Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoUstawy i dekrety z mocą ustawy, poz. 4439 [X]

Grodzisk, dnia 26 października 2010 r.

Ustawa Sejmu nr 115

— Kodeks Sprawiedliwości (uchylony)

(Ustawa w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Księcia z mocą ustawy o dostosowaniu obowiązujących przepisów prawa do Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 8 sierpnia 2011 r. Poprzednia wersja ustawy znajduje się w archiwum Dziennika Praw)

Rozdział I
PRZEPISY WSPÓLNE

Art. 1. [Funkcjonariusze]

(Skreślony)

(Art. 1 ust. 5 dodany Ustawą Sejmu nr 135 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 27 września 2011 r.)

(Art. 1 skreślony Ustawą Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r.)

Rozdział II
SĄD NAJWYŻSZY

Art. 2. [Powoływanie sędziów]

(Skreślony)

(Art. 2 skreślony Ustawą Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r.)

Art. 3. [Ślubowanie]

(Skreślony)

(Art. 3 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 135 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 27 września 2011 r.)

(Art. 3 skreślony Ustawą Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r.)

Art. 4. [Prezes Sądu Najwyższego]

(Skreślony)

(Art. 4 ust. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 135 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 27 września 2011 r.)

(Art. 4 skreślony Ustawą Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r.)

Art. 5. [Wniosek]

(Skreślony)

(Art. 5 skreślony Ustawą Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r.)

Art. 6. [Rozprawa i posiedzenie]

(Skreślony)

(Art. 6 skreślony Ustawą Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r.)

Art. 6a. [Wniosek w postępowaniu uproszczonym]

(Skreślony)

(Art. 6a dodany Ustawą Sejmu nr 135 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 27 września 2011 r.)

(Art. 6a skreślony Ustawą Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r.)

Art. 6b. [Rozprawa w postępowaniu uproszczonym]

(Skreślony)

(Art. 6b dodany Ustawą Sejmu nr 135 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 27 września 2011 r.)

(Art. 6b skreślony Ustawą Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r.)

Art. 7. [Skład orzekający]

(Skreślony)

(Art. 7 skreślony Ustawą Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r.)

Art. 8. [Przepisy porządkowe]

(Skreślony)

(Art. 8 ust. 4 dodany Ustawą Sejmu nr 137 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 14 października 2011 r.)

(Art. 8 skreślony Ustawą Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r.)

Art. 9. [Prawomocność i wykonanie wyroku]

(Skreślony)

(Art. 9 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 135 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 27 września 2011 r.)

(Art. 9 skreślony Ustawą Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r.)

Art. 10. [Sprawy konstytucyjne]

(Skreślony)

(Art. 10 skreślony Ustawą Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r.)

Art. 11. [Sprawy administracyjne]

(Skreślony)

(Art. 11 skreślony Ustawą Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r.)

Art. 12. [Zakaz zbliżania się]

 1. Sąd może orzec zakaz zbliżania się do siebie dwóch osób, jeżeli przemawiają za tym zasady współżycia społecznego lub ochrona dobrostanu przynajmniej jednej tych osób, niezależnie od tego, czy działania tej osoby lub tych osób względem siebie wyczerpują znamiona przestępstw lub innych naruszeń dóbr chronionych prawem.
 2. Zbliżaniem się jest, w szczególności, nawiązywanie bezpośredniego kontaktu przy użyciu poczty elektronicznej, komunikatora internetowego, serwisu społecznościowego, telefonu lub w inny sposób oraz zwracanie się bezpośrednio lub pośrednio albo czynienie jakichkolwiek odniesień w miejscach publicznych. Zbliżaniem się jest także podejmowanie tych działań wobec osób bliskich niezamieszkałych w Księstwie Sarmacji.
 3. Jednakże, ochrona nie przysługuje w zakresie, w jakim działania, o których mowa w ust. 2 są ściśle i w sposób nierozerwalny związane ze sprawowaniem funkcji publicznej lub ubieganiem się o pochodzącą z wyboru funkcję publiczną.
 4. Sąd orzeka zakaz zbliżania się na okres od tygodnia do sześciu miesięcy, na wniosek strony lub Prefekta Generalnego albo z urzędu. Sąd może znieść zakaz przed upływem terminu na wniosek strony, jeżeli druga strona nie wnosi sprzeciwu.

(Art. 12 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r.)

(Art. 12 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 169 o zmianie zasad zakazu zbliżania się z dnia 22 stycznia 2013 r.)

Art. 13. [Pozostałe sprawy]

(Skreślony)

(Art. 13 skreślony Ustawą Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r.)

ROZDZIAŁ III
PREFEKCI

Art. 14. [Prefekt]

(Skreślony)

(Art. 14 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 135 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 27 września 2011 r.)

(Art. 14 skreślony Ustawą Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r.)

Art. 15. [Właściwość terytorialna]

(Skreślony)

(Art. 15 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 135 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 27 września 2011 r.)

(Art. 15 skreślony Ustawą Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r.)

Art. 16. [Powoływanie prefektów]

(Skreślony)

(Art. 16 ust. 4 dodany Ustawą Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z 2 grudnia 2011 r.)

(Art. 16 skreślony Ustawą Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r.)

Art. 17. [Ślubowanie]

(Skreślony)

(Art. 17 skreślony Ustawą Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r.)

Art. 18. [Wykroczenia]

(Skreślony)

(Art. 18 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 135 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 27 września 2011 r.)

(Art. 18 skreślony Ustawą Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r.)

Art. 19. [Wymierzanie kar przez prefekta]

(Skreślony)

(Art. 19 ust. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 135 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 27 września 2011 r.)

(Art. 19 skreślony Ustawą Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r.)

Art. 20. [Środki zapobiegawcze]

(Skreślony)

(Art. 20 skreślony Ustawą Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r.)

Art. 21. [Czat]

(Skreślony)

(Art. 21 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z 2 grudnia 2011 r.)

(Art. 21 skreślony Ustawą Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r.)

Art. 22. [Cudzoziemcy]

(Skreślony)

(Art. 22 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 135 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 27 września 2011 r.)

(Art. 22 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 137 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 14 października 2011 r.)

(Art. 22 skreślony Ustawą Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r.)

ROZDZIAŁ IV
PRAWO KARNE

Art. 23. [Przestępstwo]

 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
 2. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa stosuje się ustawę nową. Jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest ona względniejsza dla sprawcy.
 3. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.
 4. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.

Art. 24. [Umyślność]

 1. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.
 2. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

Art. 25. [Zbieg przepisów]

 1. Ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo.
 2. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy, skazuje się za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów, wymierzając karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą.

Art. 26. [Karalność]

 1. Karę za sprawstwo, usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo wymierza się w granicach przewidzianych dla danego przestępstwa, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Nie podlega karze za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od dokonania lub zapobiegł skutkowi stanowiącego znamię czynu zabronionego.
 3. Nie podlega karze współdziałający, który dobrowolnie zapobiegł dokonaniu czynu zabronionego.

Art. 27. [Wyłączenie odpowiedzialności karnej]

 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezprawny, bezpośredni zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.
 2. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie da się inaczej uniknąć, a dobro poświęcone nie przestawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego.
 3. Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność albo winę.
 4. Nie popełnia przestępstwa Książę.

Art. 28. [Kary]

 1. Karami są więzienie i banicja.
 2. Za czyn zabroniony popełniony nieumyślnie nie wymierza się kary surowszej niż miesiąc więzienia.

Art. 29. [Więzienie]

 1. Odbywający karę więzienia nie może wypowiadać się poza więzieniem ani korzystać z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Odbywający karę więzienia obywatel sarmacki może głosować w wyborach i referendach.
 3. Odbywający karę więzienia poseł może głosować w Sejmie. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do innych funkcji publicznych pochodzących z wyboru powszechnego.
 4. Odbywający karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca z mocy prawa zostaje złożony z pełnionych funkcji publicznych innych niż funkcja posła oraz nie może ich obejmować w trakcie odbywania kary. Przepisu zdania poprzedzającego nie stosuje się do ukaranego lub skazanego za wykroczenie albo ukaranego karą porządkową.
 5. Odbywający karę więzienia nie może wnosić prywatnych aktów oskarżenia, pozwów ani składać innych wniosków urzędowych — za wyjątkiem wniosku o zwolnienie z odbycia reszty kary, chociażby przez pełnomocnika. W jego imieniu oraz na jego wniosek czynności te podejmuje Prefekt Generalny, jeżeli uzna, że wymaga tego ochrona porządku prawnego lub istotnych praw skazanego. Na odmowę lub brak rozpoznania wniosku w terminie siedmiu dni przysługuje zażalenie do Księcia.

(Art. 29 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 137 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 14 października 2011 r.)

(Art. 29 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 147 o uchyleniu i zmianie niektórych ustaw z dnia 5 marca 2012 r.)

Art. 30. [Banicja]

 1. Skazanego na karę banicji usuwa się z Księstwa Sarmacji i wszystkich jego miejsc publicznych. Dane osobowe skazanego usuwa się z systemów informatycznych Księstwa Sarmacji. Skazany, z mocy samego prawa, traci posiadane obywatelstwo, tytuł szlachecki lub arystokratyczny, ordery i odznaczenia państwowe, a także stopień wojskowy. Skazany z mocy prawa zostaje złożony z pełnionych funkcji publicznych.
 2. Prawa i obowiązki majątkowe skazanego przechodzą na rzecz Korony, przy czym Korona odpowiada za zobowiązania majątkowe do wysokości nabytych praw.
 3. Skazany na karę banicji, z zastrzeżeniem ust. 4, nie może uczestniczyć w postępowaniach przed organami władzy publicznej, w tym w postępowaniu sądowym, w szczególności nie może pozywać, wnosić prywatnych oskarżenia, być pozywany ani oskarżony. Sprawy wszczęte przed uprawomocnieniem się wyroku skazującego na karę banicji umarza się.
 4. Skazany na karę banicji, w prawomocnie zakończonym postępowaniu sądowym lub cudzoziemiec wydalony z Księstwa Sarmacji na skutek prawomocnie zakończonego postępowania administracyjnego może, za pośrednictwem Księcia, poprzez pismo skierowane na jego oficjalny adres poczty elektronicznej wnieść do Sądu Najwyższego skargę w sprawie zgodności przepisu, na podstawie którego zapadło rozstrzygnięcie z normą prawną wyższego rzędu.
 5. Karę banicji wykonuje się nie wcześniej niż w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia się wyroku, chyba że Książę oświadczy że nie skorzysta z prawa łaski.
 6. Banicja jest dożywotnia. Wobec skazanego na banicję Książę może zastosować prawo łaski.

(Art. 30 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 137 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 14 października 2011 r.)

Art. 31. [Kary dodatkowe]

Karami dodatkowymi są grzywna, konfiskata majątku, przepadek, zakaz sprawowania funkcji publicznych, obniżenie stopnia wojskowego oraz degradacja.

(Art. 31 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 135 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 27 września 2011 r.)

(Art. 31 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 153 o Biurze Analizy Nadużyć z dnia 12 kwietnia 2012 r.)

Art. 32. [Grzywna]

 1. Karę dodatkową grzywny można wymierzyć obok kary więzienia. Jeżeli społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, a cele kary zostaną w ten sposób spełnione, można wymierzyć jedynie karę dodatkową grzywny.
 2. Grzywnę wymierza się na rzecz Korony.
 3. Grzywnę wymierza się w wysokości do:
  1. w przypadku zagrożenia karą więzienia do sześciu miesięcy albo karą banicji — 1 000 000 libertów,
  2. w przypadku zagrożenia karą więzienia do trzech miesięcy — 150 000 libertów,
  3. w przypadku zagrożenia karą więzienia do miesiąca — 50 000 libertów,
  4. w przypadku zagrożenia karą więzienia do siedmiu dni — 10 000 libertów.
 4. Wysokość grzywny określa się, uwzględniając stosunki majątkowe skazanego.

(Art. 32 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 135 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 27 września 2011 r.)

Art. 32a. [Konfiskata majątku]

Karę dodatkową konfiskaty majątku można wymierzyć obok kary więzienia, a zamiast kary dodatkowej grzywny, jeżeli społeczna szkodliwość czynu jest znaczna. Prawa i obowiązki majątkowe skazanego na karę dodatkową konfiskaty majątku przechodzą na rzecz Korony, przy czym Korona odpowiada za zobowiązania majątkowe do wysokości nabytych praw.

(Art. 32a dodany Ustawą Sejmu nr 153 o Biurze Analizy Nadużyć z dnia 12 kwietnia 2012 r.)

Art. 33. [Przepadek]

 1. Orzeka się przepadek mienia pochodzącego bezpośrednio z przestępstwa z zakresie w jakim mienie to nie podlega zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi.
 2. Orzeka się przepadek korzyści majątkowych, które sprawca, chociażby pośrednio uzyskał z popełnienia przestępstwa w zakresie w jakim korzyść ta nie podlega zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi.

Art. 34. [Zakaz sprawowania funkcji publicznych]

 1. Zakaz sprawowania wszystkich albo określonych funkcji publicznych orzeka się, jeżeli sprawca dopuścił się przestępstwa w związku z wykonywaniem przez niego funkcji publicznej, a z okoliczności wynika, że sprawowanie w przyszłości funkcji publicznej przez sprawcę groziłoby istotnym dobrom chronionym prawem.
 2. Zakaz sprawowania funkcji publicznych trwa najdłużej sześć miesięcy.

Art. 35. [Obniżenie stopnia wojskowego i degradacja]

 1. Można orzec obniżenie stopnia wojskowego, jeżeli żołnierz dopuścił się czynu zabronionego w związku z pełnieniem służby wojskowej.
 2. Można orzec degradację, jeżeli żołnierz dopuścił się czynu zabronionego w związku z pełnieniem służby wojskowej, a stopień społecznej szkodliwości czynu był znaczny.

Art. 36. [Recydywa]

 1. Popełnia czyn zabroniony w warunkach recydywy, kto będąc uprzednio skazanym, ponownie popełnia czyn zabroniony zagrożony taką samą karą lub karą łagodniejszą.
 2. Kto w warunkach recydywy popełnia czyn zabroniony zagrożony karą więzienia do siedmiu dni, podlega karze więzienia do miesiąca.
 3. Kto w warunkach recydywy popełnia czyn zabroniony zagrożone kary więzienia do miesiąca, podlega karze więzienia do trzech miesięcy.
 4. Kto w warunkach recydywy popełnia czyn zabroniony zagrożony karą więzienia do trzech miesięcy, podlega karze więzienia do sześciu miesięcy lub banicji.
 5. Kto w warunkach recydywy popełnia czyn zabroniony zagrożony karą więzienia sześciu miesięcy albo karą banicji, podlega karze banicji.

Art. 36a. [Warunkowe zawieszenie wykonania kary]

 1. Sąd, wymierzając karę więzienia lub karę dodatkową grzywny, może warunkowo zawiesić jej wykonanie na okres próby trwający do sześciu miesięcy.
 2. Zawieszona kara podlega wykonaniu, jeżeli skazany w okresie próby popełnił przestępstwo albo jeżeli popełnił wykroczenie w warunkach recydywy.

(Art. 36a dodany Ustawą Sejmu nr 135 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 27 września 2011 r.)

Art. 37. [Zwolnienie z odbycia reszty kary]

 1. Skazanego na karę więzienia można zwolnić z odbycia reszty kary, jeżeli z okoliczności wynika, że skazany będzie przestrzegał porządku prawnego.
 2. Skazanego można zwolnić po odbyciu przez niego co najmniej jednej trzeciej orzeczonej kary więzienia.
 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zwolnienia z kary dodatkowej zakazu zajmowania funkcji publicznych.

Art. 38. [Zatarcie skazania]

 1. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe.
 2. Zatarcie skazania następuje z mocy prawa po upływie sześciu miesięcy od wykonania kary więzienia lub upłynięcia okresu próby, o którym mowa w art. 36a.
 3. Sąd może, na wniosek skazanego, zarządzić zatarcie skazania po co najmniej trzech miesiącach od wykonania kary więzienia lub upłynięcia okresu próby, o którym mowa w art. 36a i co najmniej sześciu miesiącach od skorzystania przez Księcia z prawa łaski w przypadku kary banicji.

(Art. 38 ust. 2 i 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 135 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 27 września 2011 r.)

Art. 39. [Przedawnienie]

 1. Czyny zabronione pod groźbą kary więzienia do sześciu miesięcy lub banicji przedawniają się po upływie sześciu miesięcy.
 2. Czyny zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech miesięcy przedawniają się po upływie trzech miesięcy.
 3. Czyny zabronione pod groźbą kary więzienia do miesiąca przedawniają się po upływie miesiąca.
 4. Czyny zabronione pod groźbą kary więzienia do siedmiu dni przedawniają się po upływie siedmiu dni.
 5. Bieg terminu przedawnienia wstrzymuje się na czas postępowania sądowego oraz w trakcie korzystania przez oskarżonego z immunitetu.

Art. 40.

Zabronione pod groźbą kary więzienia do sześciu miesięcy lub banicji jest:

 1. podejmowanie działań mających na celu pozbawienie Księstwo Sarmacji niepodległości, oderwanie od niego części obszaru lub zmianę środkami bezprawnymi konstytucyjnego ustroju Księstwa Sarmacji,
 2. podejmowanie działań zmierzających bezpośrednio do bezprawnego usunięcia konstytucyjnego organu Księstwa Sarmacji,
 3. posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej,
 4. doprowadzanie miejsca publicznego do stanu praktycznej nieużywalności,
 5. zamieszczenie stron internetowych lub bazy danych jednostki samorządu terytorialnego albo jej organu lub instytucji na serwerze innym, niż serwer Księstwa Sarmacji,
 6. branie udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Księstwu Sarmacji,
 7. prezentowanie treści pornograficznych osobie nieletniej,
 8. naruszanie lub omijanie zakazów wynikających z kary więzienia, w szczególności zamieszczanie wypowiedzi w miejscu publicznym za pośrednictwem osoby trzeciej,
 9. włamywanie się do systemu informatycznego Księstwa Sarmacji,
 10. ujawnienie osobie niepowołanej danych dostępu do serwera, konta na serwerze, bazy danych lub oficjalnego kanału informacyjnego Księstwa Sarmacji,
 11. dokonanie bez odpowiedniego umocowania zmiany na serwerze, w bazie danych lub oficjalnym kanale informacyjnym Księstwa Sarmacji,
 12. popełnienie czynu zabronionego określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2–4 i 8 w sposób lub z motywacji zasługującej na szczególne potępienie.

(Art. 40 pkt 3 w brzmieniu ustalonym, a pkt 11 dodany Ustawą Sejmu nr 135 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 27 września 2011 r.)

Art. 41.

Zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech miesięcy jest:

 1. wywieranie środkami bezprawnymi wpływu na organ władzy publicznej,
 2. umyślne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego,
 3. składanie fałszywych zeznań lub fabrykowanie dowodów albo w inny sposób utrudnianie lub udaremnianie postępowania karnego,
 4. podawanie się za funkcjonariusza publicznego,
 5. ujawnienie osobie niepowołanej treści niejawnych miejsc obrad władz publicznych lub niejawnych treści znajdujących się w bazach danych Księstwa Sarmacji,
 6. przyjmowanie korzyści majątkowej lub jej obietnicy albo żądanie takowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej,
 7. przywłaszczanie sobie herbu albo tytułu arystokratycznego lub szlacheckiego.

(Art. 41 pkt 7 dodany Ustawą Sejmu nr 132 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości oraz Ustawy o tytułach i orderach z dnia 16 września 2011 r.)

Art. 42.

Zabronione pod groźbą kary więzienia do miesiąca jest:

 1. publiczne znieważanie Księcia, Księstwa Sarmacji lub Narodu Sarmackiego,
 2. publiczne znieważanie głowy innej mikronacji, kierownika placówki dyplomatycznej albo osoby korzystającej z podobnej ochrony na podstawie umów międzynarodowych lub powszechnie uznanych zwyczajów — jeżeli inna mikronacja zapewnia wzajemność,
 3. publicznie znieważanie, usuwanie lub, w przypadku prawnego obowiązku, nieumieszczanie symboli państwowych,
 4. naruszenie ciszy wyborczej,
 5. tytułowanie osoby trzeciej nienależnym tytułem arystokratycznym lub szlacheckim,
 6. naruszenie zakazu zbliżania się do innej osoby.

(Art. 42 pkt 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 132 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości oraz Ustawy o tytułach i orderach z dnia 16 września 2011 r.)

(Art. 42 pkt 6 dodany Ustawą Sejmu nr 169 o zmianie zasad zakazu zbliżania się z dnia 22 stycznia 2013 r.)

Art. 43.

 1. Zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech miesięcy i ścigane z oskarżenia prywatnego jest:
  1. bezprawne uniemożliwianie albo utrudnianie innej osobie wypowiadania się w miejscu publicznym albo korzystania z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji,
  2. stosowanie groźby bezprawnej wobec pokrzywdzonego lub osoby mu bliskiej,
  3. pomawianie innej osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu,
  4. publiczne znieważanie innej osoby,
  5. podszywanie się pod inną osobę,
  6. kradzież, oszustwo, zniszczenie, sprzeniewierzenie powierzonego majątku lub przywłaszczenie, w tym własności intelektualnej,
  7. (skreślony)
  8. naruszanie tajemnicy korespondencji,
  9. złośliwe niepokojenie innej osoby,
  10. publiczne posługiwanie się danymi osobowymi umożliwiającymi realną identyfikację lub realnym wizerunkiem osoby, która sobie tego nie życzy.
 2. Przestępstwa, o których mowa w ust. 1 mogą być ścigane również z oskarżenia publicznego, jeżeli wymaga tego interes społeczny.

(Art. 43 ust. 1 pkt 6 w brzmieniu ustalonym, a pkt 10 dodany Ustawą Sejmu nr 135 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 27 września 2011 r.)

(Art. 43 ust. 1 pkt 7 skreślony Ustawą Sejmu nr 169 o zmianie zasad zakazu zbliżania się z dnia 22 stycznia 2013 r.)

Art. 44. [Wykroczenia]

Zabronione pod groźbą kary więzienia do siedmiu dni jest:

 1. wielokrotne zamieszczanie w miejscu publicznym tej samej lub wielu różnych wypowiedzi, w bardzo krótkich odstępach czasu (spamowanie),
 2. uporczywe używanie wyrazów wulgarnych w miejscu publicznym,
 3. uporczywe niepoprawne formatowanie wypowiedzi zamieszczanych w miejscu publicznym,
 4. zakłócanie spokoju lub porządku publicznego,
 5. mogące godzić w dobrą opinię o Narodzie Sarmackim zakłócanie spokoju lub porządku publicznego w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

(Art. 44 pkt 4 dodany Ustawą Sejmu nr 148 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2012 r.)

(Art. 44 pkt 5 dodany Ustawą Sejmu nr 156 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2012 r.)

(Art. 44 pkt 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 159 o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2012 r.)

ROZDZIAŁ V
PRAWO CYWILNE

Art. 45. [Ciężar dowodu]

Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Art. 46. [Przedawnienie roszczenia]

Roszczenie przedawnia się po upływie dwóch miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczenia zawiesza się na czas postępowania w sprawie o dochodzenie roszczenia.

Art. 47. [Szkoda]

 1. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do osób prawnych.
 2. Przez szkodę rozumie się poniesione straty oraz utracone korzyści.
 3. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego pociągało za sobą nadmierne trudności dla zobowiązanego, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.
 4. W razie naruszenia dobra osobistego, sąd może przyznać temu czyje dobro zostało naruszone zadośćuczynienie pieniężne za doznaną szkodę, jeżeli nie została naprawiona w inny sposób.

Art. 48. [Zwłoka]

 1. Dłużnik popada w zwłokę, gdy nie spełnia świadczenia w umówionym terminie, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.
 3. Wierzycielowi w razie zwłoki dłużnika przysługuje roszczenie o odsetki za zwłokę.
 4. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, odsetki nalicza się w wymiarze 1% wartości świadczenia za każdy dzień zwłoki. Wartość naliczonych odsetek nie może przekroczyć dwukrotnej wartości świadczenia.

Art. 49. [Nabywanie przez Koronę autorskich praw majątkowych]

Korona nabywa autorskie prawa majątkowe do stron internetowych, skryptów oraz innych dzieł stworzonych w związku z funkcjonowaniem Książęcych Sił Zbrojnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędów i instytucji powołanych przez władze publiczne.

Art. 50. [Osoby prawne]

Osobami prawnymi są Korona, Książęce Siły Zbrojne oraz prowincje.

ROZDZIAŁ VI
PRZEPIS KOŃCOWY

Art. 51. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny