Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 446 [X]

Grodzisk, dnia 6 maja 2006 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 281

o zmianie niektórych aktów normatywnych Marchii Teutońskiej (uchylony)

Art. 1.

Na podstawie § 3 Dekretu Księcia Sarmacji nr 278 o rozszerzeniu zakresu obowiązywania stanu wyjątkowego z dnia 6 maja 2006 r. postanawiam o wprowadzeniu do niektórych aktów normatywnych Marchii Teutońskiej zmian, jak następuje:

 1. W Statucie Marchii Teutońskiej z dnia 7 maja 2005 r.:
  1. Przywraca się preambułę z dnia 30 sierpnia 2004 r.: „My, Piotr Mikołaj, z łaski Bożej książę Sarmacji, pan w Grodzisku i suweren Armerii, Baraniego Pola, Gellonii, Korony Sarmacji, Mirii, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropikany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża niniejszy Statut Marchii Teutońskiej nadajemy”;
  2. Na początku art. 1 ust. 2 p. 4 dodaje się słowa „dekrety i”;
  3. Art. 3 („(1) Na czele Marchii stoi Namiestnik. (2) Na Nim spoczywa odpowiedzialność za losy Marchii. (3) Jego obowiązkiem naczelnym jest troska o dobro Marchii. (4) W Jego osobie skupia się władza nad Marchią”) otrzymuje brzmienie „(1) Namiestnik jest najwyższym przedstawicielem Marchii Teutońskiej. (2) W jego osobie z woli Księcia skupia się władza nad Marchią”;
  4. W art. 4 ust. 1 skreśla się słowa „Sąd Marchii”;
  5. Skreśla się art. 4 ust. 2 („Ich zadaniem naczelnym jest służenie Marchii”);
  6. Na końcu art. 8 ust. 2 dodaje się słowa „Księstwa Sarmacji”;
  7. Skreśla się art. 11 ust. 1 p. 1 („powoływanie i odwoływanie, za zgodą Rady Marchii, sędziów”);
  8. Skreśla się art. 11 ust. 1 p. 2 („powoływanie i odwoływanie, za zgodą Rady Marchii, Prezesa Sądu Marchii i Prokuratora Marchii”);
  9. Skreśla się art. 11 ust. 1 p. 12 („oddawanie członków Rady Marchii pod sąd, za umyślne naruszenie praw Marchii”);
  10. Art. 12 ust. 2 („Gdy Namiestnik nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Senatu o niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu czasowej przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Namiestnika rozstrzyga Sąd Marchii na wniosek Marszałka Senatu”) otrzymuje brzmienie „Gdy Namiestnik nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Senatu o niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu czasowej przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Namiestnika rozstrzyga Senat na wniosek Marszałka Senatu”);
  11. Art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Kanclerz reprezentuje Radę Marchii, kieruje jej pracami oraz ustala ogólne zasady polityki Marchii”;
  12. Skreśla się art. 18 ust. 1 („Kanclerz, ministrowie, senatorowie i starostowie ponoszą odpowiedzialność przed Sądem Marchii za umyślne naruszenie Statutu lub ustawy Marchii dokonane w związku z urzędowaniem”);
  13. Skreśla się art. 19 ust. 3 p. 1 („pociągania członków Rady do odpowiedzialności przed Sądem Marchii”);
  14. Skreśla się art. 20 ust. 2 p. 2 („Prezesa Sądu Marchii”);
  15. Skreśla się art. 20 ust. 5 („W sytuacji kiedy urząd Prezesa Sądu Marchii jest nieobsadzony, w skład Senatu wchodzi Prokurator Marchii”);
  16. W art. 21 po słowie „obywatel” dodaje się słowa „sarmacki lub teutoński”, a na końcu dodaje się słowa „który jest mieszkańcem Marchii Teutońskiej”;
  17. Skreśla się art. 25 ust. 1 („Za wystąpienia sprzeczne ze złożonym ślubowaniem albo stanowiące przestępstwa ścigane z urzędu senator może być orzeczeniem Sądu Marchii pozbawiony funkcji”);
  18. W art. 29 słowa „zarządza jej ogłoszenie” zastępuje się słowami „przedstawia ją do zatwierdzenia właściwemu organowi władzy państwowej Księstwa Sarmacji”;
  19. Skreśla się art. 33 („(2) Sąd Marchii strzeże ładu prawnego w Marchii i kształtuje poczucie prawne społeczeństwa. (3) Sędziowie są w sprawowaniu swych urzędów niezawiśli. (4) Sąd Marchii jest sądem właściwym w sprawach, które nie należą do właściwości sądów Księstwa Sarmacji. (5) Od orzeczenia Sądu Marchii przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego Księstwa Sarmacji”);
  20. Skreśla się art. 34 („(1) Żadna ustawa nie może zamykać drogi sądowej dla dochodzenia krzywdy lub szkody. (2) Poręcza się wolność osobistą, nietykalność mieszkania i tajemnicę korespondencji. (4) Nikt nie może być pozbawiony sądu, któremu z prawa podlega. (5) Kary, które orzekła władza administracyjna, będą na żądanie strony przekazane na drogę postępowania sądowego”);
  21. Art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Jeżeli ustępujący Namiestnik ze swojego uprawnienia skorzysta, wyboru Namiestnika dokonają obywatele sarmaccy i teutońscy będący mieszkańcami Marchii Teutońskiej w głosowaniu powszechnym spośród dwóch kandydatów: Zgromadzenia Elektorów i ustępującego Namiestnika Marchii Teutońskiej”;
  22. Art. 41 otrzymuje brzmienie „Marszałek Senatu w ciągu siedmiu dni od dnia wyboru Namiestnika przedkłada Księciu wniosek o powołanie Namiestnika wybranego przez Zgromadzenie Elektorów lub obywateli sarmackich i teutońskich w głosowaniu powszechnym”;
 2. W Dekrecie Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 12/2004 o obywatelstwie teutońskim z dnia 31 grudnia 2004 r.:
  1. Skreśla się art. 2 ust. 2 („Namiestnik może odmówić nadania obywatelstwa wnioskodawcy: (1) z powodu jego braku dostatecznych przymiotów moralnych, etycznych lub umysłowych; (2) który publicznie znieważa Marchię Teutońską, Naród Teutoński lub władze Marchii Teutońskiej”) i 3 („Od postanowienia Namiestnika o nieprzyznaniu obywatelstwa przysługuje odwołanie do Sądu Marchii”);
  2. Art. 3 ust. 1 („Namiestnik nadaje obywatelstwo w formie zarządzenia podawanego do publicznej wiadomości”) otrzymuje brzmienie „Namiestnik nadaje obywatelstwo oraz odmawia przyznania obywatelstwa w formie zarządzenia podawanego do publicznej wiadomości. Odmowa przyznania obywatelstwa wymaga uzasadnienia.”;
 3. W Dekrecie Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 16/2005 o orderach i odznaczeniach z dnia 14 stycznia 2005 r.:
  1. Art. 1 ust. 1 („Marchia Teutońska zapewnia ciągłość tradycji narodowych w wyróżnianiu zasług, cnót obywatelskich i wybitnych osiągnięć”) otrzymuje brzmienie „Marchia Teutońska zapewnia ciągłość najlepszych tradycji teutońskich w wyróżnianiu zasług, cnót obywatelskich i wybitnych osiągnięć”;
  2. Art. 3 ust. 1 („Ordery i odznaczenia nadaje się obywatelom teutońskim”) otrzymuje brzmienie „Ordery i odznaczenia nadaje się obywatelom sarmackim i teutońskim”;
  3. Skreśla się art. 3 ust. 2 („Ordery i odznaczenia mogą być nadawane również obywatelom sarmackim, którzy nie są mieszkańcami Marchii Teutońskiej, oraz cudzoziemcom za zasługi położone dla Marchii Teutońskiej, a także stosownie do zwyczajów międzynarodowych”);
  4. Art. 4 ust. 1 („Order Teutoński Bene Meritus jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Marchii Teutońskiej i społeczeństwu”) otrzymuje brzmienie „Order Teutoński Bene Meritus jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Księstwu Sarmacji, Marchii Teutońskiej i społeczeństwu”;
  5. Skreśla się art. 6 („(1) Order Zasługi Marchii Teutońskiej jest nagrodą za wybitne zasługi położone dla współpracy między narodami. (2) Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą Teutończykom, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Marchię Teutońską z innymi narodami. (3) Order Zasługi Marchii Teutońskiej dzieli się na trzy klasy: (1) klasa I — Krzyż Wielki Orderu Zasługi Marchii Teutońskiej, (2) klasa II — Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Marchii Teutońskiej, (3) klasa III — Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Marchii Teutońskiej”);
  6. Art. 7 ust. 1 („Medal Sapere Auso nadawany jest osobą, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju Marchii Teutońskiej, w służbie prowincji i społeczeństwu”) otrzymuje brzmienie „Medal Sapere Auso nadawany jest osobą, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju Marchii Teutońskiej, w służbie Księstwu, prowincji i społeczeństwu”;
  7. Art. 8 ust. 1 („Krzyż Virtuti Civili stanowi nagrodę przyznawaną w dowód uznanie wybitnej odwagi cywilnej w obronie ideałów prawdy, godności i honoru narodowego, krzewienia tradycji, a także za czyny przeciw przemocy ideały te depczącej”) otrzymuje brzmienie „Krzyż Virtuti Civili stanowi nagrodę przyznawaną w dowód uznania wybitnej odwagi cywilnej w obronie ideałów prawdy, godności i honoru, krzewienia tradycji, a także za czyny przeciw przemocy ideały te depczącej”;
 4. Uchylam Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 17/2005 o Sądzie Marchii Teutońskiej z dnia 14 stycznia 2005 r.;
 5. W Dekrecie Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 22/2005 o Radzie Marchii z dnia 3 maja 2005 r.:
  1. Art. 7 ust. 1 („Ministrowie, obejmując urząd, składają publicznie następującą przysięgę: »Obejmując urząd Ministra..., uroczyście przysięgam, w obliczu Namiestnika Marchii Teutońskiej i wszystkich Jego poddanych, że w sprawowaniu obowiązków dochowam wierności Marchii i Jej prawom, a dobro Teutonii będzie zawsze dla mnie najwyższym nakazem«”) otrzymuje brzmienie „Ministrowie, obejmując urząd, składają publicznie następującą przysięgę: »Obejmując urząd Ministra..., uroczyście przysięgam, że w sprawowaniu obowiązków dochowam wierności Księstwu Sarmacji, a dobro wspólne Księstwa Sarmacji i Marchii Teutońskiej będzie zawsze dla mnie najwyższym nakazem«”;
  2. Art. 11 ust. 2 lit. a („jest obywatelem teutońskim”) otrzymuje brzmienie „jest obywatelem sarmackim lub teutońskim”;
 6. W Dekrecie Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 23/2005 o Siłach Porządkowych Marchii Teutońskiej z dnia 5 maja 2005 r.:
  1. Art. 1 ust. 1 („Siły Porządkowe Marchii Teutońskiej służą ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz porządku prawnego w Marchii Teutońskiej”) otrzymuje brzmienie „Siły Porządkowe Marchii Teutońskiej służą ochronie porządku publicznego w Marchii Teutońskiej”;
  2. Art. 3 ust. 1 („Każdy gwardzista składa przysięgę według następującej roty: »Ja, Gwardzista Marchii Teutońskiej, przysięgam służyć wiernie Marchii, stać na straży prawa, strzec honoru gwardzisty. Za sprawę mojego Narodu w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić«”) otrzymuje brzmienie „Każdy gwardzista składa przysięgę według następującej roty: »Ja, [imię i nazwisko], Gwardzista Marchii Teutońskiej, przysięgam służyć wiernie Księstwu Sarmacji i Marchii, stać na straży prawa i porządku publicznego, strzec honoru gwardzisty. Za sprawę Narodu Sarmackiego w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić«”;
  3. W art. 3 ust. 2, art. 6 p. 2 i 3 oraz art. 8 ust. 3 słowa „wojskowe” zamienia się słowami „gwardyjskie”;
  4. Skreśla się art. 4 ust. 3 („po zasięgnięciu opinii Marszałka ogłasza doktrynę militarną Marchii”);
  5. W art. 5 ust. 1 p. 2 skreśla się słowa „doktryny militarnej Marchii, w tym”;
 7. W Uchwale Senatu Marchii nr 1 — Regulamin Senatu Marchii z dnia 18 czerwca 2005 r. art. 9 ust. 2 („Namiestnik podpisuje ustawę w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Monitorze Teutońskim”) otrzymuje brzmienie „Namiestnik podpisuje ustawę w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania i niezwłocznie po złożeniu podpisu przedstawia ją do zatwierdzenia właściwemu organowi władzy państwowej Księstwa Sarmacji”;
 8. Uchylam Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 24/2005 o liście dyskusyjnej Marchii Teutońskiej z dnia 11 lipca 2005 r.;
 9. W Dekrecie Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 25/2005 — Ordynacja wyborcza do Senatu Marchii z dnia 22 lipca 2005 r.:
  1. W art. 2 dodaje się ust. 2 o brzmieniu „Prawo wybieralności do Senatu przysługuje każdemu obywatelowi sarmackiemu i każdemu obywatelowi Marchii Teutońskiej, zamieszkującym Marchię Teutońską w chwili zgłaszania kandydatury”;
  2. Art. 6 ust. 1 („Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego Marchii”) otrzymuje brzmienie „Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego Księstwa Sarmacji”;
  3. Art. 6 ust. 2 („Mieszkańcy po wejściu na oficjalną stronę internetową Marchii, przechodzą na stronę »Wybory« oraz oddają głos na dwóch kandydatów, wybierając ich dane z listy rozwijanej oraz zatwierdzając wybór przyciskiem »Oddaję głos«”) otrzymuje brzmienie „Mieszkaniec oddaje głos na trzech kandydatów”;
  4. Art. 7 ust. 1 („Po zakończeniu głosowania Namiestnik ogłasza na liście dyskusyjnej Marchii wyniki wyborów”) otrzymuje brzmienie „Po zakończeniu głosowania wyniki wyborów ogłasza się na liście dyskusyjnej Marchii”;
  5. W art. 7 ust. 2 słowo „dwaj” zastępuje się słowem „trzej”;
  6. W art. 7 dodaje się ust. 3 o brzmieniu „Świadom obowiązku wierności wobec Księstwa Sarmacji, ślubuję uroczyście i zaręczam honorem, jako Senator Marchii, w pracy na rzecz dobra wspólnego Księstwa i Marchii nie ustawać, a troskę o ich godność, zwartość i moc za pierwsze mieć sobie przykazanie”;
  7. W art. 8 skreśla się p. 4 („skazania wyrokiem Sądu Marchii”);
  8. W art. 11 słowa „Sąd Marchii” zastępuje się słowami „sąd”.

Art. 2.

Zmiany następują z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny