Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Konstytucja Królestwa Teutonii, poz. 451 [X]

, dnia 7 maja 2005 r.

Statut

Marchii Teutońskiej — tekst jednolity (uchylony)

My, Piotr Mikołaj, z łaski Bożej książę Sarmacji, pan w Grodzisku i suweren Armerii, Baraniego Pola, Gellonii, Korony Sarmacji, Mirii, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropikany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża niniejszy Statut Marchii Teutońskiej nadajemy:

Rozdział I
MARCHIA TEUTOŃSKA

Artykuł 1.

 1. Marchia Teutońska jest prowincją Księstwa Sarmacji.
 2. Prawo Marchii stanowią, w hierarchii ważności:
  1. konstytucja Księstwa Sarmacji,
  2. ratyfikowane przez Księstwo Sarmacji umowy międzynarodowe,
  3. dekrety i ustawy Księstwa Sarmacji i dekrety Księcia z mocą ustawy,
  4. rozporządzenia wydane z upoważnienia aktów, o których mowa w p. 3,
  5. niniejszy statut,
  6. ustawy Marchii i dekrety Namiestnika z mocą ustawy,
  7. rozporządzenia wydane z upoważnienia aktów, o których mowa w p. 5 i 6,
  8. normy prawa zwyczajowego.

Artykuł 2.

 1. Marchia jest wspólnym dobrem wszystkich jej mieszkańców.
 2. Wskrzeszona walką i ofiarą najlepszych swoich synów ma być przekazywana w spadku dziejowym z pokolenia na pokolenie.
 3. Każde pokolenie zobowiązane jest wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę Marchii.
 4. Za spełnienie tego obowiązku odpowiada przed potomnością swoimi honorem i imieniem.

Artykuł 3.

 1. Namiestnik jest najwyższym przedstawicielem Marchii Teutońskiej.
 2. W jego osobie z woli Księcia skupia się władza nad Marchią.

Artykuł 4.

Organami Marchii, pozostającymi pod zwierzchnictwem Namiestnika, są: Rada Marchii, Senat Marchii i Starostowie.

Artykuł 5.

 1. Symbole Marchii Teutońskiej określi ustawa Marchii.
 2. Stolicą Marchii Teutońskiej jest miasto stołeczne Srebrny Róg.

Artykuł 6.

 1. Twórczość jednostki jest dźwignią życia zbiorowego.
 2. Marchia zapewnia mieszkańcom możność rozwoju ich wartości osobistych oraz wolność sumienia, słowa i zrzeszeń.
 3. Granicą tych wolności jest dobro powszechne.

Artykuł 7.

(Uchylony)

Artykuł 8.

 1. Praca jest podstawą rozwoju i potęgi Marchii.
 2. Marchia dąży do zespolenia wszystkich mieszkańców w harmonijnym współdziałaniu na rzecz dobra powszechnego Księstwa Sarmacji.

Rozdział II
NAMIESTNIK

Artykuł 9.

Namiestnik, jako czynnik nadrzędny w Marchii, harmonizuje działania naczelnych organów Marchii.

Artykuł 10.

Namiestnik:

 1. reprezentuje Marchię na zewnątrz,
 2. desygnuje Kanclerza Rady Marchii,
 3. sprawuje razem z Radą Marchii władzę wykonawczą,
 4. obsadza urzędy Marchii Jemu zastrzeżone,
 5. jest Zwierzchnikiem Sił Porządkowych,
 6. zawiera umowy międzyregionalne,
 7. wykonuje kompetencje nieobsadzonych organów w Marchii.

Artykuł 11.

 1. Namiestnik korzysta z uprawnień osobistych stanowiących Jego prerogatywy.
 2. Do prerogatyw tych należy:
  1. powoływanie i odwoływanie, za zgodą Rady Marchii, dowódcy sił porządkowych;
  2. powoływanie i odwoływanie, za zgodą Rady Marchii, starostów;
  3. powoływanie i odwoływanie burmistrzów, wójtów i sołtysów;
  4. przyznawanie grantów i nagród pieniężnych;
  5. nadawanie orderów i odznaczeń, Jemu zastrzeżonych;
  6. nadawanie obywatelstwa Marchii Teutońskiej;
  7. odbieranie obywatelstwa Marchii Teutońskiej na wniosek Rady Marchii;
  8. wskazywanie jednego z kandydatów na Namiestnika i zarządzanie głosowania powszechnego.

Artykuł 12.

Gdy Namiestnik nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Senatu o niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu czasowej przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Namiestnika rozstrzyga Senat na wniosek Marszałka Senatu.

Artykuł 13.

(Uchylony)

Artykuł 14.

 1. Jeżeli Namiestnik nie może trwale sprawować urzędu, Marszałek Senatu zwoła połączony Senat i Radę Marchii celem rozstrzygnięcia, czy Urząd Namiestnika należy uznać za opróżniony.
 2. Uchwała uznająca urząd za opróżniony, zapada większością 3/5 zebranych członków Senatu i Rady Marchii.
 3. W wypadku powzięcia powyższej uchwały, Marszałek Senatu zwoła niezwłocznie Zgromadzenie Elektorów.

Rozdział III
RADA MARCHII

Artykuł 15.

 1. Rada Marchii kieruje sprawami Marchii niezastrzeżonymi dla innych organów władzy.
 2. Rada Marchii składa się z Kanclerza, oraz Ministrów.
 3. Kanclerz reprezentuje Radę Marchii, kieruje jej pracami oraz ustala ogólne zasady polityki Marchii.
 4. Ministrowie kierują poszczególnymi działami administracji albo spełniają poruczone im zadania szczególne.
 5. Organizację Rady Marchii, a w szczególności zakres działania Kanclerza, Rady i Ministrów — określi dekret Namiestnika.
 6. Kanclerz Rady Marchii jest wybierany przez Senat Marchii na okres kadencji Senatu.

Artykuł 16.

Rada Marchii i jej członkowie mają prawo wydawać rozporządzenia w celu wykonania Statutu i ustaw Marchii i z powołaniem się na nie.

Artykuł 17.

 1. Senat w wykonaniu prawa kontroli nad działalnością Rady, może zażądać ustąpienia Rady lub Ministra.
 2. Jeżeli za wnioskiem wypowie się Senat zwykłą większością głosów, Namiestnik odwoła Radę lub Ministra.

Artykuł 18.

(Uchylony)

Rozdział IV
SENAT MARCHII

Artykuł 19.

 1. Senat Marchii sprawuje funkcje ustawodawcze i kontrolę nad działalnością Rady Marchii; nadto do Senatu Marchii należy ustalanie budżetu i nakładanie ciężarów na mieszkańców, oraz ratyfikowania umów międzyregionalnych.
 2. Funkcje rządzenia Marchią nie należą do Senatu.
 3. Kontrola nad działalnością Rady Marchii wyraża się w prawach Senatu Marchii do:
  1. interpelowania Rady;
  2. udziału w sprawowaniu kontroli nad finansami Marchii;
  3. żądania ustąpienia Rady lub Ministra.

Artykuł 20.

 1. Kadencja Senatu trwa trzy miesiące, licząc od dnia zwołania.
 2. Senat składa się z:
  1. Namiestnika;
  2. burmistrza Srebrnego Rogu;
  3. senatorów wybranych w głosowaniu powszechnym, tajnym i bezpośrednim.
 3. Nowe wybory zarządza Namiestnik na dwadzieścia dni przed końcem kadencji Senatu.
 4. Głosowanie odbędzie się nie później, niż dwudziestego dnia po zarządzeniu wyborów.

Artykuł 21.

 1. Prawo wybierania i wybieralności ma każdy obywatel sarmacki lub teutoński, który korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich i jest mieszkańcem Marchii Teutońskiej.
 2. Ordynacja wyborcza do Senatu określi liczbę senatorów, wybieranych w głosowaniu powszechnym, unormuje postępowanie wyborcze tudzież oznaczy kategorie osób, pozbawionych prawa wybierania i wybieralności z braku dostatecznych przymiotów moralnych lub umysłowych.

Artykuł 22.

 1. Uchwały Senatu Marchii zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej ustawowej liczby senatorów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
 2. Senat Marchii wybiera Marszałka ze swojego grona na okres kadencji.

Artykuł 23.

 1. Posiedzenia Senatu Marchii są jawne.
 2. Nikogo nie można pociągać do odpowiedzialności za ogłaszanie i rozpowszechnianie protokołów, stenogramów lub sprawozdań z jawnych obrad Senatu Marchii, jeżeli odtwarzają one w pełni i ściśle przebieg tych obrad.

Artykuł 24.

 1. Senatorowie składają przed objęciem funkcji ślubowanie określone w ustawie.
 2. Odmowa złożenia ślubowania lub złożenie ślubowania z zastrzeżeniem są równoznaczne z odmową objęcia funkcji.

Artykuł 25.

Dekret Namiestnika oznaczy urzędy i stanowiska, których przyjęcie pociąga za sobą utratę funkcji senatora.

Artykuł 26.

 1. Kanclerz i Ministrowie, oraz ich pełnomocnicy, mają prawo brać udział w posiedzeniach Senatu Marchii i przemawiać poza kolejnością mówców.
 2. Senatorowie mogą zwracać się do członków Rady Marchii z zapytaniami i interpelacjami w sprawach dotyczących ich zakresu działania, w sposób określony regulaminem Senatu Marchii.
 3. Pytany lub interpelowany członek Rady Marchii zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w ciągu czterech dni albo wskazać podstawę prawną, na mocy której odmawia udzielenia wyjaśnień.

Rozdział V
USTAWODAWSTWO

Artykuł 27.

 1. Prawo inicjatywy ustawodawczej służy Namiestnikowi, Radzie Marchii i senatorom.
 2. Senat Marchii nie może uchwalić ustawy Marchii pociągającej za sobą wydatki, dla których nie ma pokrycia w Skarbie Marchii.

Artykuł 28.

Nałożenie podatków lub opłat publicznych, ustanowienie ceł lub monopoli, jak również przyjęcie gwarancji finansowej przez Skarb Marchii następują na mocy ustawy Marchii.

Artykuł 29.

 1. Namiestnik stwierdza podpisem moc ustawy Marchii prawnie uchwalonej oraz przedstawia ją do zatwierdzenia właściwemu organowi władzy państwowej Księstwa Sarmacji.
 2. Ustawa Marchii może upoważnić Namiestnika Marchii Teutońskiej do wydawania dekretów z mocą ustawy Marchii w czasie i zakresie przez nią oznaczonym.
 3. Namiestnik w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania ustawy Marchii może zwrócić ją Senatowi Marchii z żądaniem ponownego rozpatrzenia, które może nastąpić nie wcześniej niż po upływie dwudziestu jeden dni.
 4. Jeżeli Senat Marchii większością ogółu senatorów uchwali ponownie ustawę Marchii, Namiestnik, stwierdziwszy podpisem jej moc, przedstawia ją do zatwierdzenia właściwemu organowi władzy państwowej Księstwa Sarmacji.

Rozdział VI
ADMINISTRACJA

Artykuł 30.

Dla celów administracji ogólnej Marchia będzie podzielona pod względem terytorialnym na baronie.

Artykuł 31.

Podział administracyjny oraz organizację administracji, a w szczególności zakres działania jej organów, określi rozporządzenie Namiestnika.

Artykuł 32.

 1. Na czele baronii stoją starostowie.
 2. Starostowie:
  1. dbają o wykonywanie i przestrzeganie praw Marchii i baronii;
  2. administrują stronami internetowymi baronii;
  3. kierują prośby i skargi mieszkańców do członków Rady Marchii;
  4. reprezentują mieszkańców przed władzami naczelnymi Marchii.

Rozdział VII
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Artykuł 33.

(Uchylony)

Artykuł 34.

(Uchylony)

Rozdział VIII
SIŁY PORZĄDKOWE

Artykuł 35.

Siły porządkowe stoją na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w Marchii.

Artykuł 36.

 1. Namiestnik wydaje rozporządzenia w zakresie zwierzchnictwa nad siłami porządkowymi.
 2. Dowódca sił porządkowych odpowiada przed Namiestnikiem za akty związane ze sprawowanym urzędem.

Rozdział IX
STAN WYJĄTKOWY

Artykuł 37.

(Uchylony)

Rozdział X
ZMIANA NAMIESTNIKA

Artykuł 38.

 1. W razie opróżnienia urzędu Namiestnika procedura wybierania Namiestnika wygląda następująco:
  1. kandydata na Namiestnika wybiera Zgromadzenie Elektorów;
  2. ustępującemu Namiestnikowi służy prawo wskazania innego kandydata.
 2. Jeżeli ustępujący Namiestnik ze swojego uprawnienia skorzysta, wyboru Namiestnika dokonają obywatele sarmaccy i teutońscy będący mieszkańcami Marchii Teutońskiej w głosowaniu powszechnym spośród dwóch kandydatów: Zgromadzenia Elektorów i ustępującego Namiestnika Marchii Teutońskiej.
 3. Jeżeli ustępujący Namiestnik Marchii Teutońskiej oświadczy, że nie zamierza skorzystać z prawa wskazania kandydata, albo w ciągu siedmiu dni od dokonanego przez Zgromadzenie Elektorów wyboru nie wskaże innego kandydata i nie zarządzi głosowania powszechnego, kandydat Zgromadzenia Elektorów uznany będzie za obranego na Namiestnika.

Artykuł 39.

 1. Zgromadzenie Elektorów składa się z Marszałka Senatu, jako przewodniczącego, oraz czterech elektorów wybranych spośród najgodniejszych obywateli Marchii Teutońskiej przez Senat.
 2. Mandaty elektorów wygasają z mocy prawa w dniu objęcia urzędu przez nowo obranego Namiestnika.

Artykuł 40.

 1. Zgromadzenie Elektorów zwołuje Marszałek Senatu po opróżnieniu urzędu Namiestnika.
 2. Na trzy dni przed terminem Zgromadzenia Elektorów, Senat zbierze się, na zaproszenie Marszałka, celem dokonania wyboru elektorów.

Artykuł 41.

Marszałek Senatu w ciągu siedmiu dni od dnia wyboru Namiestnika przedkłada Księciu wniosek o powołanie Namiestnika wybranego przez Zgromadzenie Elektorów lub obywateli sarmackich i teutońskich w głosowaniu powszechnym.

Artykuł 42.

 1. Namiestnik przed objęciem urzędu składa przysięgę określoną w ustawie.
 2. Akt złożenia przysięgi stwierdzają podpisem: nowo obrany Namiestnik oraz osoby urzędowe obecne przy zaprzysiężeniu.

Rozdział XI
ZMIANA STATUTU

Artykuł 43.

 1. Zmiana Statutu może być dokonana, za zgodą Księcia, z inicjatywy Namiestnika lub grupy co najmniej dwóch senatorów.
 2. Wniosek postawiony przez Namiestnika może być głosowany tylko w całości i bez zmian lub ze zmianami na które Namiestnik wyrazi zgodę.
 3. Ustawa Marchii zmieniająca Statut wymaga uchwały Senatu Marchii powziętej przez większość ogółu senatorów.
 4. Namiestnik może w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania ustawy Marchii zmieniającej Statut zwrócić ją Senatowi Marchii z żądaniem ponownego rozpatrzenia. Postanowienia art. 29 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
 5. Namiestnik ciągu siedmiu dni od dnia uchwalenia zmiany Statutu przedkłada Księciu wniosek o wyrażenie zgody na jego zmianę.

Rozdział XII
PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 44.

 1. Statut wchodzi w życie z dniem 7 maja 2005 roku.
 2. Z dniem wejścia w życie Statutu uchyla się:
  1. Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 1/2004,
  2. Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 11/2004,
  3. Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 14/2005.

Artykuł 45.

W ciągu trzydziestu dni od dnia wejścia w życie niniejszego Statutu Namiestnik przedstawi Senatowi projekty ustaw o których mowa w Statucie, oraz wyda odpowiednie dekrety.

Tekst jednolity opracowany i opublikowany dnia 7 maja 2006 r. oparciu o tekst Statutu Marchii Teutońskiej z dnia 7 maja 2005 r. oraz zmiany wprowadzone Dekretem Księcia Sarmacji nr 281 o zmianie niektórych aktów normatywnych Marchii Teutońskiej z dnia 6 maja 2006 r.

(—) Wojciech kaw. Kaczmarczyk,
Namiestnik Marchii Teutońskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny