkałych przez kolejno największą liczbę obywateli sarmackich.

Art. 6.

Minister Samorządu Terytorialnego ogłasza wyniki rankingu miejscowości w drodze obwieszczenia, z wyszczególnieniem miejscowości kwalifikowanych.

Art. 7.

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i traci moc z dniem ogłoszenia wyników rankingu miejscowości przeprowadzonego na zasadach w nim określonych.
 2. Traci moc Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych nr 10/2008 o Rankingu Miejscowości z dnia 9 października 2008 r.

(—) Piotr Mikołaj, Minister Samorządu Terytorialnego,

(—) Michał diuk Ł.,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny