Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 44 [X]

Grodzisk, dnia 19 marca 2003 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 71

o ratyfikacji Traktatu Almerskiego (uchylony)

Na podstawie art. 7 Konstytucji Księstwa Sarmacji ratyfikuję sporządzony w Almerze dnia 19 marca 2003 r. Traktat Almerski o współpracy w zakresie ścigania i karania sprawców poważnych przestępstw.

(—) Piotr Mikołaj.

 

Traktat Almerski

o współpracy w zakresie ścigania i karania sprawców poważnych przestępstw

Art. 1.

Osoba, która została prawomocnym wyrokiem sądu skazana na terytorium jednej ze Stron jest również ścigana, na wniosek tej Strony, na terytorium Stron pozostałych, o ile czyny, których się dopuściła, stanowią przestępstwa w rozumieniu prawa pozostałych Stron.

Art. 2.

Postanowienia niniejszego traktatu nie mogą być interpretowane jako ograniczające prawo do sądu. Każda ze Stron zapewnia osobie, o której mowa w art. 1., sprawiedliwy proces, przeprowadzony w zgodzie z własnym porządkiem prawnym.

Art. 3.

Niniejszy traktat jest otwarty do przystąpienia dla wszystkich państw. Traktat wchodzi w życie po upływie trzech dni od chwili jego ratyfikacji przez państwo.

Art. 4.

Każda Strona może w każdej chwili wypowiedzieć niniejszy traktat w drodze notyfikacji tego faktu rządowi Republiki Baridasu. Traktat traci moc obowiązującą dla Strony wypowiadającej po upływie czternastu dni od chwili notyfikacji jego wypowiedzenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny