Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Ordonanse Króla (jednolite i obowiązujące), poz. 3942 [X]

Almera, dnia 29 grudnia 2009 r.

Ordonans Króla Baridasu

- Kodeks Społeczny (uchylony)

Ja, Mikołaj markiz Arped-Muzyk, Regent Królestwa Baridasu
z woli Jego Królewskiej Mości Daniela Łukasza, księcia Sarmacji, króla Baridasu, wielkiego księcia Arped, księcia Amberii, Andurii, Awary Południowej, Meleny, Wybrzeża i Wysp, komesa Almery, Cracofii, Dahrimu, Gideny, Kartoli, Kimbrusu, Markony i Wedli etc., stanowię jak następuje:

Rozdział I
HIERARCHIA I TYTUŁ

Art. 1. [Hierarchia]

 

 1. Porządek społeczny w Królestwie Baridasu opiera się na zasadach hierarchiczności i rodowości.
 2. Na szczycie hierarchii stoi Król.

 

Art. 2. [Tytuły w hierarchii]

 

 1. Poddani Króla należą do stanów książęcego, najwyższego, wysokiego, średniego lub niskiego.
 2. Stan książęcy tworzą królowie-seniorzy i książęta Baridasu.
 3. Stan najwyższy tworzą: diukowie i markizowie.
 4. Stan wysoki tworzą: hrabiowie i wicehrabiowie,
 5. Stan średni tworzą: baronowie i baroneci.
 6. Stan niski tworzą: kawalerowie i obywatele baridajscy.
 7. Tytuły książąt Baridasu nadaje Król z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Królestwa wyrażony uchwałą, przy czym Król może wniosek odrzucić.
 8. Tytuły stanów najwyższego, wysokiego i średniego oraz tytuł kawalera nadaje, obniża i odbiera Suweren Kraju Korony na podstawie odpowiedniego przepisu ustawy Księstwa Sarmacji z własnej inicjatywy, lub na wniosek seniorów rodów, chyba że dotyczy to samego seniora rodu, przy czym Król może wniosek odrzucić.
 9. Tytuł obywatela nadaje Przewodniczący Rady Królestwa. Obywatelem jest także obywatel sarmacki zamieszkały na terytorium Królestwa Baridasu, chyba, że posiada tytuł wyższy.

 

Art. 3. [Książę Baridasu]

 

 1. Tytuł księcia Baridasu jest dziedziczny i podlega adopcji, w ramach rodów.
 2. Członek stanu książęcego, za zgodą Króla i seniora rodu, wskazuje dziedzica tytułu.
 3. Tytuł księcia Baridasu przysługuje:
  1. wszystkim dziedzicom Króla w czasie jego panowania;
  2. wskazanemu dziedzicowi króla-seniora.

 

Art. 4. [Tytuły ceremonialne]

 

 1. Królowi-seniorowi przysługuje tytuł ceremonialny: "Wasza Królewska Wysokość".
 2. Księciu Baridasu przysługuje tytuł ceremonialny: "Wasza Książęca Mość".
 3. Diukowi przysługuje tytuł ceremonialny „Jaśnie Oświecony”.
 4. Markizowi przysługuje tytuł ceremonialny „Jaśnie Wielmożny”.
 5. Hrabiemu przysługuje tytuł ceremonialny „Prześwietny”.
 6. Wicehrabiemu przysługuje tytuł ceremonialny „Wielmożny”.
 7. Baronowi przysługuje tytuł ceremonialny „Czcigodny”.
 8. Baronetowi przysługuje tytuł ceremonialny „Sławetny”.
 9. Kawalerowi przysługuje tytuł ceremonialny „Poważany”.
 10. Obywatelowi przysługuje tytuł ceremonialny „Wierny”.

 

Art. 5. [Przysięgi]

 

 1. Rotą przysięgi składanej przez członków stanu książęcego jest: „Ja, NN, książę Królestwa Baridasu przysięgam wierność Królowi, Królestwu i Jego Prawom [oraz pomoc, szacunek i wierność rodowi, do którego mam zaszczyt należeć]. We wszystkich swych czynach kierować się będę dobrem wspólnym Korony Księstwa Sarmacji i Baridasu, a ich pomyślność będzie dla mnie najwyższym prawem i obowiązkiem”.
 2. Rotą przysięgi składanej przez obywateli jest: „Ja, NN, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”.
 3. Przysięgę można złożyć z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” lub innej formuły religijnej.

 

Rozdział II
RODY I PRZYWILEJE RODOWE

Art. 6. [Rody]

 

 1. Ród tworzą co najmniej dwaj członkowie stanów książęcego, najwyższego, wysokiego lub średniego.
 2. Król wyraża zgodę na utworzenie rodu oraz nadaje statut rodu.
 3. Członkowie stanów książęcego i najwyższego mogą zakładać rody.
 4. Członkowie stanów książęcego, najwyższego, wysokiego i średniego mogą należeć do rodów.
 5. Członkowie rodu są obowiązani do wzajemnej pomocy, szacunku i wierności oraz współdziałania dla potęgi oraz chwały Korony i rodu.

 

Art. 7. [Senior rodu]

 

 1. Na czele rodu stoi senior rodu.
 2. Seniorem rodu staje się członek stanu książęcego lub najwyższego, który zakłada ród.
 3. Senior rodu decyduje o swoim następcy oraz rozstrzyga sprawy rodowe, w szczególności postanawia o przyjęciu do rodu i wykluczeniu z rodu.
 4. Członkowie rodu są obowiązani do szczególnej pomocy, szacunku i wierności seniorowi rodu.
 5. O złożeniu z godności seniora rodu postanawia Król.

 

Art. 8. [Przysięga seniora rodu]

 

  Rotą przysięgi składanej przez seniora rodu jest: „Ja, NN, [tytuł] Królestwa Baridasu przysięgam w imieniu własnym oraz mojego rodu pomoc, szacunek i wierność Królowi, którego mam zaszczyt być poddanym. We wszystkich swych czynach kierować się będę dobrem wspólnym Korony Księstwa Sarmacji i Baridasu, a ich pomyślność będzie dla mnie zawsze najwyższym prawem i obowiązkiem”. Przysięgę można złożyć z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” lub innej formuły religijnej.

 

Art. 9. [Ziemia rodowa]

 

 1. Król może nadać rodowi ziemię w wieczyste posiadanie.
 2. Senior rodu określa zasady posiadania oraz dziedziczenia ziemi rodowej przez członków rodu.
 3. Senior rodu określa zasady wywłaszczania członka rodu.
 4. Ziemia rodowa nie może być przedmiotem sprzedaży.
 5. O pozbawieniu rodu ziemi postanawia Król.

 

Art. 10. [Tytuły rodów]

 

 1. Król może nadawać rodom przydomki „zasłużony”, „prześwietny”, „świetny”, „wielmożny”, „czcigodny”, „uznany”, „wierny”, „starożytny”, „sławny” i inne, jakie uzna za słuszne, w uznaniu ich zasług położonych dla Korony i Baridasu.
 2. Król może pozbawić przydomku ród, który swoim postępowaniem dopuścił się hańby, lub którego członkowie dopuścili się czynów hańbiących za zgodą lub przyzwoleniem seniora rodu.

 

Art. 11. [Opuszczenie rodu]

 

  Opuszczenie rodu następuje za zgodą seniora rodu. Osoba, która opuściła swój ród zachowuje swój tytuł. Zstępni lub adoptowani przez osobę opuszczającej ród mogą postanowić o pozostaniu w rodzie, jednakże opuszczenie przez nich rodu nie wymaga zgody seniora rodu.

 

Art. 12. [Wykluczenie z rodu]

 

  Osoba wykluczona z rodu zachowuje swój tytuł, chyba że Król postanowi inaczej w przypadku, gdy wykluczenie z rodu nastąpiło z hańbiącej przyczyny. Zstępni lub adoptowani przez osobę wykluczoną z rodu mogą postanowić o pozostaniu w rodzie, jednakże opuszczenie przez nich rodu nie wymaga zgody seniora rodu.

 

Art. 13. [Wygaśnięcie rodu]

 

 1. W przypadku wygaśnięcia rodu wszystkie prawa majątkowe rodu przechodzą na Koronę.
 2. Król może rozwiązać ród, który dopuścił się zdrady, lub którego członkowie dopuścili się zdrady za zgodą lub przyzwoleniem seniora rodu.

 

Rozdział III
PRAWA I PRZYWILEJE OSOBISTE

Art. 14. [Prawo i obowiązek stosowania tytułu]

 

 1. Członkowie stanów książęcego, najwyższego, wysokiego i średniego mają prawo i obowiązek posługiwania się posiadanym tytułem.
 2. Władze publiczne mają obowiązek stosowania tytulatury wobec członków stanów książęcego, najwyższego, wysokiego i średniego, oraz obywateli.

 

Art. 15. [Prawo do nazwy ulicy]

 

  Każdy członek stanu książęcego i najwyższego ma prawo do nadania imienia jednej z ulic Królewskiego Miasta Almery, także własnego imienia.

 

Art. 16. [Prawo do pomocy materialnej]

 

  Każdy członek stanu najwyższego, wysokiego i średniego ma prawo do otrzymania pomocy materialnej ze strony Baridasu w przypadku popadnięcia nie z własnej winy w kłopoty majątkowe.

 

Rozdział IV
PRZEPIS KOŃCOWY

Art. 17. [Przepis końcowy]

 

  Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

(—) Mikołaj mar. Arped-Muzyk, Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny