Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Ordonanse Króla (jednolite i obowiązujące), poz. 3943 [X]

Almera, dnia 29 grudnia 2009 r.

Ordonans Króla Baridasu

o procedowania ekstraordynaryjnym sposobie w Radzie Królestwa (uchylony)

Ja, Mikołaj markiz Arped-Muzyk, Regent Królestwa Baridasu
z woli Jego Królewskiej Mości Daniela Łukasza króla Baridasu, wielkiego księcia Arped, księcia Amberii, Andurii, Awary Południowej, Meleny, Wybrzeża i Wysp, komesa Almery, Cracofii, Dahrimu, Gideny, Kartoli, Kimbrusu, Markony i Wedli etc., stanowię jak następuje:

Art. 1. [Przewodniczenie Radzie Ekstraordynaryjnej]

 1. Król obwieszcza ekstraordynaryjne posiedzenie Rady
 2. Przewodniczenie Radzie Ekstraordynaryjnej pełni Przewodniczący Rady, o ile Król nie obwieści inaczej.
 3. Osoba przewodnicząca kieruje pracami Rady w czasie ekstraordynaryjnego posiedzenia i ustala jego porządek.

 

Art. 2. [Inicjatywa ustawodawcza i uchwałodawcza]

 1. Prawo przedłożenia projektu Radzie Ekstraordynaryjnej przysługuje Królowi i każdemu członkowi Rady.
 2. Uzasadnienie projektu jest fakultatywne.

Art. 3. [Rozpatrywanie projektów]

 1. Rozpatrywanie projektów odbywa się w dwóch czytaniach.
 2. Do chwili zakończenia pierwszego czytania wnioskodawca może wycofać swój projekt.

Art. 4. [Pierwsze Czytanie]

 1. Rozpatrywanie projektu obejmuje:
  1. przedstawienie projektu przez wnioskodawcę,
  2. debatę w sprawie ogólnych zasad projektu,
  3. zgłaszanie poprawek do projektu — poprawki wnioskodawcy podlegają uwzględnieniu z mocy prawa, jednakże każdemu członkowi Rady służy prawo zgłoszenia sprzeciwu; stosuje się wówczas odpowiednio przepis art. 5 ust. 2.

 

Art. 5. [Drugie czytanie]

 1. Drugie czytanie projektu obejmuje głosowanie
 2. W pierwszej kolejności głosowane są poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach, następnie pozostałe poprawki i całość projektu ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 3. Osoba przewodnicząca Radzie Ekstraordynaryjnej niezwłocznie zwraca się do Króla o udzielenie sankcji rozstrzygnięciu Rady, a po otrzymaniu informacji o udzieleniu sankcji zapewnia jego niezwłoczną publikację w Dzienniku Praw.

 

Art. 6. [Przepisy porządkowe]

 1. Osoba przewodnicząca Radzie, po uprzednim zwróceniu uwagi, ma prawo przywołać członka Rady „do porządku”, jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad lub narusza zasady protokołu.
 2. Osoba przewodnicząca Radzie ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu członka Rady z obrad, jeżeli nadal uniemożliwia on prowadzenie obrad lub narusza zasady protokołu. Członek Rady wykluczony z obrad jest obowiązany natychmiast zaprzestać wypowiedzi. Jeżeli członek Rady nie zaprzestanie wypowiedzi, osoba przewodnicząca Radzie stosuje, według własnego uznania, środki niezbędne dla przywrócenia porządku.

 

Art. 7. [Przepis końcowy]

Ordonans wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) Mikołaj markiz Arped-Muzyk, Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny