Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 4 [X]

Grodzisk, dnia 5 lipca 2005 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 1

o cenach gruntów w Książęcym Mieście Grodzisku (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt 11 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska uchwala, jak następuje:

§ 1. [Cena gruntu]

Cenę gruntu w Książęcym Mieście Grodzisku określa się na 50 lt.

§ 2. [Przepisy końcowe]

  1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książęcego Miasta Grodziska.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny