Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 4098 [X]

Grodzisk, dnia 25 lutego 2010 r.

Ustawa konstytucyjna

o Starosarmacji (uchylony)

SEJM KSIĘSTWA SARMACJI,
mając na uwadze wyrażoną w referendum wolę obywateli sarmackich
zamieszkałych w Hrabstwie Gellonii i Terytorium Koronnym,
stanowi, jak następuje:

Art. 1.

Hrabstwo Gellonii i Terytorium Koronne łączy się w prowincję pod nazwą Starosarmacji. Starosarmacja dziedziczy ogół praw i obowiązków Hrabstwa Gellonii i Terytorium Koronnego.

Art. 2.

  1. Do czasu przyjęcia przez Starosarmację aktu lub aktów zasadniczych, o których mowa w Ustawie konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach, władzę w Starosarmacji powierza się obywatelom sarmackim zamieszkałym na obszarze Starosarmacji, zwanym dalej „Starosarmatami”.
  2. Starosarmaci podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniach powszechnych. Przysługują im głosy o następujących wagach: Książę, książęta–seniorzy, diukowie i markizowie — 4; hrabiowie, wicehrabiowie i baronowie — 3, baroneci i kawalerowie — 2, pozostali obywatele — 1.
  3. Książę powołuje z grona Starosarmatów i odwołuje sekretarza. Sekretarz, dopóki Starosarmaci nie postanowią inaczej, zarządza głosowania Starosarmatów oraz ogłasza wyniki tych głosowań.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Michał Feliks.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny