Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 4349 [X]

Srebrny Róg, dnia 21 lipca 2010 r.

Dekret Króla Teutonii nr 3/2010

o Radzie Królewskiej (uchylony)

Art. 1.

Dekret niniejszy zgodnie z art. 18 Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 9 kwietnia 2010 r. normuje zakres kompetencji oraz organizację organów władzy wykonawczej.

Art. 2.

1. Władzę wykonawczą w Królestwie Teutonii sprawuje Król lub Namiestnik wraz z Radą Królewską, zwana dalej Radą.

2. W kompetencjach Rady leży prowadzenie polityki wewnętrznej i zewnętrznej Królestwa w stopniu niezastrzeżonym innym organom władzy.

3. Król/Namiestnik w drodze edyktu określa aktualny kształt Rady, a w szczególności rozkład kompetencji i obowiązków jej członków.

4. Spory kompetencyjne wewnątrz Rady rozstrzyga Król/Namiestnik.

Art. 3.

1. W skład Rady wchodzą Lordowie, powoływani i odwoływani przez Króla/Namiestnika.

2. Lordowie obejmują urząd z chwilą złożenia przed Królem/Namiestnikiem przysięgi o następującej treści: „Obejmując urząd [określenie urzędu], uroczyście przysięgam, że w sprawowaniu obowiązków dochowam wierności Królowi/Namiestnikowi i Królestwu, a dobro wspólne Teutonii i całego Księstwa będzie dla mnie zawsze najwyższym nakazem.”

Art. 4.

1. Radzie przewodniczy Król/Namiestnik osobiście lub za pośrednictwem Lorda Koadiutora.

2. W razie nieobecności Króla/Namiestnika rolę przewodniczącego Rady przejmuje Lord Koadiutor.

3. Jeżeli Lord Koadiutor nie został powołany bądź nie może on objąć przewodnictwa, Rada zwykłą większością głosów wybiera tymczasowego przewodniczącego ze swego grona.

4. Przewodniczący wybrany w trybie ust. 3 pełni swoje obowiązki do chwili powrotu możności ich sprawowania przez organy określone w ust. 1.

Art. 5.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Diuk Michael von Lichtenstein,
Praeses Regni Teutoniae.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny