Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 4263 [X]

Grodzisk, dnia 31 maja 2010 r.

Ustawa Starosarmacji

o Kancelarii Namiestnika Starosarmacji (uchylony)

Art. 1. [Kancelaria]

Kancelaria Namiestnika Starosarmacji, zwana dalej „Kancelarią”, jest organem pomocniczym Namiestnika.

Art. 2. [Sekretarz Stanu]

  1. Kancelarią kieruje Sekretarz Stanu, powoływany i odwoływany przez Namiestnika.
  2. Sekretarz Stanu wspomaga Namiestnika w sprawach związanych z jego uprawnieniami, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2.

Art. 3. [Departament Porządku Publicznego]

  1. W ramach Kancelarii działa Departament Porządku Publicznego Starosarmacji, zwany dalej „Departamentem”.
  2. Departament wspomaga Namiestnika w zapewnianiu przestrzegania porządku publicznego w Starosarmacji.

Art. 4. [Komendant Policji Starosarmackiej]

  1. Departamentem kieruje Komendant Policji Starosarmackiej, powoływany i odwoływany przez Namiestnika.
  2. Zasady funkcjonowania Departamentu określa rozporządzenie Namiestnika.

Art. 5. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr diuk Hasselandzki,
Namiestnik.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny