Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 3843 [X]

Srebrny Róg, dnia 17 października 2009 r.

Dekret Króla Teutonii

o Królewskiej Izbie Prawnej (uchylony)

Art. 1.

  1. Tworzy się Królewską Izbę Prawną przy tronie królewskim w Złotym Grodzie.
  2. Królewska Izba Prawna zajmuje się ściganiem zbrodni przeciw Narodowi Teutońskiemu oraz ochroną procesową obywateli Królestwa Teutonii.

 

Art. 2.

  1. Pracami Królewskiej Izby Prawnej kieruje Królewski Radca Prawny powoływany i odwoływany przez Króla/Namiestnika.
  2. Królewski Radca Prawny powołuje i odwołuje za zgodą Króla/Namiestnika Adwokatów Królewskiej Izby Prawnej.
  3. Królewski Radca Prawny w drodze zarządzenia reguluje sposób funkcjonowania Królewskiej Izby Prawnej oraz określa kompetencje i obowiązki Adwokatów Królewskiej Izby Prawnej
  4. Wynagrodzenia pracowników Królewskiej Izby Prawnej ustala Lord Skarbnik w porozumieniu z Królem/Namiestnikiem.

(Art. 2 ust. 1, 2 i 3 w brzmieniu ustalonym, a ust. 4 dodany Dekretem Króla Teutonii nr 4/2010 z dnia 4 grudnia 2010r.)

Art. 3.

  1. Królewska Izba Prawna zapewnia wszystkim aktywnym obywatelom Królestwa Teutonii reprezentację przed sądami w sprawach karnych, na koszt Królestwa Teutonii.
  2. Za reprezentację w sprawach cywilnych i administracyjnych pobierane są opłaty na zasadach i w wysokości określanych przez Królewskiego Radcę Prawnego w porozumieniu z Lordem Skarbnikiem.

(Art. 3 w brzmieniu ustalonym Dekretem Króla Teutonii nr 4/2010 z dnia 4 grudnia 2010r.)

Art. 4.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Łukasz August, (—).

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny