Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 4146 [X]

Srebrny Róg, dnia 30 marca 2010 r.

Dekret Króla Teutonii nr R3/2010

o orderach i odznaczeniach (uchylony)

Art. 1.

 1. Królestwo Teutonii zapewnia ciągłość najlepszych tradycji Cesarstwa Teutonii, Marchii Teutońskiej, Królestwa Nowej Teutonii i Królestwa Teutonii w wyróżnianiu zasług, cnót obywatelskich i wybitnych osiągnięć.
 2. Najwyższym wyróżnieniem zasług położonych dla chwały i rozwoju Królestwa są ordery i odznaczenia.
 3. Ordery w każdej klasie i odznaczenia w każdym stopniu nadaje się jeden raz, jeżeli dekret nie stanowi inaczej.
 4. Ordery i odznaczenia nadaje się na zasadach określonych w dekrecie.

Art. 2.

Ordery i odznaczenia, o których mowa w dekrecie, nadaje Król.

Art. 3.

 1. Ordery i odznaczenia nadaje się obywatelom teutońskim.
 2. Ordery i odznaczenia mogą być nadawane również mieszkańcom Królestwa Teutonii, którzy nie są obywatelami teutońskimi oraz mieszkańcom Księstwa Sarmacji, którzy nie są mieszkańcami Królestwa Teutonii, jak również cudzoziemcom za zasługi położone dla Teutonii, a także stosownie do zwyczajów międzynarodowych.

Art. 4.

 1. Order Cesarza Hergoliena Wielkiego będący najstarszym teutońskim orderem, ustanowiony na pamiątkę pierwszego władcy cesarstwa Teutonii jest najwyższą odznaką honorową Królestwa Teutonii nadawaną w uznaniu znamienitych zasług położonych dla chwały i pożytku Królestwa, osobom które istotnie i wybitnie przyczyniły się do świetności Cesarstwa Teutonii i Marchii Teutońskiej, odzyskania lub utrwalenia niepodległości Królestwa Nowej Teutonii, zjednoczenia ziem teutońskich lub ich rozkwitu.
 2. Order Cesarza Hergoliena Wielkiego dzieli się na pięć klas:
  1. klasa I — Krzyż Wielki Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego,
  2. klasa II — Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego,
  3. klasa III — Krzyż Komandorski Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego,
  4. klasa IV — Krzyż Oficerski Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego,
  5. klasa V — Krzyż Kawalerski Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego.

Art. 5.

 1. Order Teutoński Bene Meritus jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Teutonii, Narodowi Teutońskiemu i teutonizmowi.
 2. Order Teutoński Bene Meritus dzieli się na cztery klasy:
  1. klasa I — Krzyż Wielki Orderu Teutońskiego Bene Meritus,
  2. klasa II — Krzyż Komandorski Orderu Teutońskiego Bene Meritus,
  3. klasa III — Krzyż Oficerski Orderu Teutońskiego Bene Meritus,
  4. klasa IV — Krzyż Kawalerski Orderu Teutońskiego Bene Meritus.
  5. Order Teutoński Bene Meritus jest nadawany osobom, które zasłużyły się zwłaszcza poprzez:
   1. wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla Teutonii i działalności publicznej, innej niż polityczna,
   2. szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną.

Art.6.

 1. Ustanowiony w pierwszą rocznicę proklamowania niepodległości przez Królestwo Nowej Teutonii Cesarski Order Domu Teutońskiego jest nadawany za znamienite zasługi położone dla chwały i rozwoju Królestwa Teutonii i Narodu Teutońskiego, w służbie publicznej, zgodnie z wielowiekową tradycją przyświecająca wszystkim wiernym poddanym Cesarskiego Domu Harmeliuszowsko-Hergolienowego.
 2. Cesarski Order Domu Teutońskiego dzieli się na osiem klas:
  1. Klasa I - Krzyż Wielki Cesarskiego Orderu Domu Teutońskiego,
  2. Klasa II - Krzyż Komandorski z gwiazdą Cesarskiego Orderu Domu Teutońskiego,
  3. Klasa III – Krzyż Komandorski Cesarskiego Orderu Domu Teutońskiego,
  4. Klasa IV - Krzyż Oficerski Cesarskiego Orderu Domu Teutońskiego,
  5. Klasa V - Krzyż Kawalerski Cesarskiego Orderu Domu Teutońskiego,
  6. Klasa VI - Krzyż Złoty Cesarskiego Orderu Domu Teutońskiego,
  7. Klasa VII - Krzyż Srebrny Cesarskiego Orderu Domu Teutońskiego,
  8. Klasa VIII - Krzyż Brązowy Cesarskiego Orderu Domu Teutońskiego.

Art. 7.

 1. W celu nagradzania czynów męstwa i odwagi, bądź innych wybitnych zasług położonych w dziele szerzenia Teutonizmu albo w walce z czynnikami deteutonizującymi i ich najemnikami, dla chwały i pożytku Teutonii, ustanawia się Cesarsko-Królewski Order Lwa Teutońskiego.
 2. Cesarsko-Królewski Order Lwa Teutońskiego dzieli się na trzy klasy:
  1. Wielka Gwiazda Cesarsko-Królewskiego Orderu Lwa Teutońskiego,
  2. Złota Gwiazda Cesarsko-Królewskiego Orderu Lwa Teutońskiego,
  3. Srebrna Gwiazda Cesarsko-Królewskiego Orderu Lwa Teutońskiego.

Art. 8.

 1. Order Łukasza Augusta, ustanowiony w 2004 r. jako Order Zasługi Królestwa Teutonii jest nagrodą za wybitne zasługi położone dla współpracy między narodami.
 2. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą Teutończykom, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Królestwo Teutonii z innymi narodami.
 3. Order Łukasza Augusta nadawany jest w jednej klasie.

Art. 9.

 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu zakończeniu ulega nadawanie innych niż wymienione w dekrecie orderów i odznaczeń, w szczególności Medalu Sapere Aude oraz Krzyża Vilituru Civili.
 2. Żadne z postanowień dekretu nie stoi na przeszkodzie ustanowieniu w przyszłości nowych orderów i odznaczeń.

Art. 10.

Król, jako Wielki Mistrz każdego z orderów może w szczególności ustanowić:

   1. dewizy orderowe,
   2. broń orderową,
   3. strój orderowy.

Art. 11.

 1. Król może podjąć decyzję o pozbawieniu orderów lub odznaczeń, na wniosek lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii osób odznaczonych orderem, w razie stwierdzenia, że:
  1. nadanie orderu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd, albo
  2. odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu.
 2. Decyzja o pozbawieniu może dotyczyć wszystkich lub tylko niektórych orderów oraz odznaczeń.

Art. 12.

Ustala się następujący porządek orderów, według ich starszeństwa:

   1. Krzyż Wielki Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego,
   2. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego,
   3. Krzyż Wielki Orderu Teutońskiego Bene Meritus,
   4. Krzyż Wielki Cesarskiego Orderu Domu Teutońskiego,
   5. Wielka Gwiazda Cesarsko-Królewskiego Orderu Lwa Teutońskiego,
   6. Krzyż Komandorski Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego,
   7. Krzyż Komandorski z gwiazdą Cesarskiego Orderu Domu Teutońskiego,
   8. Złota Gwiazda Cesarsko-Królewskiego Orderu Lwa Teutońskiego,
   9. Krzyż Oficerski Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego,
   10. Krzyż Komandorski Orderu Teutońskiego Bene Meritus,
   11. Krzyż Komandoski Cesarskiego Orderu Domu Teutońskiego,
   12. Krzyż Kawalerski Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego,
   13. Krzyż Oficerski Orderu Teutońskiego Bene Meritus,
   14. Krzyż Oficerski Cesarskiego Orderu Domu Teutońskiego,
   15. Srebrna Gwiazda Cesarsko-Królewskiego Orderu Lwa Teutońskiego,
   16. Krzyż Kawalerski Orderu Teutońskiego Bene Meritus,
   17. Krzyż Kawalerski Cesarskiego Orderu Domu Teutońskiego,
   18. Krzyż Złoty Cesarskiego Orderu Domu Teutońskiego,
   19. Krzyż Srebrny Cesarskiego Orderu Domu Teutońskiego,
   20. Krzyż Brązowy Cesarskiego Orderu Domu Teutońskiego,
   21. Order Łukasza Augusta,
   22. inne ordery w kolejności ich otrzymania.

Art. 13.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Jakob,
Regent Królestwa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny