Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 4445 [X]

Grodzisk, dnia 27 października 2010 r.

Mała Konstytucja

Starosarmacji (uchylony)

Art. 1. [Zgromadzenie Obywateli]

 1. Parlamentarnym organem władzy w Starosarmacji jest Zgromadzenie Obywateli, w skład którego wchodzą wszyscy obywatele sarmaccy zamieszkali na obszarze Starosarmacji, zwani dalej „Starosarmatami”. Ustawa może określić dodatkowe warunki wymagane dla posiadania statusu Starosarmaty.
 2. Na Zgromadzeniu Obywateli przysługują im głosy o następujących wagach: Książę, książęta–seniorzy, diukowie i markizowie — 4, hrabiowie, wicehrabiowie i baronowie oraz naczelnicy — 3, baroneci i kawalerowie oraz niżsi urzędnicy — 2, pozostali obywatele — 1.
 3. Zgromadzenie Obywateli może wybrać swego Przewodniczącego, ten zaś powołać Wiceprzewodniczącego. W razie braku Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, pracami Zgromadzenia kieruje Namiestnik. W razie ich braku, pracami Zgromadzenia kieruje obywatel mający najwyższą godność szlachecką, a jeśli osób z takim tytułem jest więcej, to osoba dłużej mieszkająca w Sarmacji.
 4. Zgromadzenie Obywateli rozstrzyga zwykłą większością głosów.

Art. 2. [Organy władzy publicznej]

 1. Najwyższym przedstawicielem Starosarmacji jest Namiestnik.
 2. Organami administracji lokalnej są naczelnicy miast, sołtysi wsi i zarządcy skansenów.

Art. 3. [Namiestnik]

 1. Namiestnika wybiera Zgromadzenie Obywateli w głosowaniu tajnym, bezpośrednim na czteromiesięczną kadencję.
 2. Zgromadzenie Obywateli może odwołać Namiestnika przed upływem kadencji.
 3. Namiestnik obejmuje urząd po złożeniu ślubowania przed Zgromadzeniem Obywateli.
 4. Namiestnik:
  1. reprezentuje Starosarmację na zewnątrz,
  2. kieruje pracami Zgromadzenia Obywateli,
  3. dysponuje miejscami publicznymi i zapewnia przestrzeganie porządku publicznego,
  4. nadaje i pozbawia tytułu szlacheckiego kawalera, zgodnie z odrębnym przywilejem,
  5. wnosi do Jego Książęcej Mości o nadawanie ziem starosarmackich w tytularne władanie, zgodnie z odrębnym przywilejem,
  6. powołuje i odwołuje naczelników miast, sołtysów wsi i zarządców skansenów,
  7. w imieniu Starosarmacji wykonuje prawo inicjatywy ustawodawczej w Izbie Poselskiej oraz składa wnioski do Sądu Najwyższego,
  8. wykonuje inne kompetencje, obowiązki i zadania określone przepisami prawa.
 5. Namiestnik nie może piastować żadnego innego urzędu w Starosarmacji.
 6. Jeżeli Namiestnik nie może przejściowo sprawować urzędu lub w przypadku opróżnienia urzędu tymczasowe wykonywanie kompetencji, obowiązków i zadań Namiestnika przejmuje Przewodniczący Zgromadzenia Obywateli lub osoba go zastępująca.

Art. 4. [Postępowanie ustawodawcze]

 1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Namiestnikowi, a także grupie co najmniej 3 Starosarmatów.
 2. Ustawę przyjętą przez Zgromadzenie Obywateli Namiestnik w ciągu siedmiu dni podpisuje lub wnosi o ponowne jej rozpatrzenie.

Art. 5. [Urzędnicy Starosarmacji]

 1. W razie potrzeby Namiestnik powołuje urzędników Starosarmacji.
 2. Kandydaturę urzędnika zatwierdza Zgromadzenie Obywateli, za wyjątkiem urzędników wspomagających Namiestnika w wykonywaniu jego kompetencji.

Art. 6. [Naczelnicy miast, sołtysi wsi i zarządcy skansenów]

 1. Naczelnicy, sołtysi oraz zarządcy otaczają opieką dziedzictwo kulturowe miast, wsi i skansenów oraz dbają o jego rozwój.
 2. Naczelnicy miast, sołtysi wsi i zarządcy skansenów, w celu realizacji powierzonych im kompetencji, obowiązków i zadań, mogą z wyraźnego upoważnienia ustawy wydawać rozporządzenia oraz dysponować majątkiem publicznym w zakresie przewidzianym ustawą budżetową.
 3. Szczegółowy zakres kompetencji, obowiązków i zadań naczelników miast, wsi i skansenów określa ustawa.

Art. 7. [Stolica]

Stolicą Starosarmacji jest miasto Krez.

Art. 8. [Lenna]

 1. Namiestnik może oddać w lenno miasto, wieś lub skansen osobie zasłużonej dla tej miejscowości lub Starosarmacji.
 2. Lennik składa przyrzeczenie w formie określonej przez Namiestnika.
 3. Lennik samodzielnie określa prawa swego lenna z zastrzeżeniem, że powinno być zgodne z Konstytucją Księstwa Sarmacji i Małą Konstytucją Starosarmacji. Lenna nie dotyczą przepisy dotyczące miast, wsi i skansenów.
 4. Lennik ma prawo do rezygnacji z lenna; rezygnację przyjmuje Namiestnik. Namiestnik ma prawo do wypowiedzenia lenna, jeśli lennik w rażący sposób nie dba o lenno; lennik ma prawo odwołać się do Zgromadzenia Obywateli, którgo decyzja jest ostateczna.

Art. 9. [Zmiana konstytucji]

Zmiana niniejszej konstytucji następuje w drodze ustawy przyjętej przez Zgromadzenie Obywateli, za zgodą Jego Książęcej Mości.

Art. 10. [Przepisy uzupełniające]

Starosarmacja stanowi jeden powiat w rozumieniu Ustawy konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny