Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Ordonanse Króla (jednolite i obowiązujące), poz. 3959 [X]

Almera, dnia 4 stycznia 2010 r.

Ordonans Króla Baridasu -

- Prawo o przywróceniu majątków (uchylony)

Art. 1
Królestwo Baridas zobowiązuje się do zwrócenia równego odsetku sumy zgromadzonej na koncie bankowym każdego z obywateli sarmackich zamieszkujących Królestwo Baridasu w dniu 3 stycznia 2009 r, utraconej w wyniku ponownego uruchomienia systemu gospodarczego. Wysokość odsetku ustali Król w drodze postanowienia.

art. 2
Wnioski rozpatruje Król Baridasu.

art. 3
Do wniosku należy załączyć dowód posiadania określonej sumy na koncie bankowym w dniu ponownego uruchomienia systemu gospodarczego.

art. 4
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku Król w drodze rozkazu nakazuje wypłacanie wnioskodawcy należnej kwoty.

art. 5
Postępowanie w sprawie przywrócenia majątku ma charakter tajny

art. 6
Odwołanie od decyzji Króla rozpatruje Rada Królestwa na posiedzeniu tajnym.

art. 7
Decyzja Rady Królestwa ma charakter ostateczny.

Art. 8
Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Mikołaj mar. Arped-Muzyk, Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny