Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 4224 [X]

Grodzisk, dnia 17 maja 2010 r.

Ustawa Starosarmacji

o wyłanianiu Parlamentu (uchylony)

Art. 1.

W skład Parlamentu wchodzi pięciu deputowanych powoływanych i odwoływanych przez Namiestnika na wniosek prowincjonalnych partii politycznych, zwanych dalej „partiami”.

Art. 2.

Deputowanym może być Starosarmata, który nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę więzienia, zesłania, twierdzy, katorgi, banicji, wieży górnej lub wieży dolnej albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji deputowanego lub wszystkich funkcji publicznych.

Art. 3.

 1. Partię tworzy co najmniej dwóch Starosarmatów.
 2. Rejestr partii prowadzi Namiestnik.

Art. 4.

 1. Partia desygnuje deputowanych do Parlamentu w liczbie proporcjonalnej do liczby Starosarmatów wchodzących w jej skład, w postaci uporządkowanej listy określającej kolejność wygaśnięcia mandatów w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5.
 2. Namiestnik, na wniosek partii, Przewodniczącego Parlamentu lub z własnej inicjatywy, ustala oraz ogłasza, nie częściej niż raz w miesiącu, liczbę deputowanych desygnowanych przez poszczególne partie.
 3. Namiestnik przeprowadza wybór Przewodniczącego Parlamentu.

Art. 5.

 1. Wygaśnięcie mandatu deputowanego następuje wskutek:
  1. zrzeczenia się mandatu,
  2. utraty biernego prawa wyborczego (art. 2),
  3. wykluczenia deputowanego przez Parlament zgodnie z postanowieniami Małej Konstytucji,
  4. odwołania przez Namiestnika,
  5. zmniejszenia liczby deputowanych przysługujących partii.
 2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Przewodniczący Parlamentu, a jeżeli funkcja ta nie jest obsadzona oraz w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4-5 — Namiestnik.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-4, Namiestnik niezwłocznie powołanie nowego deputowanego zgodnie z przepisem art. 1.

Art. 6.

 1. Kadencja Parlamentu powołanego dnia 27 kwietnia 2010 r. upływa z dniem wejścia ustawy w życie.
 2. Ustawa wchodzi w życie w dniu określonym w rozporządzeniu Namiestnika, za wyjątkiem art. 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 3. Traci moc Ustawa Starosarmacji o wyłanianiu deputowanych do Parlamentu Starosarmacji z dnia 26 kwietnia 2010 r.

(—) Piotr diuk Hasselandzki,
Namiestnik.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny