Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 3850 [X]

Grodzisk, dnia 20 października 2009 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 579

— Akt ratyfikacji Konwencji o wolnym dostępie do miejsc publicznych (uchylony)

W imieniu Księstwa Sarmacji

REGENT KSIĘSTWA SARMACJI

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 7 września 2009 r. w Gmachu Narodów Organizacji Polskich Mikronacji została sporządzona Konwencja Organizacji Polskich Mikronacji o wolnym dostępie do miejsc publicznych, w następującym brzmieniu:

* * *

Konwencja OPM

o wolnym dostępie do miejsc publicznych

Art. 1. [Definicje]

 1. Przez "miejsce publiczne", określone w niniejszej Konwencji, uznaje się listy oficjalne i publiczne dyskusyjne i fora, administrowane przez władze wirtualnego państwa.
 2. Przez "mieszkaniec" rozumie się osobę na stałe mieszkającą w wirtualnym państwie, Stronie niniejszej Konwencji, dysponującą pełnią praw publicznych i zdolną do czynności prawnych.

Art. 2. [Swoboda dostępu do miejsc publicznych]

 1. Każda ze Stron niniejszej Konwencji zapewnia swobodny dostęp do swoich miejsc publicznych mieszkańcom innych Stron niniejszej Konwencji.
 2. Każda ze Stron niniejszej Konwencji może wprowadzić ograniczenia swobody dostępu do miejsc publicznych ze względu na swój interes lub potrzeby bezpieczeństwa, wskazując to w Zastrzeżeniu do niniejszej Konwencji. Ograniczenia te nie powinny dyskryminować żadnej ze stron niniejszej Konwencji, z wyłączeniem punktu 3., oraz żadnej z grup mieszkańców wirtualnego świata.
 3. Każda ze Stron niniejszej Konwencji może wprowadzić ograniczenia swobody dostępu do miejsc publicznych dla mieszkańców państw wirtualnych, z którymi nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych, wskazując to w Zastrzeżeniu do niniejszej Konwencji.

Art. 3. [Decyzja o wydaleniu]

 1. Wydalenie mieszkańca drugiej Strony z miejsc publicznych może nastąpić tylko na mocy wyroku sądowego lub zawierającej uzasadnienie decyzji administracyjnej.
 2. Przyczyną wyroku lub decyzji określonych w pkt. 1. może być naruszenie prawa lub też ważny interes Strony podejmującej decyzję o wydaleniu.

Art. 4. [Sądzenie przestępstw]

 1. Przestępstwa popełnione w miejscach publicznych przez mieszkańca jednej ze Stron podlegają osądzeniu w kraju jego popełnienia, według prawa miejscowego.
 2. Na wniosek obwinionego, przestępstwo może być osądzone w kraju macierzystym, według prawa miejscowego.
 3. Każda ze Stron niniejszej Konwencji może wprowadzić ograniczenia lub wyłączyć stosowanie punktu 2. dla mieszkańców państw wirtualnych, z którymi nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych, wskazując to w Zastrzeżeniu do niniejszej Konwencji.

Art. 5. [Depozytariusz Konwencji]

Depozytariuszem Konwencji jest Sekretarz Generalny Organizacji Polskich Mikronacji.

Art. 6. [Przystępowanie do Konwencji]

 1. Konwencja jest otwarta dla wszystkich członków Organizacji Polskich Mikronacji, oraz dla v-państw nie będących jej członkami, lecz spełniającymi warunki członkostwa.
 2. Podpisanie Konwencji następuje poprzez zgłoszenie do Depozytariusza Konwencji.

Art. 7. [Obowiązywanie Konwencji]

Konwencja wchodzi w życie po podpisaniu jej przez co najmniej trzy wirtualne państwa, członków Organizacji Polskich Mikronacji.

* * *

Po zapoznaniu się z powyższym traktatem, w imieniu Księstwa Sarmacji oświadczam, że:

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 20 października 2009 r.

(—) książę Jakub Bakonyi,
Regent.

(—) Aaron von Lichtenstein-Rozman,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny