Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 4538 [X]

Grodzisk, dnia 23 grudnia 2010 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 611

o tytułach, orderach i odznaczeniach (uchylony)

Rozdział I

TYTUŁY ARYSTOKRATYCZNE I SZLACHECKIE

Art. 1.

1.Tytułami arystokratycznymi są:

1) książę (księżna),

2) diuk (diuczessa),

3) markiz (markiza),

4) hrabia (hrabina).

2.Tytułami szlacheckimi są:

1) wicehrabia (wicehrabina),

2) baron (baronessa),

3) baronet (baronetessa),

4) kawaler (szlachetna dama).

3.Tytuł księcia posiadają Książę Sarmacji oraz książęta seniorzy.

 

Art. 2.

1. Tytuły nadaje lub odbiera Książę.

2. Niezwłocznie po pierwszym nadaniu nobilitowany składa przysięgę o treści: „Ja, NN, [tytuł] Księstwa Sarmacji, w obliczu {Boga Wszechmogącego}, Księcia Sarmacji oraz wszystkich Jego poddanych, przysięgam wierność Księciu Sarmacji, Księstwu Sarmacji oraz Jego Prawom. We wszystkich swych czynach kierować się będę dobrem Księstwa, a jego pomyślność będzie dla mnie zawsze najwyższym prawem i obowiązkiem. {Tak mi dopomóż Bóg.}”.Przysięgę składa się za pośrednictwem Urzędu Heroldii — http://www.heroldia.sarmacja.org/.

3. Przepis ust. 2. stosuje się odpowiednio w przypadku wstąpienia Księcia na tron.

 

Art. 3.

1. Diukom, markizom i hrabiom przynależą hrabstwa.

2. Wicehrabiom i baronom przynależą baronie.

3. Hrabstwa i baronie stanowią zwierzchność honorową. Ze zwierzchności tej nie wywodzi się praw publicznych oraz praw cywilnych.

4. Zwierzchność honorowa książąt seniorów rozciąga się na całe terytorium Sarmacji.

 

Art. 4.

1. Hrabstwa i baronie ustanawia Książę, na wniosek nobilitowanego, po zasięgnięciu opinii właściwego Namiestnika.

2. Przekształcenia baronii w hrabstwo dokonuje Książę.

3. Ustanowienie hrabstwa lub baronii można uzależnić od kontraktu lennego. Jego stronami są Książę, właściwy Namiestnik oraz nobilitowany.

 

Art. 5.

1. Można osobę, która nie jest arystokratą lub szlachcicem tytułować, jak nobilitowanego, jeżeli:

1) jest żoną arystokraty lub szlachcica albo mężem arystokratki lub szlachcianki albo

2) posiada arystokratyczny, szlachecki lub inny honorowy tytuł państwa obcego albo

3) posiada osadzony w tradycji honorowy tytuł jednostki samorządu terytorialnego.

2. Przywilej, o którym mowa w ust. 1 nadaje i odbiera Książę.

 

Rozdział II

PRZEPISY OGÓLNE O ORDERACH I ODZNACZENIACH

 

Art. 6.

1.Orderami i odznaczeniami są:

1) ordery i odznaczenia cywilne,

2) ordery i odznaczenia wojskowe,

3) ordery i odznaczenia specjalne.

2.Ordery dzielą się, z zastrzeżeniem wyjątków w dekrecie przewidzianych, na pięć klas:

1) klasa I – krzyż wielki,

2) klasa II – krzyż komandorski z gwiazdą,

3) klasa III – krzyż komandorski,

4) klasa IV – krzyż oficerski,

5) klasa V – krzyż kawalerski.

3.Odznaczenia dzielą się, z zastrzeżeniem wyjątków w dekrecie przewidzianych, na trzy stopnie:

1) stopień I – złote odznaczenie,

2) stopień II – srebrne odznaczenie,

3) stopień III – brązowe odznaczenie.

4.Ordery i odznaczenia nadaje się obywatelom sarmackim za zasługi na rzecz Księstwa Sarmacji, chyba że dekret stanowi inaczej.

 

Art . 7.


1. Ordery i odznaczenia nadaje i odbiera Książę.

2. Ordery i odznaczenia wojskowe nadaje się na wniosek Hetmana.

3. Ordery Płonącego Feniksa i Cesarza Hergoliena Wielkiego nadaje się na wniosek właściwego Namiestnika.

4. Medal Gloriosae Memoriae nadaje się na wniosek Izb Połączonych wyrażony w uchwale.

 

Art. 8.

1. Książę wręcza ordery i odznaczenia osobiście albo przez pełnomocnika.

2. Medal Gloriosae Memoriae wręcza, w imieniu Księcia, Marszałek Izb Połączonych.

 

Rozdział III

ORDERY I ODZNACZENIA CYWILNE

 

Art. 9.

1. Orderami cywilnymi są, w hierarchii ważności:

1) Order Świętego Piotra,

2) Order Gwiazdy Rzeczypospolitej,

3) Order Świętego Michała,

4) Order Zasługi.

 

Art. 10.

1.Odznaczeniami cywilnymi są w hierarchii ważności:

1) Krzyż Zasługi,

2) Medal Wolności

2.Krzyż zasługi dzieli się na dwa stopnie:

1) Krzyż Zasługi z Liliami,

2) Krzyż Zasługi.

 

Art. 11.

1.Ordery i odznaczenia cywilne nadaje się kolejno, według porządku wynikającego z ich hierarchii.

2.Można nadać order lub odznaczenie cywilne za znamienite zasługi z pominięciem orderów lub odznaczeń wynikających z przepisanego porządku. W takim wypadku orderów i odznaczeń pominiętych nie nadaje się tej samej osobie w przyszłości.

3. Przepisów ustępów poprzedzających nie stosuje się do Medalu Wolności, który nadaje się za zasługi mniejszych rozmiarów. Odznaczonemu uprzednio Złotym Medalem wolności, kolejne odznaczenie cywilne nadaje się według porządku określonego przepisami ustępów poprzedzających

Art. 12.

1.Nadaje się tytuł kawalera, wraz z krzyżem kawalerskim Orderu Zasługi.

2.Nadaje się tytuł baroneta, wraz z krzyżem komandorskim Orderu Zasługi.

3.Nadaje się tytuł barona, wraz z krzyżem kawalerskim Orderu Świętego Michała.

4.Nadaje się tytuł wicehrabiego, wraz z krzyżem komandorskim Orderu Świętego Michała.

5.Nadaje się tytuł hrabiego, wraz z krzyżem kawalerskim Orderu Gwiazdy Rzeczypospolitej.

6.Nadaje się tytuł markiza, wraz z krzyżem wielkim Orderu Gwiazdy Rzeczypospolitej.

7.Nadaje się tytuł diuka, wraz z krzyżem wielkim Orderu Świętego Piotra.

8.Tytuł księcia seniora z mocy prawa przysługuje byłym książętom, posiadającym obywatelstwo sarmackie.

9. Przepis art. 11 ust. 2. nie uchybia przepisom ustępów poprzedzających. Stosuje się je odpowiednio.

Art. 13.

1.Książętom seniorom oraz diukom nadaje się ordery i odznaczenia cywilne, ponownie według przepisanego porządku.

2.Książętom seniorom oraz diukom nie nadaje się tytułów kawalera, baroneta oraz diuka. Pozostałe tytuły nadaje się nie wcześniej, niż jednocześnie z nadaniem drugiego lenna.

 

Rozdział IV

ORDERY I ODZNACZENIA WOJSKOWE

 

Art. 14.

1. Order Księcia Unisława nadaje się za znamienite zasługi położone dla Książęcych Sił Zbrojnych oraz wybitne czyny wojenne połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą.

2. Order Księcia Unisława dzieli się na pięć klas:

1) klasa I – krzyż wielki,

2) klasa II – krzyż komandorski,

3) klasa III – krzyż oficerski,

4) klasa IV – krzyż kawalerski,

5) klasa V – krzyż żołnierski.

3. Odznaczonemu Orderem Księcia Unisława nadaje się tytuł:

1) kawalera, wraz z krzyżem kawalerskim,

2) baroneta, wraz z krzyżem oficerskim,

3) barona, wraz z krzyżem komandorskim,

4) wicehrabiego, wraz z krzyżem wielkim.

4.Przepisu ust. 2. nie stosuje się wobec odznaczonego, którzy posiada już właściwy tytuł albo tytuł hierarchicznie wyższy.

 

Art. 15.

1.Odznaczeniami wojskowymi są:

1) Wojskowy Krzyż Zasługi,

2) Wojskowy Medal Zasługi,

3) Medal za Długoletnią Służbę w Książęcych Siłach Zbrojnych.

 

Art. 16.

1. Wojskowy Krzyż Zasługi i Wojskowy Medal Zasługi nadaje się za szczególne zasługi położone dla Książęcych Sił Zbrojnych.

2. Wojskowy Krzyż Zasługi dzieli się na dwa stopnie:

1) Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami,

2) Wojskowy Krzyż Zasługi.

 

Art. 17.

Medal za Długoletnią Służbę Wojskową w Książęcych Siłach zbrojnych nadaje się po odbyciu:

1) pięcioletniej służby wojskowej (złoty medal),

2) trzyletniej służby wojskowej (srebrny medal),

3) rocznej służby wojskowej (brązowy medal).

 

Rozdział V

ORDERY I ODZNACZENIA SPECJALNE

 

Art. 18.

Orderami specjalnymi są:

1) Order Przyjaźni i Współpracy,

2) Order Płonącego Feniksa,

3) Order Cesarza Hergoliena Wielkiego,

 

Art. 19.

1. Order Przyjaźni i Współpracy nadawany jest głowom, szefom rządów, ministrom spraw zagranicznych oraz dyplomatom innych państw wirtualnych, za znamienite zasługi położone dla rozwoju współpracy międzynarodowej.

2. Order Przyjaźni i Współpracy nie dzieli się na klasy.

 

Art. 20.

1. Order Płonącego Feniksa nadaje się za znamienite zasługi na rzecz Starosarmacji.

2. Order Cesarza Hergoliena Wielkiego nadaje się za znamienite zasługi na rzecz Królestwa Teutonii.

 

Art. 21.

1.Odznaczonym orderami specjalnymi nadaje się tytuły:

1) kawalera, wraz z orderem kawalerskim,

2) baroneta, wraz z orderem wielkim.

2. Przepisu ust. 1. nie stosuje się wobec odznaczonych, którzy posiadają już właściwy tytuł albo tytuł hierarchicznie wyższy.

 

Art. 22.

1. Odznaczeniami specjalnymi są:

1) Medal Gloriosae Memorie,

2) Medal Ofiarodawców Sarmacji,

3) Medal Nadwyżki,

4) Książęcy Znak Jakości.

2. Odznaczeniami specjalnymi są ponadto następujące odznaczenia historyczne: Medal Pięciolecia, Medal Koronacyjny Daniela Łukasza, Medal Koronacyjny Michała Feliksa, Medal Koronacyjny Piotra II Grzegorza, Order Korony, Wielki Order Wybitnych, Krzyż Walecznych, Medal Bene Meritus, Medal Sapere Auso, Medal E pluribus unum, Medal Inkorporacji, Medal Odrodzenia Sarmacji oraz Medal Prawa i Ładu.

3. Odznaczenia historyczne dzielą się na stopnie, gdy przepis je ustanawiający, tak stanowił.

4. Odznaczeń historycznych nie nadaje się.

 

Art. 23.

1. Medal Gloriosae Memoriae nadaje się za zasługi dla życia politycznego i społecznego Księstwa Sarmacji.

2. Medal Ofiarodawców Sarmacji nadaje się tym, którzy wsparli materialnie Księstwo Sarmacji.

3. Medal Nadwyżki nadaje się za niezawinione spowodowanie lub dopuszczenie do ponadprzeciętnie niekorzystnego stanu rzeczy.

4. Książęcy Znak Jakości nadaje się osobom prawnym lub innym jednostkom organizacyjnym za inicjatywy.

5. Medal Ofiarodawców Sarmacji, Medal Nadwyżki oraz Książęcy Znak Jakości nie dzielą się na stopnie.

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

 

Art. 24.

1. Utrzymuje się dotychczasowe nadania tytułów arystokratycznych i szlacheckich oraz orderów i odznaczeń.

2. Nie uwzględnia się orderów i odznaczeń, nadanych przed dniem wejścia w życie dekretu, przy nadawaniu tytułów arystokratycznych i szlacheckich.

 

Art. 25.


1.Traci moc Dekret Księcia Sarmacji nr 610 z dnia 10 grudnia o tytulach, orderach i odznaczeniach.

2. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny