Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 4170 [X]

Grodzisk, dnia 11 kwietnia 2010 r.

Postanowienie Regenta

w sprawie zarządzenia referendum konstytucyjnego

§ 1.

Na podstawie art. 21 ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji, w zw. z art. 50 pkt 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji, zarządzam na dni 14–16 kwietnia (do godziny 21.00) 2010 r. referendum wiążące w sprawie zmiany Konstytucji Księstwa Sarmacji przez przyjęcie Ustawy konstytucyjnej o Sejmie stanowiącej załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 2.

W referendum zostanie postawione pytanie „Czy jesteś za zmianą Konstytucji Księstwa Sarmacji przedstawioną przez Regenta w dniu 11 kwietnia 2010 r.”, zaś wariantami odpowiedzi będą „tak” i „nie”.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Załącznik

Ustawa konstytucyjna
o Sejmie

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1.

1. Sejm składa się z Księcia, Izby Senatorskiej oraz Izby Poselskiej.
2. Izba Senatorska oraz Izba Poselska tworzą Izby Połączone.

Art. 2.

1. Izba Senatorska składa się z trzech senatorów.
2. Wybory do Izby Senatorskiej są bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
3. Senatorów wybierają Książę, książęta-seniorzy, diukowie, markizowie, hrabiowie i wicehrabiowie z grona książąt-seniorów, diuków, markizów i hrabiów.

Art. 3.

1. Izba Poselska składa się z siedmiu posłów.
2. Wybory do Izby Poselskiej są powszechne, równe i bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

Art. 4.

1. Izba Senatorska i Izba Poselska są wybierane na czteromiesięczne kadencje.
2. Książę zwołuje Izbę Sejmu na obrady w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyniku wyborów.
3. Skrócenie kadencji Izby Sejmu następuje w drodze uchwały przyjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów w Izbie Sejmu lub w drodze referendum.
4. Ustawa określa warunki wybieralności oraz normuje objęcie i wygaśnięcie mandatów senatora i posła.

Art. 5.

1. Pracami Izby Sejmu kieruje Marszałek wybierany przez Izbę z jej grona. Wybór przeprowadza Marszałek-Senior, powoływany i odwoływany przez Księcia z grona właściwej Izby.
2. Marszałkowie powołują i odwołują wicemarszałków, którzy zastępują ich podczas ich nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
3. Pracami Izb Połączonych kieruje Marszałek Izby Senatorskiej, a w jego zastępstwie Marszałek Izby Poselskiej; ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Ustawa określa postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze.

Art. 6.

1. Książę odwołuje członka Rządu, któremu wyrażono wotum nieufności.
2. Książę odwołuje członka Rządu, który nie udzielił w terminie odpowiedzi na zapytanie lub interpelację senatora lub posła, jeżeli niedopełnienie obowiązku nie wynikało z siły wyższej.

Rozdział II
IZBY POŁĄCZONE

Art. 7.

Do kompetencji Izb Połączonych należą ustawodawstwo oraz kontrola nad Rządem.

Art. 8.

Inicjatywę ustawodawczą posiadają Książę, senatorowie, posłowie, Rząd, domeny, grupa co najmniej dziesięciu procent obywateli oraz podmioty określone ustawą.

Art. 9.

1. Izby Połączone przyjmują ustawy i uchwały, w tym zatwierdzają rozporządzenia oraz uchylają dekrety z mocą ustawy i dekrety, o których mowa w art. 9 [Konstytucji Księstwa Sarmacji], zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej jednej trzeciej senatorów i co najmniej połowy posłów, o ile Konstytucja nie przewiduje innej większości.
2. Izby Połączone przyjmują ustawę o wyrażeniu zgody na ratyfikację lub wypowiedzenie umowy międzynarodowej zwykłą większością głosów w obu Izbach Sejmu.
3. Zmiana konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej większością co najmniej dwóch trzecich głosów w obu Izbach Sejmu lub w drodze referendum; wymaga zgody Księcia.

Art. 10.

1. Marszałek przekazuje uchwaloną ustawę do podpisu Księciu.
2. Książę podpisuje ustawę w ciągu siedmiu dni od dnia przedstawienia, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Książę może odmówić podpisania ustawy, jeżeli uznaje, że ustawa narusza podstawowe interesy Księstwa Sarmacji w zakresie ochrony niepodległości, nienaruszalności lub integralności jego terytorium, albo zaproponować Izbom Połączonym ponowne rozpatrzenie ustawy.
4. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Izby Połączone zwykłą większością głosów w obu Izbach Sejmu Książę w ciągu siedmiu dni podpisuje ustawę.

Art. 11.

Członek Rządu ma obowiązek udzielenia w ciągu siedmiu dni odpowiedzi na interpelację lub zapytanie senatora lub posła.

Art. 12.

Izby Połączone wyrażają członkowi Rządu wotum nieufności bezwzględną większością głosów.

Art. 13.

Przepisów art. 11 i 12 nie stosuje się do ministra właściwego do spraw zagranicznych.

ROZDZIAŁ III
IZBA SENATORSKA

Art. 14.

Izba Senatorska przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej jednej trzeciej senatorów, o ile Konstytucja nie przewiduje innej większości.

Art. 15.

Izba Senatorska wyraża zgodę na:

1) powołanie ministra właściwego do spraw zagranicznych,
2) uznanie i wycofanie uznania państwowości innej mikronacji,
3) powołanie ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego,
4) zawarcie i wypowiedzenie umowy międzynarodowej, której ratyfikacja nie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
5) powołanie i odwołanie sędziego Sądu Najwyższego,
6) powołanie i odwołanie Prezesa Sądu Najwyższego,
7) powołanie i odwołanie prokuratora Prokuratury Generalnej,
8) powołanie i odwołanie Prokuratora Generalnego,
9) pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu Najwyższego.

Art. 16.

Minister właściwy do spraw zagranicznych ma obowiązek udzielenia w ciągu siedmiu dni odpowiedzi na interpelację lub zapytanie senatora.

Art. 17.

Izba Senatorska wyraża ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych wotum nieufności bezwzględną większością głosów.

ROZDZIAŁ IV
IZBA POSELSKA

Art. 18.

Izba Poselska przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy posłów, o ile Konstytucja nie przewiduje innej większości.

Art. 19.

1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum.
2. Książę zarządza referendum z własnej inicjatywy. Marszałek Izby Poselskiej zarządza referendum na żądanie Izby Poselskiej lub grupy co najmniej dziesięciu procent obywateli.
3. Wynik referendum jest wiążący, jeżeli w referendum wzięła udział większość uprawnionych do udziału w referendum obywateli.
4. Szczegóły określa ustawa.

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE
I ZMIENIAJĄCE

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Izba Senatorska i Izba Poselska zachowują swoje uprawnienia do dnia zwołania na obrady Izb Sejmu wybranych zgodnie z niniejszą ustawą konstytucyjną.
3. Książę zarządza wybory do Izby Senatorskiej i Izby Poselskiej nie później niż po upływie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.
4. Do czasu uchwalenia ordynacji wyborczej do Izby Senatorskiej, zasady i tryb przeprowadzania wyborów senatorów oraz warunki objęcia i wygaśnięcia mandatu senatora normuje odpowiednio Ustawa Sejmu nr 88 — Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej.
5. Art. 9 Konstytucji Księstwa Sarmacji („1. Izba Poselska może uchylić dekret z mocą ustawy, dekret inny, niż określony w art. 5 ust. 4, art. 8 pkt 2, 14, 15, 17, 18, art. 10 ust. 1, lub rozporządzenie w ciągu czternastu dni od dnia jego ogłoszenia. 2. W przypadku obowiązywania stanu nadzwyczajnego, jeżeli kompetencje Izby Poselskiej uległy zawieszeniu lub przekazaniu, albo skrócenia kadencji Izby Poselskiej, Izba Poselska może uchylić dekret z mocą ustawy lub rozporządzenie w ciągu czternastu dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu nadzwyczajnego lub dnia zwołania na obrady”) otrzymuje brzmienie: „1. Izby Połączone mogą uchylić dekret z mocą ustawy lub dekret inny niż określony w art. 5 ust. 4, art. 8 pkt 2, 14, 15, 17, 18, art. 10 ust. 1 w ciągu czternastu dni od dnia jego ogłoszenia. 2. W przypadku obowiązywania stanu nadzwyczajnego, jeżeli kompetencje Izby lub Izb Sejmu uległy zawieszeniu lub przekazaniu, albo skrócenia kadencji Izby lub Izb Sejmu, Izby Połączone mogą uchylić dekret w ciągu czternastu dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu nadzwyczajnego lub dnia zwołania na obrady”.
6. Tracą moc art. 12-19, art. 21 oraz art. 50-51 Konstytucji Księstwa Sarmacji.

(—) Piotr Khand,
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny