Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 4465 [X]

Grodzisk, dnia 6 listopada 2010 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 609

o ogłoszeniu amnestii i abolicji

MY, PIOTR II GRZEGORZ,
książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku, etc., etc.,

działając na podstawie art. 8. pkt 13 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 11 czerwca 207 r. stanowimy, jak następuje:

 

Art. 1. [Amnestia]

1. Orzeczone przed dniem 2 listopada 2010 roku kary: nadzoru, aresztu, więzienia, twierdzy, banicji oraz kary zamienne: zesłania, katorgi, wieży górnej i wieży dolnej uważa się za wykonane.

2. Skazania na kary wymienione w ustępie poprzedzającym ulegają zatarciu.

 

Art. 2. [Abolicja]

1. W sprawach o przestępstwa lub wykroczenia umarza się postępowania karne o czyny, w przedmiocie których wniesiono do sądu, przed dniem 2 listopada 2010 roku, wniosek wszczynający postępowanie.

2. Przepis ustępu poprzedzającego, nie stoi na przeszkodzie wydaniu przez sąd wyroku uniewinniającego, jeżeli będzie to służyć dobru wymiaru sprawiedliwości, w szczególności, gdy z okoliczności sprawy wynika w sposób oczywisty, że czynu nie popełniono albo nie stanowi on przestępstwa oraz wykroczenia.

3. W sprawach o przestępstwa lub wykroczenia nie wszczyna się postępowań karnych, a wszczęte umarza, o czyny popełnione przed dniem 2 listopada 2010 roku, w przedmiocie których nie wniesiono do sądu, przed dniem 2 listopada 2010 roku, wniosku wszczynającego postępowanie.

4. Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się, jeżeli osoba, której można zarzucić popełnienie czynu złoży, do dnia 15 listopada 2010 roku, na Forum Centralnym, w dziale "Polityka i społeczeństwo" publiczne oświadczenie, stanowiące odrębny temat, w którym ujawni wszystkie istotne okoliczności takiego czynu.

 

Art. 3. [Wejście w życie]

1. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny