Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 4180 [X]

Grodzisk, dnia 15 kwietnia 2010 r.

Mała Konstytucja

Starosarmacji (uchylony)

Art. 1. [Zgromadzenie Obywateli]

 1. Najwyższym organem władzy w Starosarmacji jest Zgromadzenie Obywateli, w skład którego wchodzą obywatele sarmaccy zamieszkali na obszarze Starosarmacji, zwani dalej „Starosarmatami”. Ustawa może określić dodatkowe warunki wymagane dla posiadania statusu Starosarmaty.
 2. Na Zgromadzeniu Obywateli przysługują im głosy o następujących wagach: Książę, książęta–seniorzy, diukowie i markizowie — 4, hrabiowie, wicehrabiowie i baronowie — 3, baroneci i kawalerowie — 2, pozostali obywatele — 1.
 3. Pracami Zgromadzenia Obywateli kierują Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Parlamentu. W razie ich braku, pracami Zgromadzenia kieruje Namiestnik.
 4. Zgromadzenie Obywateli rozstrzyga zwykłą większością głosów.

(Treść art. 1 ust. 3 ustalona Ustawą Starosarmacji o zmianie Małej Konstytucji Starosarmacji z dnia 24 sierpnia 2010 r.)

Art. 2. [Organy władzy publicznej]

 1. Najwyższym przedstawicielem Starosarmacji jest Namiestnik.
 2. Organem władzy ustawodawczej Starosarmacji jest Parlament.
 3. Organem władzy wykonawczej Starosarmacji jest Rząd.
 4. Organami administracji lokalnej są naczelnicy miast, wsi i skansenów.

Art. 3. [Namiestnik]

 1. Namiestnika wybiera Zgromadzenie Obywateli w głosowaniu tajnym, na sześciomiesięczną kadencję. Zgromadzenie Obywateli może odwołać Namiestnika przed upływem kadencji.
 2. Namiestnik obejmuje urząd po złożeniu ślubowania przed Zgromadzeniem Obywateli.
 3. Namiestnik:
  1. reprezentuje Starosarmację na zewnątrz,
  2. na wniosek Premiera powołuje, zmienia kompetencje i obowiązki oraz odwołuje ministrów,
  3. dysponuje miejscami publicznymi i zapewnia przestrzeganie porządku publicznego,
  4. na wniosek Premiera lub z własnej inicjatywy może wydać dekret z mocą ustawy podlegający niezwłocznemu zatwierdzeniu przez Parlament,
  5. nadaje określone w ustawie ordery i odznaczenia,
  6. nadaje i pozbawia tytułu szlacheckiego kawalera, zgodnie z odrębnym przywilejem,
  7. wnosi do Jego Książęcej Mości o nadawanie ziem starosarmackich w tytularne władanie, zgodnie z odrębnym przywilejem,
  8. powołuje i odwołuje naczelników miast, wsi i skansenów,
  9. w imieniu Starosarmacji wykonuje prawo inicjatywy ustawodawczej w Izbie Poselskiej oraz składa wnioski do Sądu Najwyższego,
  10. może wydawać rozporządzenia na podstawie ustaw oraz wynikające bezpośrednio z kompetencji Namiestnika, a także zarządzenia regulujące prace urzędów podległych Namiestnikowi,
  11. wykonuje inne kompetencje, obowiązki i zadania określone przepisami prawa.
 4. Namiestnik nie może piastować żadnego innego urzędu w Starosarmacji za wyjątkiem urzędu Premiera.
 5. Jeżeli Namiestnik nie może przejściowo sprawować urzędu lub w przypadku opróżnienia urzędu tymczasowe wykonywanie kompetencji, obowiązków i zadań Namiestnika powierza się Premierowi.

(Treść art. 3 ust. 3 pkt. 4, 10, 11 ustalona Ustawą Starosarmacji o zmianie Małej Konstytucji Starosarmacji z dnia 24 sierpnia 2010 r.)

Art. 4. [Parlament]

 1. W skład Parlamentu wchodzą deputowani w liczbie od 3 do 5. Wybór lub wyłanianie deputowanych określa ustawa.
 2. Pracami Parlamentu kieruje Przewodniczący wybierany przez Parlament z jego grona oraz powoływany i odwoływany przez niego Wiceprzewodniczący. Wybór Przewodniczącego przeprowadza Namiestnik. W razie braku Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, pracami Parlamentu kieruje Namiestnik.
 3. Na wniosek Przewodniczącego Parlament może wykluczyć ze swojego grona deputowanego, który nie bierze czynnego udziału w jego pracach.

(Treść art. 4 ust. 2 ustalona Ustawą Starosarmacji o zmianie Małej Konstytucji Starosarmacji z dnia 24 sierpnia 2010 r.)

Art. 5. [Postępowanie ustawodawcze]

 1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Namiestnikowi, Premierowi i deputowanym, a także grupie co najmniej 10% Starosarmatów, jednak nie mniej niż 3. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje organom określonym przepisami prawa.
 2. Pozostali Starosarmaci mogą brać udział w obradach Parlamentu z głosem doradczym.
 3. Parlament przyjmuje ustawy i uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy deputowanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga Namiestnik.
 4. Ustawę przyjętą przez Parlament Przewodniczący przekazuje Namiestnikowi. Namiestnik w ciągu siedmiu dni podpisuje ustawę lub wnosi do Zgromadzenia Obywateli o ponowne rozpatrzenie ustawy. Namiestnik podpisuje ustawę przyjętą przez Zgromadzenie Obywateli.

(Treść art. 5 ust. 1 ustalona Ustawą Starosarmacji o zmianie Małej Konstytucji Starosarmacji z dnia 24 sierpnia 2010 r.)

Art. 6. [Rząd]

 1. Rząd wykonuje kompetencje niezastrzeżone dla innych organów władzy Starosarmacji.
 2. Rząd składa się z Premiera jako przewodniczącego i ministrów. Jeden z ministrów sprawuje funkcję Wicepremiera.
 3. Ministrowie wykonują kompetencje i obowiązki określone w aktach ich powołania. Kompetencje i obowiązki nieprzekazane ministrom wykonuje Premier.
 4. Premier jest wybierany przez Parlament. Parlament może odwołać Premiera po upływie co najmniej dwóch miesięcy, wybierając jednocześnie nowego Premiera.
 5. Premier nie może piastować żadnego innego urzędu w Starosarmacji za wyjątkiem urzędu Namiestnika lub funkcji deputowanego.
 6. Jeżeli Premier nie może przejściowo sprawować urzędu lub w przypadku opróżnienia urzędu tymczasowe wykonywanie kompetencji, obowiązków i zadań Premiera powierza się Wicepremierowi.

Art. 7. [Kontrola Parlamentu]

 1. Premier i ministrowie mają obowiązek publicznego udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania deputowanych. Namiestnik składa w Parlamencie wniosek o odwołanie Premiera lub odwołuje ministra, który nie udzielił odpowiedzi w terminie siedmiu dni, jeżeli niedopełnienie obowiązku nie wynikało z siły wyższej.
 2. Parlament przyjmuje dwa razy do roku ustawę budżetową.

Art. 8. [Naczelnicy miast, wsi i skansenów]

 1. Naczelnicy otaczają opieką dziedzictwo kulturowe miast, wsi i skansenów oraz dbają o jego rozwój.
 2. Naczelnicy miast, wsi i skansenów, w celu realizacji powierzonych im kompetencji, obowiązków i zadań, mogą z wyraźnego upoważnienia ustawy wydawać rozporządzenia oraz dysponować majątkiem publicznym w zakresie przewidzianym ustawą budżetową.
 3. Szczegółowy zakres kompetencji, obowiązków i zadań naczelników miast, wsi i skansenów określa ustawa.

Art. 9. [Stolica]

Stolicą Starosarmacji jest miasto Krez.

Art. 10. [Zmiana konstytucji]

Zmiana niniejszej konstytucji następuje w drodze ustawy przyjętej przez Zgromadzenie Obywateli, za zgodą Jego Książęcej Mości.

Przepisy wprowadzające

 1. Do czasu wyboru Przewodniczącego Parlamentu pracami Zgromadzenia Obywateli kieruje sekretarz powołany przez Jego Książęcą Mość zgodnie z Ustawą konstytucyjną o Starosarmacji.
 2. Pierwszą ustawę określającą wybór lub wyłanianie deputowanych przyjmuje Zgromadzenie Obywateli.
 3. Pierwszego Premiera powołuje Namiestnik; Premier składa urząd po ukonstytuowaniu się Parlamentu.
 4. Starosarmacja stanowi jeden powiat w rozumieniu Ustawy konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach. Uchyla się wszystkie przepisy prawa miejscowości oraz znosi się ich osobowość prawną z zastrzeżeniem, że dotychczasowi naczelnicy pozostają na swoich urzędach. Starosarmacja dziedziczy ogół praw i obowiązków miejscowości.

(—) Piotr diuk Khand,
Regent.

(—) Piotr diuk Hasselandzki,
sekretarz Starosarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny