Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Rozporządzenia wykonawcze, poz. 3847 [X]

, dnia 18 października 2009 r.

Rozporządzenie Królewskiego Radcy Prawnego

o pracownikach Królewskiej Izby Prawnej Królestwa Teutonii (uchylony)

Art. 1 [Cel i definicje]

  1. Niniejsze rozporządzenie, na podstawie art. 2 ust. 3 Dekretu Króla Teutonii o Królewskiej Izbie Prawnej z dnia 17 października 2009 r., określa kompetencje, obowiązki i wynagrodzenia sekretarzy Królewskiej Izby Prawnej.
  2. W niniejszym rozporządzeniu przez Radcę rozumie się Królewskiego Radce Prawnego, a przez sekretarzy - sekretarzy Królewskiej Izby Prawnej, o których mowa w wyżej wymienionym Dekrecie Króla Teutonii.

Art. 2 [Sekretarz]

Sekretarz na polecenie Radcy:

  1. występuje przed sądami powszechnymi jako oskarżyciel lub pełnomocnik osoby oskarżonej, która poprosiła o pomoc Królewską Izbę Prawną,
  2. świadczy usługi pomocy prawnej w zakresie ustalonym przez Radcę.

Art. 3 [Młodszy sekretarz]

Młodszy sekretarz wypełnia zadania poważone mu przez Radcę i sekretarzy, w szczególności może wykonywać - w zastępstwie sekretarza - obowiązki o których mowa w art. 2.

Art. 4 [Wynagrodzenia]

  1. Ustala się wynagrodzenie sekretarza na 1000 lt miesięcznie oraz 2500 lt za każdą prowadzoną przed sądem sprawę.
  2. Ustala się wynagrodzenie młodszego sekretarza na 1000 lt miesięcznie.

Art. 5 [Przepis końcowy]

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Wojciech Hergemon

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny