Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 4218 [X]

Grodzisk, dnia 15 maja 2010 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 593

o Dworze Książęcym (uchylony)

Art. 1.


1. Tworzy się Dwór jako organ zapewniający obsługę organizacyjną, prawną i techniczną Księcia. 
2. W skład Dworu wchodzą sekretarze powoływani i odwoływani przez Księcia. 
3. Książę może, powołując sekretarza, określić inną nazwę jego funkcji. 
4. Sekretarze wykonują zadania powierzone przez Księcia. Książę może upoważnić sekretarza do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, w szczególności do ogłaszania i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.


Art. 2.


1. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. 
2. Traci moc Dekret Księcia Sarmacji nr 262 o Kancelarii Książęcej z dnia 17 stycznia 2006 r. wraz z zarządzeniami wykonawczymi wydanymi w celu jego wykonania. Odwołuje się urzędników Kancelarii Książęcej pełniących funkcje w chwili wejścia w życie dekretu.

(—) Michał Feliks

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny