Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceUstawy, poz. 41 [X]

Grodzisk, dnia 31 marca 2005 r.

Ustawa Sejmu nr 35

o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji

(Ustawa w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Księcia z mocą ustawy o dostosowaniu obowiązujących przepisów prawa do Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 8 sierpnia 2011 r. — z późniejszymi zmianami. Poprzednia wersja ustawy znajduje się w archiwum Dziennika Praw)

Art. 1. [Obowiązek publikacji] 1. Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji podlegają:

 1. 1) akty normatywne, o których mowa w art. 2 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r.;
 2. 2) akty normatywne niebędące źródłami powszechnie obowiązującego prawa;
 3. 3) akty stanowiące normy konkretne i indywidualne, w szczególności postanowienia, decyzje i uchwały organów władzy publicznej.

2. Akty, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie zostały opublikowane, są nieważne.

3. Obowiązkowi publikacji podlegają ponadto wyroki sądów, od których nie przysługuje odwołanie, także wskutek upływu terminu odwołania.

4. Dla ważności wyroku sądu wystarczające jest podanie go do wiadomości publicznej.

5. Obowiązkowi publikacji nie podlegają postanowienia sądów ani postanowienia i zarządzenia organów postępowania sądowego.

6. Ustawa albo rozporządzenie może znosić obowiązek publikacji w odniesieniu do aktów tych rodzajów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

7. Akt prawa miejscowego może znosić obowiązek publikacji w odniesieniu do wydanych na jego podstawie aktów tych rodzajów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3

(art. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 1 ustawy konstytucyjnej z dnia 8 sierpnia 2016 r. — Przepisy wprowadzające kodeks postępowania sądowego)

Art. 1a. [Obowiązek informacji] Funkcjonariusz dokonujący w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji publikacji aktu prawnego, który wymaga wykonania przez inny organ władzy publicznej, niezwłocznie zawiadamia ten organ o fakcie publikacji.

(art. 1a dodany Ustawą Sejmu nr 223 o zmianie Regulaminu Sejmu i Ustawy o Dzienniku Praw KS z dnia 17 lipca 2014 r.)

Art. 1b. [Dostęp do Dziennika Praw] 1. Dostępem do publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji zarządza Rada Ministrów.

2. Z mocy prawa dostęp, o którym mowa w ust. 1, przysługuje:

 1. 1) Księciu Sarmacji;
 2. 2) członkom Rady Ministrów;
 3. 3) Prefektowi Generalnemu;
 4. 4) Hetmanowi Wielkiemu;
 5. 5) radcom Naczelnej Izby Architektury;
 6. 6) Marszałkowi Sejmu i jego wicemarszałkom;
 7. 6a) przewodniczącym sądów;
 8. 7) osobom, o których mowa w art. 34 ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji. 

(odesłanie w art. 1b ust. 2 pkt 7 zmienione odpowiednio w związku z ogłoszeniem dnia 24 marca 2016 r. tekstu skonsolidowanego Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r.)

(art. 1b ust. 2 pkt a dodany przez art. 5 pkt 2 ustawy konstytucyjnej z dnia 8 sierpnia 2016 r. — Przepisy wprowadzające kodeks postępowania sądowego)

3. Osobom, o których mowa w ust. 2 pkt 7 przysługuje dostęp, o którym mowa w ust. 1 wyłącznie w części związanej z reprezentowaną przez nie prowincją.

4. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6, mogą złożyć wniosek do Rady Ministrów o przyznanie dostępu, o którym mowa w ust. 1, innym obywatelom Księstwa Sarmacji. O przyznaniu dostępu decyduje Rada Ministrów.

5. Rada Ministrów może przyznać dostęp, o którym mowa w ust. 1, innym osobom w celu porządkowania Dziennika Praw Księstwa Sarmacji.

6. Rada Ministrów prowadzi imienny rejestr wszystkich osób mających dostęp, o którym mowa w ust. 1.

7. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 7 mają prawo do przyznania dostępu, o którym mowa w ust. 1, w części o której mowa ust. 3, innym obywatelom Księstwa Sarmacji z zastrzeżeniem prowadzenia rejestru tożsamego z rejestrem, o którym mowa w ust. 6, dostępnym dla Rady Ministrów.

(art. 1b dodany Ustawą Sejmu nr 260 o zmianie Ustawy o Dzienniku Praw KS z dnia 16 września 2015 r.)

Art. 2. [Teksty jednolite] 1. Niezwłocznie po opublikowaniu aktu prawnego, jeżeli zmienia on obowiązujący akt prawny, dokonuje się odpowiednich zmian w treści zmienionego aktu prawnego.

2. Przepis zmieniający sporządza się w taki sposób, aby pomimo dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, możliwe było ustalenie poprzednio obowiązującego brzmienia zmienionego przepisu.

Art. 3. [Przepis końcowy] Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny