Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 4578 [X]

Grodzisk, dnia 24 stycznia 2011 r.

Konstytucja

Księstwa Sarmacji (uchylony)

Rozdział I
KSIĘSTWO SARMACJI

Art. 1. [Księstwo Sarmacji]

 1. Księstwo Sarmacji jest wolnym państwem, którego celem jest ochrona, obrona i popieranie wolności w obrębie jego granic.
 2. Księstwo Sarmacji strzeże niepodległości, nienaruszalności i integralności swojego terytorium oraz otacza opieką obywateli i dziedzictwo narodowe.

(Art. 1 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 1 lipca 2013 r.)

Art. 2. [Prawo]

 1. Prawo Księstwa Sarmacji stanowią, w hierarchii ważności: Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, prawo samorządów terytorialnych na ich obszarze oraz normy prawa zwyczajowego.
 2. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
 3. Określenie podmiotów zobowiązanych do ponoszenia podatków, opłat i innych obowiązków oraz ich przedmiotu i wysokości lub zakresu, a także zasad korzystania z ulg i zwolnień, może nastąpić tylko w ustawie lub w trybie i na zasadach określonych ustawą.

(Art. 2 ust. 3 skreślony Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

(Art. 2 ust. 3 dodany Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 26 kwietnia 2013 r.)

(Art. 2 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o zmianie zasad ustanawiania podatków z dnia 30 lipca 2014 r.)

Art. 3. [Ratyfikacja umowy międzynarodowej]

(Skreślony)

(Art. 3 skreślony Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

Art. 4. [Suwerenność Narodu]

 1. Władza w Księstwie Sarmacji należy do Narodu — wszystkich obywateli sarmackich.
 2. Formą rządów Księstwa Sarmacji jest monarchia parlamentarna.
 3. Wyłącznie obywatele sarmaccy mają prawo do sprawowania funkcji publicznych.

(Art. 4 ust. 1 brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o suwerenności Narodu z dnia 21 października 2013 r.)

Art. 5. [Podział władzy]

Władzę ustawodawczą w Księstwie Sarmacji sprawuje Sejm, władzę wykonawczą — Rada Ministrów, władzę sądowniczą — Książę i organy powołane ustawą.

(Art. 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o konsolidacji organów wymiaru sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2014 r.)

Art. 6. [Symbole i stolica]

 1. Herbem wielkim Księstwa Sarmacji jest „Orzeł Biały (srebrny) z dziobem i łapami złotymi w tarczy dwudzielnej w słup, której prawa połowa jest barwy czerwonej, zaś lewa połowa barwy niebieskiej. Całość umieszczona na płaszczu gronostajowym zwieńczonym mitrą książęcą”. Herbem małym Księstwa Sarmacji jest „Orzeł Biały (srebrny) z dziobem i łapami złotymi w zwieńczonej mitrą książęcą tarczy dwudzielnej w słup, której prawa połowa jest barwy czerwonej, zaś lewa połowa barwy niebieskiej”.
 2. Barwami Księstwa Sarmacji są kolory biały, czerwony i niebieski, ułożone w trzech poziomych, równoległych pasach, z których górny, o szerokości równej łącznej szerokości pasów środkowego i dolnego, jest koloru białego, zaś środkowy i dolny są kolorów czerwonego i niebieskiego. Flagą Księstwa Sarmacji jest prostokąt o barwach Księstwa Sarmacji, którego stosunek długości do szerokości wynosi 8:5.
 3. Hymnem Księstwa Sarmacji jest „Wielka Sarmacjo”.
 4. Stolicą Księstwa Sarmacji oraz siedzibą Księcia i Sejmu jest Książęce Miasto Grodzisk. Siedzibą Rady Ministrów jest Cesarskie Miasto Srebrny Róg.

(Art. 6 ust. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o konsolidacji organów wymiaru sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2014 r.)

Rozdział II
KSIĄŻĘ

Art. 7. [Książę]

 1. Książę jest głową Państwa oraz symbolem jedności Narodu.
 2. (Skreślony)

(Art. 7 ust. 2 skreślony Ustawą konstytucyjną o odpowiedzialności Księcia z dnia 21 października 2013 r.)

Art. 8. [Opróżnienie tronu]

 1. Opróżnienie tronu książęcego następuje wskutek:
  1. abdykacji,
  2. śmierci,
  3. opuszczenia Księstwa Sarmacji przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub
  4. uchwały Sejmu, w przypadku wystąpienia określonej w ustawie przesłanki złożenia z tronu na mocy lub w następstwie prawomocnego wyroku sądu.
 2. Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 stwierdza Marszałek Sejmu, a jeżeli funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona — Kanclerz.
 3. Opróżnienie tronu książęcego w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 stwierdza Sejm większością co najmniej dwóch trzecich głosów.

(Art. 8 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

(Art. 8 ust. 1 pkt 4 dodany, a ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o odpowiedzialności Księcia z dnia 21 października 2013 r.)

(Art. 8 ust. 2 brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o zmianie niektórych postanowień Konstytucji z dnia 21 października 2013 r.)

(Art. 8 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o konsolidacji organów wymiaru sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2014 r.)

Art. 9. [Wolna elekcja]

 1. W przypadku opróżnienia tronu książęcego Regent zarządza wolną elekcję.
 2. Wybór Księcia jest powszechny oraz odbywa się w głosowaniu tajnym, w systemie pojedynczego głosu przechodniego.
 3. Ustawa określa warunki wybieralności oraz siłę głosu przysługującą obywatelom spełniającym określone ustawą kryterium aktywności.
 4. Książę obejmuje tron po złożeniu przed Narodem przysięgi na wierność Konstytucji.

(Art. 9 ust. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

(Art. 9 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 11 marca 2012 r.)

(Art. 9 brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o wolnej elekcji z dnia 21 października 2013 r.)

Art. 10. [Kompetencje i zadania Księcia]

 1. Książę jest informowany przez Radę Ministrów o jej pracach i zamierzeniach.
 2. Książę, na wniosek Rady Ministrów:
  1. zawiera, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe,
  2. powołuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji oraz przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych mikronacji,
  3. może ogłaszać stany wyjątkowe.
 3. Książę, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ministrów, stosuje prawo łaski oraz ogłasza abolicję i amnestię. Książę nie może być adresatem prawa łaski, abolicji lub amnestii.
 4. Książę jest najwyższym zwierzchnikiem i naczelnym dowódcą sił zbrojnych.
 5. Książę dysponuje domeną i serwerami Księstwa Sarmacji oraz sprawuje nad nimi nadzór, na zasadach określonych w ustawie.
 6. Książę wydaje rozporządzenia na podstawie upoważnień zawartych w ustawach.
 7. Książę wykonuje inne kompetencje, obowiązki i zadania określone w Konstytucji i ustawach.

(Art. 10 ust. 5 i 6 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

(Art. 10 ust. 5 i 6 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 26 kwietnia 2013 r.)

(Art. 10 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o odpowiedzialności Księcia z dnia 21 października 2013 r.)

(Art. 10 ust. 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2014 r.)

Art. 11. [Tytuły, lenna i herby]

 1. Książę nadaje tytuły arystokratyczne i szlacheckie, lenna oraz herby.
 2. Książę zezwala na posługiwanie się tytułami honorowymi i herbami innych mikronacji, prowincji oraz przynależnymi małżonkom arystokratów lub szlachciców. Zezwolenie może zostać udzielone również w drodze umowy międzynarodowej.
 3. Szczegóły określa rozporządzenie Księcia.

(Art. 11 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 stycznia 2012 r.)

Art. 12. [Rozporządzenia z mocą ustawy]

(Skreślony)

(Art. 12 skreślony Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 stycznia 2012 r.)

Art. 13. [Tymczasowe sprawowanie władzy książęcej]

 1. Podczas nieobecności Księcia lub w przypadku opróżnienia tronu książęcego władzę książęcą sprawują tymczasowo:
  1. podczas nieobecności trwającej do 21 dni — Regent powoływany i odwoływany przez Księcia,
  2. podczas nieobecności trwającej ponad 21 dni albo w przypadku niepowołania Regenta przez Księcia lub opróżnienia tronu książęcego, w następującym porządku, jako Regenci — Marszałek Sejmu, namiestnik Korony Księstwa Sarmacji, namiestnik Teutonii, namiestnik Sclavinii.
 2. W przypadku rozwiązania Sejmu Marszałek Sejmu sprawuje funkcję Regenta do czasu wyboru Marszałka przez nowo wybrany Sejm.
 3. Regent podpisuje ustawę o zmianie Konstytucji po jej uprzednim zatwierdzeniu w drodze referendum.

(Art. 13 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

(Art. 13 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu ustalonym, a ust. 2 skreślony Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 11 marca 2012 r.)

(Art. 13 ust. 2 i 3 brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o zmianie niektórych postanowień Konstytucji z dnia 21 października 2013 r.)

(Art. 13 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o Koronie Księstwa Sarmacji z dnia 25 września 2015 r.)

Art. 14. [Stan wyjątkowy]

 1. Stan wyjątkowy może zostać ogłoszony w sytuacji szczególnego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Państwa, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające.
 2. Działania podjęte w następstwie ogłoszenia stanu wyjątkowego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania Państwa.
 3. Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego może wejść w życie z chwilą ogłoszenia. Rozporządzenie podlega niezwłocznemu rozpatrzeniu przez Sejm.

(Art. 14 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

Art. 14a. [Odpowiedzialność Księcia]

 1. Książę nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez uprzedniej zgody Sejmu wyrażonej w drodze uchwały przyjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w głosowaniu tajnym.
 2. Sprawowanie władzy książęcej ulega zawieszeniu od chwili podjęcia przez Sejm uchwały, o której mowa w ust. 1, do chwili ogłoszenia prawomocnego wyroku, którego skutkiem nie jest wystąpienie określonej w ustawie przesłanki złożenia z tronu, lub rozstrzygnięcia przez Sejm w przedmiocie opróżnienia tronu książęcego; przepis art. 13 stosuje się odpowiednio.

(Art. 14a dodany Ustawą konstytucyjną o korekcie przepisów dotyczących immunitetu Jego Książęcej Mości z dnia 12 lutego 2015 r.)

(Art. 14a ust. 2 brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o zmianie niektórych postanowień Konstytucji z dnia 21 października 2013 r.)

Rozdział III
SEJM

Art. 15. [Sejm]

 1. Sejm składa się z posłów w liczbie nie mniejszej od siedmiu i nie większej od trzynastu.
 2. Wybory do Sejmu są powszechne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

(Art. 15 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

(Art. 15 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o liczebności Sejmu z dnia 12 marca 2015 r.)

Art. 16. [Izba Senatorska]

(Skreślony)

(Art. 16 skreślony Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

Art. 17. [Izba Poselska]

(Skreślony)

(Art. 17 skreślony Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

Art. 18. [Kadencja Sejmu]

 1. Sejm jest wybierany na kadencję trwającą trzy miesiące. Kadencja Sejmu ulega odpowiedniemu przedłużeniu na czas rozpatrywania rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego oraz do czasu podjęcia przez Księcia czynności określonych w art. 53.
 2. Rozwiązanie Sejmu przed upływem kadencji następuje w drodze:
  1. uchwały Sejmu,
  2. postanowienia Księcia wydanego na wniosek Kanclerza lub w przypadku określonym w art. 31 albo
  3. (skreślony)
  4. referendum.
 3. Sejm nie może być rozwiązany przed rozpatrzeniem rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego.
 4. Ustawa określa warunki wybieralności oraz normuje objęcie i wygaśnięcie mandatu posła.

(Art. 18 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

(Art. 18 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 stycznia 2012 r.)

(Art. 18 ust. 2 pkt 2 w brzmieniu wynikającym z Ustawy Konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 stycznia 2012 r. — nowelizacji art. 53 ust. 3)

(Art. 18 ust. 2 pkt 3 skreślony Ustawą konstytucyjną o zmianie niektórych postanowień Konstytucji z dnia 21 października 2013 r.)

Art. 19. [Immunitet parlamentarny]

(Skreślony)

(Art. 19 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

(Art. 19 skreślony Ustawą Konstytucyjną o likwidacji immunitetu parlamentarnego z dnia 9 września 2011 r.)

Art. 20. [Marszałkowie]

 1. (Skreślony)
 2. Pracami Sejmu kieruje Marszałek Sejmu wybrany przez Sejm z jego grona. Wybór przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia.
 3. Marszałek Sejmu powołuje i odwołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
 4. Ustawa określa postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze.

(Art. 20 ust. 1 skreślony, a ust. 2 i 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

Art. 21. [Kompetencje Sejmu]

Do kompetencji Sejmu należą ustawodawstwo oraz kontrola nad Radą Ministrów.

(Art. 21 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

Art. 22. [Inicjatywa ustawodawcza]

Inicjatywę ustawodawczą posiadają Książę, posłowie, Rada Ministrów, przedstawiciele prowincji oraz grupa obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej dziesięć procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu.

(Art. 22 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

Art. 23. [Przyjmowanie ustaw i uchwał]

 1. Sejm przyjmuje ustawy oraz uchwały, w tym zatwierdza rozporządzenia przed ich wejściem w życie, uchyla rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego oraz wyraża zgodę na zawarcie i wypowiedzenie umowy międzynarodowej, zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy posłów, o ile Konstytucja nie przewiduje innej większości.
 2. (Skreślony)
 3. (Skreślony)
 4. Ustawa może przewidywać, że rozporządzenie Księcia wydane na podstawie i w granicach zawartego w niej upoważnienia nie wymaga zatwierdzenia przez Sejm.

(Art. 23 ust. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym, a ust. 3 skreślony Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

(Art. 23 ust. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 stycznia 2012 r.)

(Art. 23 ust. 2 skreślony, a ust. 4 dodany Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 5 lutego 2013 r.)

Art. 24. [Promulgacja ustaw]

 1. Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę do podpisu Księciu. Książę podpisuje ustawę w terminie siedmiu dni, z zastrzeżeniem ust. 2–6.
 2. Przed podpisaniem ustawy Książę może wystąpić do określonego ustawą organu władzy państwowej z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją. Książę nie może odmówić podpisania ustawy uznanej za zgodną z Konstytucją.
 3. Książę odmawia podpisania ustawy, która została uznana za niezgodną z Konstytucją. Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a z orzeczenia wynika, że nie są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Książę, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności.
 4. Jeżeli Książę nie wystąpił z wnioskiem określonym w ust. 2, może z umotywowanym wnioskiem zaproponować Sejmowi ponowne rozpatrzenie ustawy. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm, bezwzględną większością głosów, Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.
 5. Wystąpienie Księcia z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją lub z wnioskiem do Sejmu o ponowne rozpatrzenie ustawy wstrzymuje bieg terminu przewidzianego na podpisanie ustawy.
 6. Jeżeli Książę nie podejmuje czynności określonych w ustępach poprzedzających, ustawę podpisuje Marszałek Sejmu.

(Art. 24 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

(Art. 24 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o promulgacji ustaw z dnia 27 stycznia 2015 r.)

Art. 25. [Zapytania i interpelacje]

(Skreślony)

(Art. 25 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

(Art. 25 skreślony Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 marca 2012 r.)

Rozdział IIIa
REFERENDUM

Art. 26. [Referendum zarządzone przez Księcia]

 1. Książę może zarządzić referendum w sprawie:
  1. ustawy, w tym o zmianie Konstytucji, przed jej podpisaniem,
  2. rozporządzenia zatwierdzonego przez Sejm,
  3. rozwiązania Sejmu przed upływem kadencji.
 2. Referendum w sprawie ustawy może zostać zarządzone w przypadku określonym w art. 24 ust. 4, a w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji — w przypadku określonym w art. 53 ust. 3.
 3. Bieg terminu przewidzianego na podpisanie ustawy wstrzymuje się w okresie od dnia zarządzenia referendum do dnia ogłoszenia jego wyniku.

(Art. 26 skreślony Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

(Art. 26 dodany Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 stycznia 2012 r.)

(Art. 26 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o promulgacji ustaw z dnia 27 stycznia 2015 r.)

(Art. 26 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie zasad wydawania rozporządzeń z dnia 19 lutego 2015 r.)

Art. 27. [Referendum zarządzone na wniosek obywateli]

 1. Marszałek Sejmu zarządza referendum na wniosek grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartą część aktualnej liczby obywateli, w sprawie:
  1. ustawy, po jej podpisaniu,
  2. rozporządzenia zatwierdzonego lub niewymagającego zatwierdzenia przez Sejm,
  3. umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Księcia,
  4. rozwiązania Sejmu przed upływem kadencji.
 2. Wniosek w sprawie określonej w ust. 1 pkt 1–3 może zostać złożony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia odpowiednio ustawy, rozporządzenia lub aktu ratyfikacji.
 3. Zbieranie podpisów pod wnioskiem rozpoczyna się z chwilą jego złożenia i trwa przez siedem dni, chyba że wcześniej uzyskano wymaganą liczbę podpisów.
 4. Przedmiotem referendum nie może być rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego.

(Art. 27 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

(Art. 27 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 stycznia 2012 r.)

(Art. 27 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 5 lutego 2013 r.)

(Art. 27 ust. 1 i 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o referendach z dnia 12 marca 2015 r.)

(Art. 27 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie przepisów dotyczących referendum z dnia 3 maja 2015 r.)

Art. 27a. [Referendum konstytucyjne]

 1. Książę zarządza referendum w sprawie zmiany Konstytucji:
  1. przyjętej przez Sejm, przed jej podpisaniem, jeśli Sejm nie zadecyduje inaczej większością czterech piątych głosów,
  2. na wniosek obywateli.
 2. Wniosek o zmianę Konstytucji mogą złożyć obywatele w grupie odpowiadającej trzeciej części obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartej części aktualnej liczby obywateli; przepis art. 27 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 3. Projekt zmiany Konstytucji podlega uprzedniemu rozpatrzeniu przez Sejm.

(Art. 27a dodany Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 stycznia 2012 r.)

(Art. 27a w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o referendach z dnia 12 marca 2015 r.)

(Art. 27a ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie przepisów dotyczących referendum z dnia 3 maja 2015 r.)

Rozdział IV
RADA MINISTRÓW

Art. 28. [Rada Ministrów]

 1. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną Księstwa Sarmacji. Do jej kompetencji należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów władzy publicznej.
 2. Rada Ministrów kieruje administracją rządową.

Art. 29. [Skład Rady Ministrów]

 1. Rada Ministrów składa się z Kanclerza i ministrów.
 2. Co najmniej jeden z ministrów pełni funkcję Podkanclerzego, który zastępuje Kanclerza podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków. Przepis art. 30 ust. 2. stosuje się odpowiednio.

Art. 30. [Powoływanie Rady Ministrów]

 1. Książę powołuje Kanclerza na wniosek Sejmu. Sejm przyjmuje wniosek w terminie dziesięciu dni od dnia zwołania na obrady lub dnia rezygnacji Kanclerza.
 2. Książę powołuje i odwołuje ministrów na wniosek Kanclerza.
 3. Książę powołuje i odwołuje ministra właściwego do spraw zagranicznych, działając w porozumieniu z Kanclerzem.

(Art. 30 ust. 1 i 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

(Art. 30 ust. 3 skreślony Ustawą Konstytucyjną o zniesieniu obowiązku zasiadania w Sejmie przez Kanclerza z dnia 10 stycznia 2015 r.)

(Art. 30 ust. 3 dodany Ustawą Konstytucyjną o zmianie zasad wydawania rozporządzeń z dnia 19 lutego 2015 r.)

Art. 31. [Powoływanie Kanclerza przez Księcia]

 1. Jeżeli Sejm nie przedstawi Księciu wniosku o powołanie Kanclerza, Książę w terminie pięciu dni powołuje Kanclerza z własnej inicjatywy lub rozwiązuje Sejm.
 2. Sejm w terminie pięciu dni od dnia powołania Kanclerza wyraża mu wotum zaufania. W przypadku niewyrażenia Kanclerzowi wotum zaufania, Książę rozwiązuje Sejm.

(Art. 31 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

Art. 32. [Wotum nieufności]

 1. Sejm może wyrazić Kanclerzowi wotum nieufności, składając wniosek o powołanie nowego Kanclerza.
 2. Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Książę odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności.
 3. Książę odwołuje członka Rady Ministrów, który nie udzielił w terminie siedmiu dni odpowiedzi na zapytanie lub interpelację posła albo zapytanie prowincji, jeżeli niedopełnienie obowiązku nie miało miejsca z powodu siły wyższej.

(Art. 32 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

(Art. 32 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 marca 2012 r.)

Art. 33. [Kanclerz]

 1. Kanclerz reprezentuje Radę Ministrów, wyznacza jej skład, kieruje jej pracami oraz określa kompetencje, zadania i obowiązki ministrów.
 2. (Skreślony)

(Art. 33 ust. 2 skreślony Ustawą Konstytucyjną o zmianie zasad wydawania rozporządzeń z dnia 19 lutego 2015 r.)

Art. 33a. [Rozporządzenia]

 1. Rada Ministrów wydaje rozporządzenia.
 2. Kanclerz, ministrowie i organy określone ustawą wydają rozporządzenia na podstawie upoważnień zawartych w ustawach.

(Art. 33a dodany Ustawą Konstytucyjną o zmianie zasad wydawania rozporządzeń z dnia 19 lutego 2015 r.)

Art. 34. [Zastępowanie funkcjonariuszy publicznych]

 1. Książę lub Kanclerz może dokonać czynności prawnej w zastępstwie funkcjonariusza publicznego niedokonującego jej w terminie.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się do czynności prawnej, której dokonanie jest wymagane przepisami prawa, a jej istota jest niezależna od rozstrzygnięcia funkcjonariusza publicznego niedokonującego jej w terminie.
 3. Terminem, o którym mowa w ust. 1, jest termin określony przepisami prawa, a w przypadku jego braku — termin siedmiu dni.

Art. 35. [Książę wykonujący obowiązki Kanclerza]

 1. Sejm może powierzyć Księciu, na jego wniosek lub za jego uprzednią zgodą, wykonywanie obowiązków Kanclerza.
 2. W przypadku powierzenia Księciu wykonywania obowiązków Kanclerza, akty urzędowe Księcia określone w art. 10 ust. 2 oraz art. 18 pkt 2 (rozwiązanie Sejmu na wniosek Kanclerza) dla swej ważności wymagają podpisu Marszałka Sejmu.
 3. Powierzenie Księciu wykonywania obowiązków Kanclerza jest równoznaczne z wnioskiem o powołanie Kanclerza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 oraz art. 31; przepis art. 32 ust. 1 stosuje się odpowiednio do Księcia wykonującego obowiązki Kanclerza.

(Art. 35 ust. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

Rozdział V
SĄD NAJWYŻSZY

(Skreślony)

(Rozdział V skreślony Ustawą Konstytucyjną o konsolidacji organów wymiaru sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2014 r.)

Rozdział VI
PROWINCJE

Art. 40. [Prowincje]

 1. Jednostkami samorządu terytorialnego są prowincje.
 2. Zmiana granic prowincji następuje za ich zgodą.
 3. (Skreślony)

(Art. 40 ust. 3 skreślony Ustawą konstytucyjną o zmianie zasad ustanawiania podatków z dnia 30 lipca 2014 r.)

Art. 41. [Akt zasadniczy prowincji]

 1. O ustroju prowincji stanowi jej akt zasadniczy.
 2. Akt zasadniczy określa organ władzy publicznej, który reprezentuje prowincję na zewnątrz.
 3. Zmiana aktu zasadniczego następuje w trybie przez niego przewidzianym.

Art. 42. [Kompetencje prowincji]

 1. Prowincja ma prawo do:
  1. powoływania i odwoływania funkcjonariuszy publicznych,
  2. tworzenia i znoszenia instytucji publicznych oraz normowania ich zadań,
  3. stanowienia i egzekwowania przepisów porządkowych,
  4. zarządzania własnymi stronami internetowymi oraz miejscami publicznymi,
  5. gospodarowania własnym majątkiem,
  6. ustalania nazw geograficznych oraz nadawania nazw miejscom publicznym,
  7. ustanawiania własnych symboli i odznaczeń,
  8. podejmowania, w porozumieniu z Radą Ministrów, współpracy z innymi mikronacjami lub ich samorządami terytorialnymi,
  9. kierowania zapytań do członków Rady Ministrów.
 2. Ustawa może normować korzystanie przez prowincję z praw, o których mowa w ust. 1.
 3. Ustawa może przewidywać wydawanie przez prowincję przepisów wykonawczych w zakresie i na zasadach przez nią określonych.
 4. Ustawa może zlecić prowincji wykonywanie zadań publicznych.
 5. Przepisy zmieniające niniejszy artykuł, uchwalone inaczej niż w drodze referendum, mogą wejść w życie nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i zostają uchylone, jeżeli w czasie vacatio legis co najmniej dwie prowincje wyrażą w drodze uchwały sprzeciw wobec nowelizacji.

(Art. 42 ust. 1 pkt 9 dodany Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 marca 2012 r.)

(Art. 42 ust. 1 pkt 4 i 7 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2014 r.)

(Art. 42 ust. 5 dodany Ustawą konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 30 listopada 2014 r.)

Art. 43. [Prawa publiczne w prowincji]

  Prowincja może uzależnić korzystanie przez obywateli z praw publicznych od:

  1. okresu zamieszkania w prowincji,
  2. spełniania określonego ustawą kryterium aktywności,
  3. spełnienia określonego prawem miejscowym obowiązku podatkowego,
  4. złożenia określonego prawem miejscowym ślubowania,
  5. posiadania tytułu arystokratycznego lub szlacheckiego.

  (Art. 43 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o rozszerzeniu uprawnień prowincji z dnia 3 września 2015 r.)

  Rozdział VII
  WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI

  Art. 44. [Obywatelstwo sarmackie]

  1. Książę ma prawo do nadawania, stwierdzania utraty oraz pozbawiania obywatelstwa sarmackiego.
  2. Nadawanie, stwierdzanie utraty oraz pozbawianie obywatelstwa sarmackiego normuje ustawa.

  (Art. 44 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 11 marca 2011 r.)

  Art. 45. [Zakres podmiotowy praw i wolności]

  Osoby nieposiadające obywatelstwa sarmackiego, przebywające na terytorium Księstwa Sarmacji, posiadają wszystkie prawa i wolności gwarantowane przez Konstytucję, o ile prawo nie stanowi inaczej.

  Art. 46. [Dopuszczalność ograniczenia wolności]

  Żadna z wolności nie jest absolutna, ale ograniczenie którejkolwiek może mieć miejsce tylko w ramach przewidzianych przez prawo.

  Art. 47. [Wolności, prawa i obowiązki]

  1. Każdemu obywatelowi przysługuje wolność do:
   1. zgromadzeń oraz wnoszenia petycji w dowolnej sprawie przy zachowaniu postępowania pokojowego i bez użycia przemocy;
   2. odbywania praktyk religijnych, ateistyczne czy też związane z wyznawanymi wierzeniami – samemu lub razem z innymi, prywatnie lub publicznie;
   3. wyrażania i rozpowszechniania informacji, opinii i wierzeń w mowie, piśmie i obrazie;
   4. stowarzyszania się oraz wchodzenia w porozumienia, związki i inne organizacje jeśli ich cele są pokojowe i nie zakładają przemocy;
   5. nauki i nauczania oraz uprawiania sztuki;
   6. przemieszczania się w obrębie państwa;
   7. rozporządzania swoją własnością.
  2. Każdy obywatel ma prawo do:
   1. uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli;
   2. tajemnicy korespondencji i komunikowania się;
   3. dostępu do informacji i idei;
   4. swobodnego wykonywania zawodu, profesji czy sposobu zarobkowania, zakładania i prowadzenia przedsięwzięć handlowych i produkcyjnych oraz rozprowadzania towarów i świadczenia usług;
   5. wchodzenia w wiążące umowy zawierające wyłącznie dobrowolnie przyjęte postanowienia.
  3. Każdy obywatel jest zobowiązany do:
   1. wierności Księstwu Sarmacji i jego symbolom;
   2. przestrzegania prawa Księstwa Sarmacji;
   3. troski o wspólne dobro Księstwa Sarmacji i jego Narodu;
   4. dbania o miejsca publiczne Księstwa Sarmacji i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody.

  Art. 48. [System prawa karnego]

  1. System prawa karnego nie może być użyty w żadnych okolicznościach do ukarania osoby niewinnej zarzucanego czynu, nie może też on nigdy chronić przed karą sprawców przestępstw.
  2. Naruszenia prawa lub pomyłki popełnione przez organy ścigania podczas postępowania przygotowawczego nie mogą powodować u sądu uprzedzenia wpływającego na ocenę co do winy lub niewinności podejrzanego.

  Art. 49. [Prawo do obrony]

  W każdym momencie postępowania procesowego oskarżony ma prawo do informacji o oskarżeniu wniesionym przeciw niemu. Ma też on prawo do korzystania z pomocy obrońcy.

  Art. 50. [Domniemanie niewinności]

  1. Oskarżony ma prawo do prawidłowego, publicznego i szybkiego postępowania przed niezależnym i bezstronnym sądem, który ostatecznie rozstrzyga o jego winie.
  2. Oskarżony będzie uważany za niewinnego do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez sąd o jego winie lub upłynięcia terminu przewidzianego na odwołanie się do sądu od kary wymierzonej przez organ administracji publicznej.
  3. Oskarżony nie może być zmuszany do świadczenia przeciwko sobie lub osobie bliskiej.
  4. Nikt nie może być sądzony za to samo przestępstwo więcej niż jeden raz.

  Art. 51. [Nietykalność i wolność osobista]

  1. Prawo wszystkich osób do nietykalności i wolności osobistej nie może być naruszane inaczej, niż w wyniku decyzji wydanej na podstawie ustawy, z wystarczającej przyczyny.
  2. Prawo wszystkich osób do bezpieczeństwa własnego domu, dochodów i majątku wobec wkroczeń, rewizji i zajęć nie może być naruszane inaczej, niż w wyniku decyzji wydanej na podstawie ustawy, z wystarczającej przyczyny.
  3. Osoba, która została bezprawnie pozbawiona wolności może otrzymać odszkodowanie za poniesioną skutkiem tego szkodę.

  Rozdział VIII
  ZMIANA KONSTYTUCJI

  Art. 52. [Tryb zmiany Konstytucji]

  1. Zmiana konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej większością co najmniej dwóch trzecich głosów.
  2. Zmiana Konstytucji następuje także w drodze referendum, w trybie określonym w art. 27a.

  (Art. 52 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

  (Art. 52 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 stycznia 2012 r.)

  Art. 53. [Ustawa o zmianie Konstytucji]

  1. Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę o zmianie Konstytucji do podpisu Księciu.
  2. Książę może zaproponować Sejmowi uchwalenie poprawek do ustawy. Sejm głosuje nad całością poprawek oraz uchwala je większością co najmniej dwóch trzecich głosów. W przypadku uchwalenia poprawek przez Sejm Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.
  3. Książę, w przypadku nieskorzystania z prawa do zaproponowania poprawek lub odrzucenia przez Sejm zaproponowanych przez niego poprawek, w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę lub zarządza referendum w sprawie jej zatwierdzenia.
  4. (Skreślony)
  5. Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę zatwierdzoną w drodze referendum.
  6. Jeżeli Książę nie podejmuje czynności określonych w ust. 1–5, ustawę podpisuje Marszałek Sejmu.

  (Art. 53 ust. 2–4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

  (Art. 53 ust. 3 w brzmieniu ustalonym, a ust. 4 skreślony Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 stycznia 2012 r.)

  Art. 54. [Ustawa o zmianie niektórych prerogatyw Księcia]

  (Skreślony)

  (Art. 54 ust. 1 zd. 1 i ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

  (Art. 54 ust. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 25 lipca 2011 r.)

  (Art. 54 skreślony Ustawą konstytucyjną o suwerenności Narodu z dnia 21 października 2013 r.)

  Art. 55. [Przepisy wprowadzające]

  1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Kadencja Izb Sejmu wybranych w chwili wejścia w życie ustawy upływa z dniem upływu kadencji Izby Senatorskiej wybranej w chwili wejścia w życie ustawy.
  3. Tracą moc:
   1. Konstytucja oraz Ustawy konstytucyjne Księstwa Sarmacji,
   2. Dekret Księcia Sarmacji nr 129 o Regencie z dnia 15 stycznia 2004 r.,
   3. Dekret Księcia Sarmacji nr 152 o sukcesji z dnia 29 kwietnia 2004 r.,
   4. Dekret Księcia Sarmacji nr 416 o Radzie Regencyjnej z dnia 31 sierpnia 2007 r.,
   5. Dekret Księcia Sarmacji nr 595 o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 13 czerwca 2010 r.

  (—) Piotr II Grzegorz

  Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny