Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiRozporządzenia wykonawcze, poz. 4359 [X]

Srebrny Róg, dnia 1 sierpnia 2010 r.

Edykt Króla Teutonii nr 1/2010

w sprawie określenia kształtu i kompetencji Rady Królewskiej (uchylony)

§ 1.

[Wstęp]

Edykt niniejszy zgodnie z Dekretem Króla Teutonii nr 3/2010 o radzie Królewskiej z dnia 21 lipca 2010 r. normuje kształt Rady Królewskiej i  podział obowiązków jej członków.

§ 2.

[Kształt Rady Królewskiej]

W Pierwszej Radzie Królewskiej zasiadają:

 1. Lord Dowódca Gwardii Królewskiej
 2. Lord Skarbnik
 3. Lord Kustosz

 

§ 3.

[ Odpowiednia tytulatura ]

 1. Osobie zasiadającej w radzie przysługuje na czas urzędowania Lordowski tytuł honorowy oraz przywilej publicznego jego stosowania. Odpowiednio stosuje się żeński odpowiednik tytułu honorowego – Lady.
 2. Władze publiczne obowiązane są do stosowania właściwej tytulatury wobec członków Rady Królewskiej.
 3. Członkowie Rady Królewskiej winni być traktowani z najwyższą estymą i szacunkiem.
 4. Pozostałe przywileje związane z piastowaniem godności Lorda określą przepisy szczególne.

 

§ 4.

[Obowiązki Króla]

 1. kieruje pracami Rady,
 2. koordynuje i kontroluje pracę członków Rady,
 3. określa politykę rady i czuwa nad jej wykonaniem,
 4. ogłasza zamówienia publiczne i przetargi,
 5. występuje z inicjatywą ustawodawczą w imieniu Rady,
 6. tworzy i znosi kancelarie pomocnicze Rady Królewskiej,
 7. określa strukturę i kompetencje kancelarii pomocniczych Rady Królewskiej,
 8. przejmuje kompetencje opróżnionych urzędów w Radzie.

 

 

 

§ 5.

[ Obowiązki Lorda Dowódcy Gwardii Królewskiej ]

 1. czuwa nad przestrzeganiem prawa Królestwa,
 2. pośredniczy w kontaktach pomiędzy Królem, a Radą i pozostałymi urzędnikami Królestwa,
 3. koordynuje i wspiera aktywizację oraz aklimatyzację nowych mieszkańców,
 4. nadzoruje i zarządza Gwardią Królewską,
  a. za zgodą Króla określa strukturę i hierarchię Gwardii,
  b. zarządza majątkiem Gwardii,
  c. ustala budżet Gwardii,
  d. ogłasza zamówienia publiczne na potrzeby Gwardii,
  e. przedkłada Królowi raport dotyczący stanu i działalności Gwardii,
  f. wnioskuje do Króla o nadanie orderów i odznaczeń.
 5. dba o bezpieczeństwo wewnętrzne, zewnętrzne oraz integralność terytorialną Królestwa Teutonii,
 6. czuwa nad bezpieczeństwem Króla oraz Rodziny Panującej,
 7. koordynuje i wspiera rozwój miejscowości,
 8. monitoruje i raportuje stan i działalność miejscowości,
 9. publikuje raport dotyczący stanu i działalności miejscowości, jednak nie rzadziej niż raz na 14 dni,
 10. zapewnia obsługę witrynom internetowym Królestwa Teutonii.

 

§ 6.

[ Obowiązki Lorda Skarbnika ]

 1. 1. sprawuje nadzór nad finansami Królestwa,
 2. 2. zarządza skarbem Królestwa,
 3. 3. realizuje politykę finansową Królestwa,
 4. 4. publikuje raport dotyczący stanu finansowego Królestwa, jednak nie rzadziej niż raz na 14 dni,
 5. 5. reprezentuje Radę Królewską w kontaktach z przedsiębiorcami,
 6. 6. prowadzi taryfikator cen dóbr należących do Królestwa,
 7. 7. kieruje i nadzoruje działalność Banku Teutońskiego,
 8. 8. sporządza i uzgadnia z Królem listę płac
 9. 9. prowadzi wypłaty wynagrodzeń i premii dla funkcjonariuszy publicznych oraz pozostałych pracowników zatrudnionych na rzecz Królestwa,

 

§ 7.

[ Obowiązki Lorda Kustosza ]

 1. prowadzi wewnętrzne i zewnętrzne działania promocyjne na rzecz Królestwa Teutonii,
 2. inicjuje oraz prowadzi wydarzenia kulturalne i sportowe,
 3. organizuje wsparcie finansowe dla inicjatyw oraz instytucji pożytku publicznego,
 4. organizuje i prowadzi obchody świąt państwowych oraz pozostałych wydarzeń publicznych w Królestwie,
 5. nawiązuje i prowadzi współpracę kulturową oraz regionalną z innymi podmiotami,
 6. dba o poszanowanie i kultywowanie teutonizmu, tradycji i obyczajów,
 7. prowadzi rejestr i klasyfikację zabytków oraz obiektów dziedzictwa kulturowego Królestwa Teutonii,
 8. sprawuje nadzór nad Teutońskim Instytutem Historii oraz pozostałymi Instytucjami kulturalnymi oraz pożytku publicznego, a w szczególności:
  a. rekomenduje Królowi kandydatury na kierowników tych instytucji,
  b. sporządza oraz publikuje raport dotyczący ich działalności, jednak nie rzadziej niż raz na 21 dni,
 9. wraz z Lordem Dowódcą Gwardii Królewskiej koordynuje i wspiera aktywizację i aklimatyzację nowych mieszkańców.

 

§ 8.

[ Wynagrodzenia ]

 1. Wysokość wynagrodzenia dla funkcjonariuszy publicznych oraz pozostałych osób zatrudnionych na rzecz Królestwa określa Lord Skarbnik po uzgodnieniu i za zgodą Króla.
 2. Stawki wynagrodzeń podawane są do publicznej wiadomości na liście płac.
 3. W przypadku wzorowego wypełniania obowiązków służbowych Lord Skarbnik może za zgodą i po uzgodnieniu z Królem wypłacić premię, jednak nie przekraczającą 50% bazowej stawki wynagrodzenia.
 4. W przypadku zaniedbania bądź nienależytego wykonywania obowiązków służbowych Lord Skarbnik nakłada za zgodą i po uzgodnieniu z Królem karę finansową, jednak nie wyższą niż 50% bazowej stawki wynagrodzenia.

 

§ 9.

[ Przepisy końcowe ]

 1. Edykt wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(—) Diuk Michael von Lichtenstein,
Praeses Regni Teutoniae.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny