Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 4308 [X]

Grodzisk, dnia 13 czerwca 2010 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 595

o Rządzie Jego Książęcej Mości (uchylony)

Art. 1.

 1. Rząd prowadzi politykę Księstwa Sarmacji w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów władzy publicznej. Kompetencje, obowiązki i zadania nieprzekazane członkom Rządu wykonuje Kanclerz.
 2. Rządowi przewodniczy Książę za pośrednictwem Kanclerza.

Art. 2.

 1. W skład Rządu wchodzą Kanclerz, Podkanclerzy, ministrowie powoływani i odwoływani przez Księcia na wniosek Kanclerza oraz sekretarze stanu powoływani i odwoływani przez Kanclerza.
 2. Postanowienie w sprawie powołania Podkanclerzego, ministra i sekretarza stanu określa pełną nazwę jego urzędu oraz powierzone mu kompetencje, obowiązki i zadania.
 3. Kanclerz, w ciągu siedmiu dni od dnia powołania przez Księcia, przedstawia Izbom Połączonym oraz wszystkim obywatelom na forum Księstwa Sarmacji program działania Rządu, wraz z wnioskiem o udzielenie mu wotum zaufania przez Izby Połączone. Odrzucenie przez Izby Połączone uchwały w sprawie wyrażenia wotum zaufania jest równoznaczne z wyrażeniem wotum nieufności
 4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do Ministra Spraw Zagranicznych i Izby Senatorskiej.

(Art. 2 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 596 o zmianie dekretu o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 9 lipca 2010 r.)

(Art. 2 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 598 o zmianie dekretu o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 12 lipca 2010 r.)

Art. 3.

 1. Członek Rządu, obejmując urząd, składa następujące ślubowanie: „Obejmując urząd ... Księstwa Sarmacji, uroczyście ślubuję, w obliczu Księcia Sarmacji oraz wszystkich Jego poddanych, że w sprawowaniu obowiązków dochowam wierności Księciu Sarmacji, Księstwu Sarmacji i Jego prawom, a dobro Rzeczypospolitej będzie dla mnie najwyższym nakazem”.
 2. Objęcie urzędu przez członka Rządu odbywa się w trakcie publicznej uroczystości.

(Art. 3 ust. 2 skreślony Dekretem Księcia Sarmacji nr 598 o zmianie dekretu o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 12 lipca 2010 r.)

Art. 4.

Książę powołuje Kanclerza w ciągu siedmiu dni od dnia zwołania Izby Poselskiej na obrady.

Art. 5.

 1. Kanclerz składa dymisję na ręce Księcia:
  1. niezwłocznie po zwołaniu Izby Poselskiej na obrady,
  2. w przypadku wyrażenia mu wotum nieufności,
  3. na mocy własnej decyzji.
 2. W przypadku złożenia dymisji przez Kanclerza, Książę powierza jednemu z członków Rządu pełnienie obowiązków kierowania Rządem do czasu powołania nowego Kanclerza.
 3. Złożenie dymisji przez Kanclerza jest równoznaczne ze złożeniem dymisji Rządu.

Art. 6.

Akty normatywne członków Rządu wymagają do swojej ważności podpisu Kanclerza.

Art. 7.

 1. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Traci moc Dekret Księcia Sarmacji nr 588 o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 19 lutego 2010 r.

(—) Michał Feliks.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny