Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 4504 [X]

Srebrny Róg, dnia 4 grudnia 2010 r.

Dekret Króla Teutonii nr 4/2010

o zmianie Dekretu Króla Teutonii o Królewskiej Izbie Prawnej

W Dekrecie Króla Teutonii o Królewskiej Izbie Prawnej, z dnia 17 października 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

Art. 1.

1. Art. 2 ust. 1 " Na czele Królewskiej Izby Prawnej stoi Królewski Radca Prawny, powoływany i odwoływany ordonansem królewskim." przyjmuje brzmienie: " Pracami Królewskiej Izby Prawnej kieruje Królewski Radca Prawny powoływany i odwoływany przez Króla/Namiestnika. "

2. Art. 2 ust. 2 "Królewski Radca Prawny powołuje i odwołuje sekretarzy Królewskiej Izby Prawnej." przyjmuje brzmienie: " Królewski Radca Prawny powołuje i odwołuje za zgodą Króla/Namiestnika Adwokatów Królewskiej Izby Prawnej".

3. Art. 2 ust. 3 " Kompetencje, obowiązki i wynagrodzenia sekretarzy Królewskiej Izby Prawnej określa Królewski Radca Prawny w drodze rozporządzenia. " przyjmuje brzmienie: " Królewski Radca Prawny w drodze zarządzenia reguluje sposób funkcjonowania Królewskiej Izby Prawnej oraz określa  kompetencje i obowiązki Adwokatów Królewskiej Izby Prawnej. "

4. W Art. 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: " Wynagrodzenia pracowników Królewskiej Izby Prawnej ustala Lord Skarbnik w porozumieniu z Królem/Namiestnikiem.

5. Art. 3 otrzymuje brzmienie: ust. 1 " Królewska Izba Prawna zapewnia wszystkim aktywnym obywatelom Królestwa Teutonii reprezentację przed sądami w sprawach karnych, na koszt Królestwa Teutonii. ", ust. 2 " Za reprezentację w sprawach cywilnych i administracyjnych pobierane są opłaty na zasadach i w wysokości określanych przez Królewskiego Radcę Prawnego w porozumieniu z Lordem Skarbnikiem. "

Art. 2.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael von Lichtenstein,
Namiestnik Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny