Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 4203 [X]

Srebrny Róg, dnia 5 maja 2010 r.

Dekret Króla Teutonii nr 1/2010

o Zgromadzeniu Elektorów i sukcesji Tronu Królestwa Teutonii

Niniejszy dekret, zgodnie z art. 16 ust. 4 Konstytucji Królestwa Teutonii, określa skład i zasady funkcjonowania Zgromadzenia Elektorów, zwanego dalej Zgromadzeniem.

Art. 1 [Przewodniczący Zgromadzenia Elektorów]

 1. Zgromadzeniu przewodniczy Przewodniczący Zgromadzenia Elektorów, zwany dalej Przewodniczącym, wskazany przez ustępującego Króla lub Namiestnika, bądź osobę pełniącą jego obowiązki, albo - w przypadku braku wskazania - Marszałek Senatu.
 2. Przewodniczący niezwłocznie zwołuje Zgromadzenie poprzez zarządzenie publikowane w Dzienniku Praw oraz na forum i stronie internetowej Królestwa Teutonii. W zarządzeniu tym określa się miejsce posiedzenia i termin deklaracji udziału w Zgromadzeniu przez osoby uprawnione.
 3. Przewodniczący czuwa nad powagą Zgromadzenia.

Art. 2 [Prawo wyborcze]

 1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim aktywnym obywatelom teutońskim, którzy zadeklarują swój udział w Zgromadzeniu w wyznaczonym terminie oraz złożą ślubowanie, o którym mowa w art. 3 ust. 1.
 2. Bierne prawo wyborcze przysługuje obywatelom teutońskim narodowości teutońskiej, nieprzerwanie zamieszkującym Teutonię od co najmniej jednego roku, o nieposzlakowanej opinii, reprezentujących najwyższe standardy tradycyjnych wartości teutońskich.

Art. 3 [Prace Zgromadzenia]

 1. Posiedzenie Zgromadzenia rozpoczyna się od złożenia przez Elektorów ślubowania następującej treści:
  „Ślubuję uroczyście i zaręczam honorem, że przy wyborze Sukcesora kierować się będę troską o dobro Królestwa Teutonii". Odmowa złożenia ślubowania lub złożenie ślubowania z zastrzeżeniem równoznaczne jest z odmową uczestniczenia w Zgromadzeniu.
 2. Po złożeniu ślubowań Przewodniczący obwieszcza listę Elektorów biorących udział w Zgromadzeniu oraz wzywa Zgromadzenie do składania - w wyznaczonym terminie - kandydatur do Tronu Królestwa spośród osób spełniających warunki określone w art. 2 ust. 2.
 3. Elektorom przysługuje prawo do rezygnacji ze zgłaszania kandydatur.
 4. Zgromadzenie Elektorów zajmuje się wyłącznie wyborem Sukcesora. Wszelkie uchwały nieprzewidziane niniejszym dekretem są z mocy prawa nieważne.

Art. 4 [Pojedyncza Kandydatura]

 1. W razie zgłozenia tylko jednego kandydata Przewodniczący wzywa Elektorów do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu dla wyboru. Jeżeli sprzeciw nie zostanie zgłoszony przez co najmniej dwie trzecie Elektorów w ciągu dwóch dni od wezwania, kandydata uznaje się za wybranego - przepisy Art. 6 stosuje się odpowiednio.
 2. Jeżeli Elektorzy wyrażą sprzeciw wobec kandydata w trybie, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący ponownie zwołuje Zgromadzenie, zgodnie z art. 1 ust. 2.

Art. 5 [Wybór Sukcesora]

 1. Zgromadzenie Elektorów podejmuje uchwałę o wyborze Sukcesora większością połowy głosów, przy udziale Przewodniczącego oraz co najmniej połowy uprawnionych Elektorów. Głosowanie elekcyjne nie może trwać krócej niż dwa dni, jeżeli jego wynik nie zostanie wcześniej bezwzględnie rozstrzygnięty.
 2. Jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał większości, o której mowa w ust. 1, Przewodniczący zarządza powtórne głosowanie, przy czym kandydat, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów zostaje wyłączony z elekcji.
 3. Jeżeli w wyniku wyłączenia kandydata, o którym mowa w ust. 2, do wyboru pozostał tylko jeden kandydat - stosuje się art. 4.

Art. 6 [Objęcie Tronu]

 1. Przewodniczący obwieszcza Zgromadzeniu imię i nazwisko obranego Sukcesora oraz publikuje uchwałę o jego wyborze wraz z aktem objęcia Tronu w Dzienniku Praw.
 2. Sukcesor obejmuje Tron bezzwłocznie, z chwilą złożenia przysięgi o następującej treści: "Uroczyście przysięgam w obliczu Przodków i Narodu, że obdarzony zaszczytem stanięcia w szeregu Cesarzy, Królów i Namiestników, wierny Tradycji i Duchowi Teutonizmu - na straży Teutońskiej Ziemi i praw stać, Naród - surową, sprawiedliwą i ojcowską opieką otaczać, W Budowie potęgi Królestwa - nigdy nie ustawać."

Art. 7 [Przepisy końcowe]

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Łukasz August,
Król Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny