Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceUstawy, poz. 445 [X]

Grodzisk, dnia 6 maja 2006 r.

Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 280

o symbolach Księstwa Sarmacji

Art. 1. [Symbole]

 1. Herb wielki, herb mały, biało–czerwono–niebieskie barwy, flaga i hymn „Wielka Sarmacjo” są symbolami Księstwa Sarmacji.
 2. Otaczanie symboli Księstwa Sarmacji czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela sarmackiego oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji.
 3. Symbole Księstwa Sarmacji pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach.

Art. 2. [Herb]

 1. Herbem wielkim Księstwa Sarmacji jest „Orzeł Biały (srebrny) z dziobem i łapami złotymi w tarczy dwudzielnej w słup, której prawa połowa jest barwy czerwonej, zaś lewa połowa barwy niebieskiej. Całość umieszczona na płaszczu gronostajowym zwieńczonym mitrą książęcą”.
 2. Herbem małym Księstwa Sarmacji jest „Orzeł Biały (srebrny) z dziobem i łapami złotymi w zwieńczonej mitrą książęcą tarczy dwudzielnej w słup, której prawa połowa jest barwy czerwonej, zaś lewa połowa barwy niebieskiej”.
 3. Wzór herbu wielkiego Księstwa Sarmacji zawiera załącznik nr 1.
 4. Wzór herbu małego Księstwa Sarmacji zawiera załącznik nr 2.

Art. 3. [Barwy]

 1. Barwami Księstwa Sarmacji są kolory biały, czerwony i niebieski, ułożone w trzech poziomych, równoległych pasach, z których górny, o szerokości równej łącznej szerokości pasów środkowego i dolnego, jest koloru białego, zaś środkowy i dolny są kolorów czerwonego i niebieskiego.
 2. Przy umieszczaniu barw Księstwa Sarmacji w układzie pionowym kolor biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej przez obserwatora.

Art. 4. [Flaga]

 1. Flagą Księstwa Sarmacji jest prostokąt o barwach Księstwa Sarmacji, którego stosunek długości do szerokości wynosi 8:5.
 2. Pośrodku części czołowej flagi Księstwa Sarmacji może być umieszczony herb mały Księstwa Sarmacji.
 3. Wzory flagi Księstwa Sarmacji zawiera załącznik nr 3.

(Art. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 116 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji z dnia 31 października 2010 r.)

Art. 5. [Hymn]

 1. Hymnem Księstwa Sarmacji jest „Wielka Sarmacjo”.
 2. Tekst literacki hymnu Księstwa Sarmacji zawiera załącznik nr 4.
 3. Melodię hymnu Księstwa Sarmacji zawiera załącznik nr 5.

Art. 6. [Ochrona czci i szacunku]

Herb, barwy i flaga Księstwa Sarmacji są umieszczane, a hymn Księstwa Sarmacji wykonywany lub odtwarzany w sposób zapewniający im należną cześć i szacunek.

Art. 7. [Obowiązek stosowania herbu]

Do stosowania herbu wielkiego Księstwa Sarmacji obowiązane są:

 1. organy władzy i administracji państwowej,
 2. jednostki samorządu terytorialnego i ich organy,
 3. sądy i prokuratury,
 4. placówki dyplomatyczne i konsularne Księstwa Sarmacji,
 5. Książęce Siły Zbrojne,
 6. inne podmioty, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią.

Art. 8. [Umieszczanie herbu]

 1. Herb wielki Księstwa Sarmacji umieszcza się w szczególności na stronach internetowych podmiotów obowiązanych do stosowania herbu, jak również na stronach internetowych Księstwa Sarmacji.
 2. Herb wielki Księstwa Sarmacji umieszczany na stronach internetowych podmiotów obowiązanych do stosowania herbu powinien być odsyłaczem do stron internetowych Księstwa Sarmacji.
 3. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie herbu wielkiego Księstwa Sarmacji, stosuje się odpowiednio herb mały Księstwa Sarmacji lub flagę Księstwa Sarmacji.

Art. 9. [Szczegółowe zasady umieszczania symboli]

 1. Rozporządzenie może określać szczegółowe zasady umieszczania herbu i flagi Księstwa Sarmacji na stronach internetowych podmiotów obowiązanych do stosowania herbu.
 2. Kanclerz lub właściwy minister, w drodze zarządzenia, może nakazać zmianę umiejscowienia herbu lub flagi Księstwa Sarmacji na stronie internetowej podmiotu obowiązanego do stosowania herbu w terminie siedmiu dni od dnia wydania zarządzenia.

(Art. 9 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 473 o zmianie Ustawy o nagrodach pieniężnych, Ustawy o funkcjonariuszach państwowych, Ustawy o tajemnicy państwowej, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o moderacji, Ustawy o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji, Dekretu z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji, Ustawy o godności senatora, Dekretu z mocą ustawy o cudzoziemcach i Dekretu z mocą ustawy o dysponowaniu stronami internetowymi, serwerem i bazą danych Księstwa Sarmacji oraz uchyleniu Dekretu z mocą ustawy o ordynacjach rodowych i Dekretu z mocą ustawy o tymczasowej organizacji wymiaru sprawiedliwości z dnia 24 marca 2008 r.)

Art. 10. [Odtwarzanie hymnu]

 1. Hymn państwowy wykonuje się lub odtwarza w szczególności w czasie uroczystości oraz świąt i rocznic państwowych.
 2. Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu bezwzględnie obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. W przypadku realnego wykonywania lub odtwarzania hymnu obowiązuje ponadto zachowanie postawy stojącej na baczność oraz zdjęcie nakrycia głowy.

Art. 11. [Prawo do stosowania symboli]

Każdy ma prawo do stosowania symboli Księstwa Sarmacji.

Art. 12. [Zakaz komercyjnego wykorzystywania symboli]

Herb Księstwa Sarmacji nie może być umieszczany na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego ani wykorzystywany w jakikolwiek sposób mający na celu uzyskanie korzyści materialnej.

Art. 13. [Wprowadzenie żałoby narodowej]

 1. Książę może, w drodze dekretu, wprowadzić żałobę narodową na terytorium Księstwa Sarmacji.
 2. Dekret w szczególności powinien określać przyczyny wprowadzenia oraz czas trwania żałoby narodowej.
 3. W czasie trwania żałoby narodowej dokonuje się zmiany kolorystyki stron internetowych Księstwa Sarmacji na czarno–białą lub inną, właściwą dla wprowadzonej żałoby narodowej.

Art. 14. [Standard kolorów]

 1. Kolorem czerwonym w rozumieniu niniejszej ustawy jest kolor określony w standardzie:
  1. PANTONE: 485 C,
  2. RGB: 212, 46, 18,
  3. CMYK: 0, 100, 100, 0.
 2. Kolorem niebieskim w rozumieniu niniejszej ustawy jest kolor określony w standardzie:
  1. PANTONE: 287 C,
  2. RGB: 0, 56, 150,
  3. CMYK: 100, 80, 0, 0.
 3. Kolorem złotym w rozumieniu niniejszej ustawy jest kolor określony w standardzie:
  1. PANTONE: 123 C,
  2. RGB: 252, 201, 23,
  3. CMYK: 0, 20, 100, 0.

Art. 14a. [Święta i uroczystości państwowe]

Świętami i uroczystościami państwowymi są:

 1. rocznica wstąpienia na tron aktualnie panującego Księcia,
 2. 11 stycznia — Dzień Pamięci Narodowej,
 3. 25 lutego — rocznica powstania Starosarmacji,
 4. 25 maja — rocznica powstania Księstwa Sarmacji,
 5. 3 lipca — rocznica powstania Hasselandu,
 6. 8 września — święto Książęcych Sił Zbrojnych.
 7. 1 października — Święto Edukacji i Nauki,
 8. 25 października — Dzień Jedności Sarmackiej.

(Art. 14a dodany Ustawą Sejmu nr 147 o uchyleniu i zmianie niektórych ustaw z dnia 5 marca 2012 r.)

(Art. 14a pkt 8 dodany Ustawą Sejmu nr 194 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji z dnia 2 listopada 2013 r.)

(Art. 14a pkt 8 skreślony Ustawą Sejmu nr 222 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji z dnia 29 czerwca 2014 r.)

(Art. 14a pkt 8 dodany Ustawą Sejmu nr 257 o ustanowieniu Dnia Pamięci Narodowej z dnia 23 sierpnia 2015 r.)

(Art. 14a pkt 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o Koronie Księstwa Sarmacji z dnia 25 września 2015 r.)

(Art. 14a. w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 335 z dnia 12 marca 2018 roku o nowelizacji Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 280 o symbolach Księstwa Sarmacji (Dz. P. poz. 9965)

(Art. 14a w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 345 o ustanowieniu święta państwowego — rocznicy powstania Hasselandu z dnia 23 lipca 2018 r.)

(Art. 14a w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 349 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji)

(Art. 14a w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 389 o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw)

Art. 14b. [Ordery i odznaczenia]

Książę może, w drodze rozporządzenia, ustanawiać i znosić ordery i odznaczenia oraz określać zasady ich nadawania i pozbawiania.

(Art. 14b dodany Ustawą Sejmu nr 227 o orderach i odznaczeniach z dnia 13 sierpnia 2014 r.)

Art. 14c. [Narodowe zwierzę]

Narodowym zwierzęciem Księstwa Sarmacji jest kot, istota niezależna, krocząca swoimi ścieżkami, żyjąca na pograniczu światów realnego i mistycznego.

(Art. 14c dodany Ustawą Sejmu nr 392 o zmianie Dekretu o symbolach Księstwa Sarmacji z dnia 17 lutego 2021 r.)

Art. 15. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 20 maja 2006 r.


Załącznik 1

Wzór herbu wielkiego Księstwa Sarmacji


Załącznik 2

Wzór herbu małego Księstwa Sarmacji


Załącznik 3

Wzór flagi Księstwa Sarmacji

(Załącznik 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 116 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji z dnia 31 października 2010 r.)


Załącznik 4

Tekst literacki hymnu Księstwa Sarmacji

„Wielka Sarmacjo”

1. Wielka Sarmacjo — Ojczyzno wolności,
Wspaniały kraju swobód i praw.
Twoje są nasze ciała i umysły,
Dla Ciebie poznamy krwi naszej smak.

2. Nigdy Twój duch
nie zgaśnie w naszych sercach.
Pod Twoim sztandarem kroczymy w świat.
Przysięgę dziś składa oddany Twój lud:
Dopóki żyjemy, nie zginie Acja ród!

3. Wielka Sarmacjo — Ojczyzno najdroższa,
Potężny domu wolny od zła.
Nasza przystani od codziennych trosk —
My, zawsze wierni, składamy Ci hołd.


Załącznik 5

Melodia hymnu Księstwa Sarmacji

(Plik MP3, 926 kB)

 

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny