Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 4014 [X]

Grodzisk, dnia 27 stycznia 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 524 o obywatelstwie sarmackim z dnia 17 stycznia 2009 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Kryspin Bober.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Wasza Wysokość! Zwracam się o ponowne nadanie mi
obywatelstwa Księstwa Sarmacji. Mija 6 lat, odkąd jestem
jego trwałym mieszkańcem. Przez ten okres poznałem w nim
ludzi wspaniałych, godnych uznania i szacunku. Również
dziś chcę uczestniczyć aktywnie w życiu Waszej Wysokości
i Księstwa.

Kryspin hr. Bober

(—) Michał Feliks.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny