Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 3804 [X]

Grodzisk, dnia 1 września 2009 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 524 o obywatelstwie sarmackim z dnia 17 stycznia 2009 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Myro Ivo von Slipyj.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 1 września 2009 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Michał Nierebiński / Myro Ivo von Slipyj
Identyfikator: A8394
Realne dane:
 Data urodzenia: 03.09.1983
 Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
 Miejsce zamieszkania: Warszawa
Wirtualne miejsce zamieszkania: Królewskie Miasto Almera
                (Królestwo Baridasu)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-01-30 (944)

Wielmożni i Wielmożne!
Szanowni i Miłe!

Ja, niżej podpisany Myro Ivo von Slipyj, zamieszkały w
Księstwie od lat, niniejszym uniżenie proszę o
przywrócenie mi godności Obywatela Rzeczypospolitej
Sarmackiej.

Pełniłem wcześniej funkcje burmistrza i przewodniczącego
rady Książecego Miasta Grodziska, sołtysa wsi Stiepanowki,
czynnie brałem udział w odbudowie Królestwa Baridasu.
Pomagałem również Biuru Spraw Obywatelskich. Nadto byłem
zwierzchnikiem Sarmackiej Autokefalicznej Cerkwi
Prawosławnej. Za mój trud ówczesny Książę JKW Piotr
Mikołaj uhonorował mnie tytułem baroneta, włączając mnie
w szeregi sarmackiej szlachty.

Dziś pragnę założyć Bractwo Powództwa Prywatnego,
którego celem będzie pomoc obywatelom Sarmacji w
rozwiązywaniu problemów interpersonalnych zarówno na drodze
prawnej, a przede wszystkim poza nią. Jestem przekonany, że
nowatorskie metody, które w ramach usług zamierzam
przedstawić obywatelom Księstwa, przyczynią się do wzrostu
poczucia szczęśliwości wszystkich mieszkańców.

Wiem, że zostałem pozbawiony obywatelstwa, wskutek
opuszczenia Sarmacji, lecz nadal nie wiem dlaczego i kiedy
pozbawiono mnie szlacheckiego tytułu. Jestem gotów służyć
Sarmacji i własnym trudem odzyskać uznanie wśród
obywateli. Jestem pełen nadziei, iż mój wniosek zostanie
rozpatrzony pozytywnie.

Składam wyrazy szacunku.

Myro Ivo von Slipyj

Adres IP: 195.245.217.252
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729)

(—) Daniel Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny