Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 4150 [X]

Srebrny Róg, dnia 31 marca 2010 r.

Dekret Króla Teutonii nr R4/2010

o zmianie dekretu o obywatelstwie (uchylony)

Art. 1.

W Dekrecie Króla Teutonii nr 1/2010 o obywatelstwie teutońskim z dnia 29 marca 2010 r. dodaje się następujący artykuł 3a w brzmieniu:

"1. Król nadaje obywatelstwo teutońskie niezwłocznie osobie która złożyła prawidłowy pod względem formalnym wniosek i spełniła inne przesłanki przewidziane przez dekret.
2. Nadanie obywatelstwa następuje w drodze postanowienia.
3. Kancleria Królestwa niezwłocznie powiadamia o nadaniu lub odmowie nadania obywatelstwa osobę zainteresowaną."

Art. 2.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Jakob,
Regent Królestwa

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny