Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 4225 [X]

Grodzisk, dnia 17 maja 2010 r.

Ustawa Starosarmacji

o naczelnikach miast, wsi i skansenów (uchylony)

Art. 1.

Naczelnik miasta, wsi lub skansenu, zwany dalej „naczelnikiem”, otacza opieką dziedzictwo kulturowe podległego mu obszaru oraz dba o jego rozwój.

Art. 2.

Naczelnik jest powoływany i odwoływany przez Namiestnika.

Art. 3.

Do kompetencji naczelnika należą:

 1. powoływanie i odwoływanie zastępcy; zastępuje on naczelnika podczas jego nieobecności oraz wykonuje jego kompetencje, obowiązki i zadania w zakresie ustalonym przez naczelnika;
 2. nazywanie dzielnic, osiedli, ulic, placów i innych miejsc publicznych;
 3. ogłaszanie konkursów, w szczególności kulturalnych, sportowych i wiedzy o Sarmacji;
 4. dysponowanie przyznaną im częścią budżetu Starosarmacji w celu wykonania powierzonych im kompetencji i obowiązków.

Art. 4.

Do obowiązków naczelnika należą:

 1. prowadzenie serwisu internetowego;
 2. informowanie ogółu Sarmatek i Sarmatów o wydarzeniach lokalnych;
 3. wspieranie i koordynowanie działań mieszkańców;
 4. składanie na ręce Naczelnika wniosków o odznaczenia i nagrody dla mieszkańców oraz informo-wanie Namiestnika o ich aktywności;
 5. organizacja świąt lokalnych;
 6. zapewnianie porządku w dziale na forum Starosarmacji — o ile taki został ustanowiony;
 7. składanie Parlamentowi sprawozdań z wykorzystania przyznanej im części budżetu Starosarmacji.

Art. 5.

 1. Naczelnikiem powiatu obejmującego Starosarmację, w rozumieniu Ustawy konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach, jest Namiestnik, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Rząd wykonuje kompetencje i obowiązki naczelników w miastach, wsiach i skansenach, w których funkcje naczelników są opróżnione.

Art. 6.

 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. W ciągu siedmiu dni od dnia wejścia ustawy w życie Namiestnik podaje do publicznej wiadomości listę naczelników pozostających na swoich urzędach.

(—) Piotr diuk Hasselandzki,
Namiestnik.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny