Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 4147 [X]

Srebrny Róg, dnia 30 marca 2010 r.

Dekret Króla Teutonii nr R2/2010

o lokalnych przepisach porządkowych (uchylony)

Na podstawie ustawy Sejmu nr 70 o lokalnych przepisach porządkowych z dnia 30 maja 2008 r., mając na uwadze ochronę moralności publicznej oraz zapewnienie porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, Regent Królestwa Teutonii stanowi jak następuje:

Art. 1.

Karze chłosty podlega, kto:

 1. idąc na rękę ruchowi sarmatyzującemu i deteutonizującemu, publicznie albo w związku z wykonywaniem urzędu lub zleconych czynności w zakresie zarządu albo reprezentując Marchię Teutońską, działał na szkodę Narodu Teutońskiego,
 2. idąc na rękę ruchowi sarmatyzującemu i deteutonizującemu, publicznie albo w związku z wykonywaniem urzędu lub zleconych czynności w zakresie zarządu albo reprezentując Marchię Teutońską, działa na szkodę Królestwa Teutonii,
 3. sprawując naczelne funkcje kierownicze, przez zaniedbanie, albo nienależyte wykonanie powierzonych mu obowiązków przyniósł korzyść sarmatyzacji i deutetonizacji Marchii Teutońskiej,
 4. sprawując naczelne funkcje kierownicze, przez zaniedbanie, albo nienależyte wykonanie powierzonych mu obowiązków przynosi korzyść sarmatyzacji i deutetonizacji Królestwa Teutonii,
 5. będąc upoważniony do działania w imieniu Marchii Teutońskiej, działał na korzyść sarmatyzacji i deteutonizacji,
 6. będąc upoważniony do działania w imieniu Królestwa Teutonii, działa na korzyść sarmatyzacji i deteutonizacji,
 7. idąc na rękę ruchowi sarmatyzującemu i deteutonizującemu, działał lub działa w zakresie rozstrzygania w sprawach publicystycznych na szkodę Narodu Teutońskiego  w sposób inny niż przewidziany w ust. 1, 2, 3, 4, 5 lub 6,
 8. rozpowszechniał lub rozpowszechnia albo sporządzał lub sporządza, przechowywał lub przechowuje w celu rozpowszechniania pisma, druki lub wizerunki, nawołujące do popełnienia czynów, przewidzianych w niniejszym dekrecie lub też zawierające pochwałę tych czynów,
 9. brał lub bierze udział w dręczeniu osoby prześladowanej za walkę z sarmatyzacją i deteutonizacją,
 10. przyczynił się lub przyczynia się do popełnienia czynu przewidzianego w niniejszym dekrecie i lub spowodował lub powoduje przez oszukańcze zabiegi, stosowanie nacisku moralnego lub korupcji:
  1. narzucenie Narodowi Teutońskiemu antyteutońskiego i sarmatyzującego prawa,
  2. zmianę prawnie ustroju Marchii Teutońskiej w duchu sarmatyzującym i deteutonizującym.
 11. wchodzi w porozumienie z osobą działającą w interesie obcego państwa lub organizacji międzynarodowej w celu wywołania wojennych lub innych wrogich działań przeciw Królestwu Teutonii,
 12. w czasie trwania stanu nadzwyczajnego działa na korzyść nieprzyjaciela albo na szkodę Królestwa Teutonii,
 13. będąc obywatelem teutońskim, przyjmuje obowiązki w wojsku nieprzyjacielskim lub takich obowiązków nie porzuca, choćby przez wstąpienie do obcego wojska uzyskał obce obywatelstwo,
 14. w czasie trwania stanu nadzwyczajnego, nie należąc do wojska nieprzyjacielskiego, przedsiębierze działania zbrojne przeciw Królestwu Teutonii,
 15. będąc obywatelem teutońskim, rozpowszechnia publicznie wiadomości nieprawdziwe w celu szkodzenia interesom Królestwa Teutonii,
 16. uwłacza czci lub powadze Króla,
 17. publicznie znieważa teutońską władzę, teutoński urząd albo ich jednostki,
 18. publicznie lży lub wyszydza Naród albo Królestwo Teutonii,
 19. znieważa godło, chorągiew, banderę, flagę, sztandar lub inny teutoński znak państwowy albo znak taki uszkadza lub usuwa,
 20. publicznie nawołuje do nieposłuszeństwa lub przeciwdziałania prawnym rozporządzeniom władzy,
 21. publicznie rozpowszechnia fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny.

Art. 2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dekretem stosuje się przepisy ustawy Sejmu nr 70 o lokalnych przepisach porządkowych z dnia 30 maja 2008 r.

Art. 3.

Dekret wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2010 r.

(—) Jakob,
Regent Królestwa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny