Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 4215 [X]

Grodzisk, dnia 13 maja 2010 r.

Ustawa Starosarmacji

o odznaczeniu i nagrodach (uchylony)

Art. 1. [Odznaczenie i nagrody]

Odznaczeniem i nagrodami Starosarmacji są, w hierarchii ważności:

 1. Dwustopniowa Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Starosarmacji”, zwana dalej „Odznaką”,
 2. Dyplom za Działalność dla Starosarmacji, zwany dalej „Dyplomem”,
 3. Nagroda dla Najaktywniejszego Starosarmaty, zwana dalej „Nagrodą”.

Art. 2. [Odznaka]

 1. Odznaka ma dwa stopnie: I — Złota i II — Srebrna. Można być wielokrotnie uhonorowanym Odznaką każdego ze stopni.
 2. Odznakę przyznaje Namiestnik z inicjatywy własnej, a także Premiera, osobom szczególnie zasłużonym za działalność dla Starosarmacji.
 3. Odznaka przyznawana jest trzy razy w roku, w tym 25 lutego (dzień wejścia w życie Ustawy konstytucyjnej o Starosarmacji).

Art. 3. [Dyplom]

Dyplom przyznaje Namiestnik z inicjatywy własnej, a także Premiera, za działalność dla Starosarmacji. Dyplom przyznawany jest co najmniej cztery razy w roku.

Art. 4. [Nagroda]

 1. Nagrodę przyznaje Namiestnik lub z jego upoważnienia Premier co miesiąc.
 2. Nagroda ma charakter pieniężny.
 3. Pod koniec każdego miesiąca Starosarmaci, w głosowaniu równym i tajnym, oddają głosy na od jednej do tylu osób, ile zostało nominowanych do Nagrody przez Namiestnika.
 4. Nagrodę przyznaje się osobie, która uzyskała największą liczbę głosów, stanowiącą nie mniej niż jedną czwartą ogółu Starosarmatów. W przypadku równości głosów rozstrzyga Namiestnik.

Art. 5. [Rozporządzenie]

Namiestnik, w drodze rozporządzenia, określa:

 1. święta Starosarmacji,
 2. wzór Odznaki, Dyplomu i Nagrody, w tym baretek,
 3. wysokość Nagrody,
 4. terminy przyznawania Odznaki i Dyplomu,
 5. szczegółową procedurę przyznawania Nagrody.

Art. 6. [Przepisy końcowe]

 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Nagrodę przyznaje się po raz pierwszy nie później niż w lipcu 2010 r.

(—) Piotr diuk Hasselandzki,
Namiestnik.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny