Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 4384 [X]

Grodzisk, dnia 24 sierpnia 2010 r.

Ustawa Starosarmacji

o zmianie Małej Konstytucji Starosarmacji (uchylony)

Art. 1.

Uzupełnia się Art. 1. ust. 3. "Pracami Zgromadzenia Obywateli kierują Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Parlamentu" słowami: "W razie ich braku, pracami Zgromadzenia kieruje Namiestnik".


Art. 2.

Zmienia się Art. 3 ust. 3 pkt 4, zastępując słowa "na wniosek Premiera może wydać dekret z mocą ustawy podlegający niezwłocznemu zatwierdzeniu przez Parlament" słowami: "na wniosek Premiera lub z własnej inicjatywy może wydać dekret z mocą ustawy podlegający niezwłocznemu zatwierdzeniu przez Parlament".

Art. 3.

a) Uzupełnia się Art. 3 ust. 3 poprzez wprowadzenie punktu 10: "może wydawać rozporządzenia na podstawie ustaw oraz wynikające bezpośrednio z kompetencji Namiestnika, a także zarządzenia regulujące prace urzędów podległych Namiestnikowi".
b) Dotychczasowy pkt. 10 otrzymuje numer 11.

Art. 4.

Zmienia się Art. 4. ust. 2. zastępując słowa "Pracami Parlamentu kieruje Przewodniczący wybierany przez Parlament z jego grona oraz powoływany i odwoływany przez niego Wiceprzewodniczący. Wybór Przewodniczącego przeprowadza Namiestnik", słowami: "Pracami Parlamentu kieruje Przewodniczący wybierany przez Parlament z jego grona oraz powoływany i odwoływany przez niego Wiceprzewodniczący. Wybór Przewodniczącego przeprowadza Namiestnik. W razie braku Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, pracami Parlamentu kieruje Namiestnik".

Art. 5.

Uzupełnia się art. 5 ust. 1 "Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Namiestnikowi, Premierowi i deputowanym" dodając słowa: "a także grupie co najmniej 10% Starosarmatów, jednak nie mniej niż 3".


Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Księcia i opublikowaniu w Dzienniku Praw.

(—) Krzysztof Janusz diuk Kowalczykowski,
Regent.

(—) Piotr diuk Hasselandzki,
Namiestnik Starosarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny