Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 437 [X]

, dnia 22 kwietnia 2006 r.

Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 32/2006

o Teutońskim Holdingu Przemysłowym (uchylony)

Art. 1.

Teutoński Holding Przemysłowy, zwany dalej "THP", jest przedsiębiorstwem należącym do Marchii Teutońskiej, prowadzącym działalność na zasadach rynkowych.

Art. 2.

 1. THP nie posiada osobowości prawnej.
 2. Siedzibą THP jest miasto Srebrny Róg.

Art. 3.

Organy Marchii mogą podejmować decyzje w zakresie działalności THP tylko w przypadkach określonych w ustawach.

Art. 4.

Przedmiotem działalności THP jest produkcja, przetwarzanie i sprzedaż towarów dostępnych w systemie gospodarczym "Syriusz".

Art. 5.

 1. THP gospodarując mieniem zapewnia jego ochronę.
 2. THP występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.

Art. 6.

 1. THP może wnieść do spółki lub innego wspólnego przedsięwzięcia kapitałowego, albo oddać, na czas oznaczony, do odpłatnego korzystania innym podmiotom zorganizowane części mienia przedsiębiorstwa lub inne mienie zaliczone do środków trwałych.
 2. Zamiar dokonania czynnosci prawnej, o której mowa w ust. 1, THP zgłasza Namiestnikowi. Namiestnik, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zgłoszenia, może nie wyrazić zgody na dokonanie przez THP czynności prawnej, której dotyczyło zgłoszenie. Czynność prawna, dokonana pomimo niewyrażenia zgody przez Namiestnika, jest nieważna.

Art. 7.

Art. 6. stosuje się odpowiednio do sprzedaży części majątku THP.

Art. 8.

 1. THP zarządza Prezes Teutońskiego Holdingu Przemysłowego, zwany dalej "Prezesem THP".
 2. Prezes THP jest powoływany i odwoływany przez Namiestnika.
 3. Prezes THP otrzymuje wynagrodzenie tygodniowe w wysokości 10% tygodniowych zysków THP.

Art. 9.

Prezes THP w sytuacjach szczególnych może powołać Wiceprezesa Teutońskiego Holdingu Przemysłowego, zwanego dalej "Wiceprezesem THP".

Art. 10.

Prezes THP składa na ręce Namiestnika co dwa tygodnie raporty o stanie THP, zawierające w szczególności informacje o ilości:

 1. zasobów pieniężnych THP;
 2. zysku wypracowanego przez THP w okresie dwóch tygodni;
 3. posiadanych produktów;
 4. wyprodukowanych towarów w okresie dwóch tygodni;
 5. sprzedanych towarów w okresie dwóch tygodni.

Art. 11.

Prezes THP ponosi osobistą odpowiedzialność za sytuację THP.

Art. 12.

 1. Nadzór nad THP sprawuje Namiestnik.
 2. Namiestnik przekazuje nowomianowanemu Prezesowi THP hasła do kont firm należących do THP i sporządza protokół otwarcia.

Art. 13.

Dekret wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2006 r.

Opublikowano w Dzienniku Praw dnia 6 maja 2006 r.

(-) markiz Jakob h. Teutonia,
Namiestnik Marchii Teutońskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny