Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 43 [X]

Grodzisk, dnia 13 listopada 2002 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 48

o tytułach arystokratycznych i szlacheckich (uchylony)

Rozdział I
TYTUŁY ARYSTOKRATYCZNE I SZLACHECKIE

Art. 1.

 1. Tytułami arystokratycznymi są w hierarchii od najwyższego: książę (księżna), diuk (diuczessa), markiz (markiza), hrabia (hrabina), wicehrabia (wicehrabina).
 2. Tytułami szlacheckimi w hierarchii od najwyższego są: baron (baronessa), baronet (baronetessa) i kawaler (szlachetna dama).

Art. 2.

Tytuły arystokratyczne i szlacheckie oraz herby nadaje Książę.

Art. 2a.

 1. Nadanie pierwszego tytułu arystokratycznego lub szlacheckiego osobie nieposiadającej obywatelstwa sarmackiego jest równoznaczne z nadaniem obywatelstwa sarmackiego.
 2. Osoba, której nadano obywatelstwo sarmackie w trybie określonym ust. 1 jest zwolniona z obowiązku złożenia przysięgi obywatelskiej. Jednakże, nadanie obywatelstwa sarmackiego staje się skuteczne z chwilą złożenia przez taką osobę przysięgi, o której mowa w art. 3.
 3. Jeżeli osoba, której nadano obywatelstwo sarmackie w trybie określonym ust. 1, zostanie pozbawiona tytułu na podstawie art. 4 pkt 1, nadanie obywatelstwa sarmackiego uznaje się za nieskuteczne, chyba że złożyła ona przysięgę obywatelską w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.

Art. 2b.

 1. Nie nadaje się tytułu arystokratycznego lub szlacheckiego osobie, która została pozbawiona tytułu, przez okres sześciu miesięcy od dnia pozbawienia.
 2. Nie nadaje się orderu lub odznaczenia osobie, która została pozbawiona orderu lub odznaczenia w przypadku stwierdzenia, że odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia, przez okres trzech miesięcy od dnia pozbawienia.

(Art. 2b dodany Dekretem Księcia Sarmacji nr 501 o zmianie Dekretu Księcia o tytułach arystokratycznych i szlacheckich z dnia 7 października 2008 r.)

Art. 3.

 1. Niezwłocznie po pierwszym nadaniu tytułu osoba nobilitowana jest obowiązana do złożenia publicznej przysięgi o treści: „Ja, NN, [tytuł] Księstwa Sarmacji, w obliczu {Boga Wszechmogącego}, Księcia Sarmacji oraz wszystkich Jego poddanych, przysięgam wierność Księciu Sarmacji, Księstwu Sarmacji oraz Jego Prawom. We wszystkich swych czynach kierować się będę dobrem Księstwa, a jego pomyślność będzie dla mnie zawsze najwyższym prawem i obowiązkiem. {Tak mi dopomóż Bóg.}”.
 2. Publiczną przysięgę, o której mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem Urzędu Heroldii — http://www.heroldia.sarmacja.org/.

(Art. 3 ust. 2 dodany Dekretem Księcia Sarmacji nr 500 o przekazaniu władzy książęcej z dnia 3 października 2008 r.)

Art. 4.

Książę może podjąć decyzję o czasowej lub trwałej utracie tytułu arystokratycznego lub szlacheckiego w razie:

 1. odmowy złożenia przysięgi, niezłożenia przysięgi w terminie siedmiu dni lub jej faktycznego niezłożenia,
 2. zachowania sprzecznego ze złożoną przysięgą,
 3. wyroku sądu Księstwa Sarmacji pozbawiającego tytułu,
 4. objęcia w państwie obcym funkcji publicznej:
  1. głowy państwa,
  2. członka rządu,
  3. pracownika administracji państwowej, rządowej, lub samorządowej,
  4. dowódcy sił zbrojnych lub porządkowych,
  5. członka parlamentu,
  6. sędziego lub prokuratora,
  7. naczelnika jednostki samorządu terytorialnego lub innego funkcjonariusza jednostki samorządu terytorialnego,
  8. przedstawiciela dyplomatycznego, członka personelu dyplomatycznego lub urzędnika konsularnego,
  9. członka władz partii politycznej,
 5. uzyskania tytułu arystokratycznego lub szlacheckiego bądź równoważnego im tytułu państwa obcego,
 6. utraty obywatelstwa sarmackiego.

(Art. 4 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 334 o zmianie Dekretu o tytułach arystokratycznych i szlacheckich z dnia 5 listopada 2006 r.)

Art. 5.

Każda osoba nosząca tytuł arystokratyczny lub szlachecki oraz posiadająca herb ma prawo do ich publicznego stosowania.

Art. 6.

Książę zezwala przedstawicielom arystokracji i szlachty państw obcych na publiczne stosowanie tytułów na mocy indywidualnych zezwoleń lub porozumień międzynarodowych.

Art. 7.

Władze publiczne obowiązane są do stosowania właściwej tytulatury wobec osób noszących tytuły arystokratyczne i szlacheckie.

Art. 8.

Rejestr heraldyczny, obejmujący informacje o osobach noszących tytuły arystokratyczne i szlacheckie oraz posiadanych przez nich herbach prowadzi Izba Zasłużonych Sarmatów.

Art. 8a.

 1. Usypia się tytuł arystokratyczny lub szlachecki osoby, która spełnia warunek lub warunki określone w art. 4 pkt 4-6.
 2. Uśpienie tytułu arystokratycznego lub szlacheckiego powoduje zawieszenie względem osoby, której tytuł uśpiono:
  1. prawa do publicznego stosowania tytułu i herbu,
  2. stosowania przez władze publiczne właściwej tytulatury,
  3. obecności w Izbie Zasłużonych Sarmatów,
  4. publikacji informacji o posiadanym tytule i herbie w systemach ewidencyjnych Księstwa Sarmacji.
 3. Uśpienie oraz obudzenie tytułu arystokratycznego lub szlacheckiego stwierdza Książę.

(Art. 8a dodany Dekretem Księcia Sarmacji nr 362 o zmianie Dekretu o tytułach arystokratycznych i szlacheckich z dnia 16 stycznia 2007 r.)

(Art. 9-15 skreślone)

Rozdział III
PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 16.

Z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu tracą moc:

 1. Dekret Księcia Sarmacji nr 5 o tytułach szlacheckich z dnia 25 maja 2002 r.,
 2. Dekret Księcia Sarmacji nr 9 w sprawie ustanowienia i nadania odznaczeń Księstwa Sarmacji z dnia 22 czerwca 2002 r.,
 3. Dekret Księcia Sarmacji nr 40 sprawie ustanowienia i nadania odznaczenia Księstwa Sarmacji z dnia 28 września 2002 r.

Art. 17.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny