Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 4145 [X]

Srebrny Róg, dnia 29 marca 2010 r.

Dekret Króla Teutonii nr R1/2010

o obywatelstwie teutońskim (uchylony)

Art. 1.

 1. Niniejszy ustawa określa tryb, warunki i zasady nadawania oraz utraty obywatelstwa teutońskiego, zwanego dalej „obywatelstwem”.
 2. Osoby, które otrzymały obywatelstwo, przed wejściem w życie dekretu zachowują je na zasadach w nim określonych.

Art. 2.

 1. Obywatelstwo może otrzymać osoba, która zamieszkuje w Królestwie Teutonii i wykaże swój związek z nim.
 2. Król Teutonii nabywa obywatelstwo z chwilą koronacji i zachowuje je mimo zrzeczenia się Tronu.
 3. Namiestnik Królestwa Teutonii nabywa obywatelstwo z chwilą wyboru przez Zgromadzenie Elektorów i zachowuje je po zakończeniu pełnienia urzędu.
 4. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o Królu, rozumie się przez to także Namiestnika Królestwa w okresie pełnienia przez niego funkcji.

Art. 3.

 1. Wniosek o nadanie obywatelstwa, zwany dalej „wnioskiem”, składa się poprzez system elektroniczny administrowany przez Kancelarię Królewską.
 2. Wniosek zawiera co najmniej imię i nazwisko lub pseudonim wnioskodawcy, jego numer identyfikacyjny w systemie ewidencyjnym, a także oświadczanie o pełnionych poza Królestwem funkcjach publicznych oraz uzasadnienie wykazujące związek wnioskodawcy z Królestwem Teutonii, Narodem Teutońskim lub teutonizmem.

Art. 4.

W razie stwierdzenia niekompletności danych wniosek jest niezwłocznie zwracany do uzupełnienia wnioskodawcy.

Art. 5.

 1. Utrata obywatelstwa następuje z mocy prawa wskutek:
  1. zrzeczenia się obywatelstwa,
  2. poświadczenia nieprawdy we wniosku o nadanie obywatelstwa,
 2. Utratę obywatelstwa potwierdza Król w drodze obwieszczenia.
 3. Nie traci się obywatelstwa na skutek opuszczenie Królestwa.
 4. Król pozbawia obywatelstwa za zgodą Senatu obywatela trwale nieaktywnego.

Art. 6.

 1. W ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego dekretu osoby posiadające obywatelstwo teutońskie na podstawie dotychczasowych przepisów potwierdzają swoją aktywność poprzez system elektroniczny administrowany przez Kancelarię Królewską.
 2. Obywatelstwo teutońskie wygasa z mocy prawa w stosunku do osób posiadających obywatelstwo na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie niniejszego dekretu, które nie potwierdziły w przepisanym prawem terminie swojej aktywności.

Art. 7.

Dekret wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2010 r.

(—) Jakob,
Regent Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny