Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 4049 [X]

Grodzisk, dnia 3 lutego 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 524 o obywatelstwie sarmackim z dnia 17 stycznia 2009 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Avril von Levengothon.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Wasza Książęca Mość!

W Księstwie Sarmacji działam już od dłuższego czasu,
czasem aktywniej, czasem mniej. Ostatnimi czasy zostało mi
jednak odebrane obywatelstwo Sarmację z pobudek częściowo
mi znanych (bycie władcą Elderlandu). Z powodu zmian w
Królestwie i mojej abdykacji postanowiłem zabrać się za
pomoc w odbudowie Natanii oraz w tworzeniu starosarmacji.
Proszę w związku z tym Waszą książęcą Wysokość o
ponowne nadanie mi obywatelstwa Sarmackiego bym mógł dalej
służyć księstwu oraz jego obywatelom.(—) Michał Feliks

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny