Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 4626 [X]

Grodzisk, dnia 21 lutego 2011 r.

Akt ratyfikacji

Traktatu o przyjaźni i współpracy Księstwem Sarmacji a Rzeczpospolitą Obojga Narodów

W imieniu Księstwa Sarmacji

REGENT KSIĘSTWA SARMACJI

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 14 lutego 2011 r. w Królewskim Stołecznym Mieście Krakowie został sporządzony Traktat o przyjaźni i współpracy między Księstwem Sarmacji a Rzeczpospolitą Obojga Narodów, w następującym brzmieniu:

* * *

Traktat

o przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Rzeczpospolitą Obojga Narodów

W dniu 14 lutego 2011 r. w Królewskim Stołecznym Mieście Krakowie
Wysokie Układające się Strony:

Jego Książęca Mość Piotr II Grzegorz, Książę Sarmacji,

reprezentowany przez

Diuka Michaela von Lichtensteina, Ministra Spraw Zagranicznych,

oraz
Jego Królewska Mość Michał III, Król Polski
w imieniu własnym i Rzeczypospolitej Obojga Narodów


•    pragnąc pogłębić przyjaźń między obu Państwami i Narodami oraz umocnić łączące je więzy polityczne, gospodarcze i kulturalne,
•    potwierdzając przywiązanie do idei przyjaźni, współpracy i sprawiedliwości,
•    dążąc do stabilizacji i pokoju w v-świecie,
•    przekonane o konieczności ostatecznego przezwyciężenia konfliktów i podziałów w v-świecie,
•    zmierzając do pogłębienia stosunków dwustronnych i do nadania im jakościowo nowego wymiaru,
•    wyrażając przekonanie, że rozwój bezpośrednich kontaktów między państwami i ich obywatelami przyczynia się zasadniczo do lepszego zrozumienia między narodami, uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1.

Wysokie Umawiające się Strony będą pogłębiać i umacniać współpracę opartą na zasadach przyjaźni, zaufania i wzajemnego szacunku między obu Narodami.

Artykuł 2.

Wysokie Umawiające się Strony, działając w myśl postanowień, będą się przyczyniały do rozwoju współpracy i porozumienia oraz umacniały zaufanie w v-świecie.

Artykuł 3.

Wysokie Umawiające się Strony w swoich poczynaniach będą się kierowały zasadami suwerennej równości, powstrzymania się od groźby użycia siły lub użycia siły, nienaruszalności granic, integralności terytorialnej państw, pokojowego załatwiania sporów i nieingerencji w sprawy wewnętrzne, poszanowania praw i wolności obywatelskich łącznie z wolnością myśli, sumienia, religii i przekonań, równouprawnienia, współpracy między państwami oraz wykonywania w dobrej wierze zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego.

Artykuł 4.

Wysokie Umawiające się Strony będą współpracować na rzecz utrzymania pokoju i umocnienia bezpieczeństwa w v-świecie. W swoim działaniu kierować się będą zasadą wystarczalności obronnej i przesłankami warunków bezpieczeństwa. Umawiające się Strony popierają struktury i mechanizmy przyczyniające się do zapewnienia autentycznego i niepodzielnego bezpieczeństwa wszystkim państwom.


Artykuł 5.

Wysokie Umawiające się Strony będą rozwijać i pogłębiać stosunki w dziedzinie obronności. W tym celu będą popierać kontakty między ministerstwami obrony i siłami zbrojnymi.

Artykuł 6.

W przypadku powstania sytuacji, która w przekonaniu jednej z Wysokich Umawiających się Stron może zagrozić pokojowi i bezpieczeństwu międzynarodowemu przez wzmożenie napięcia międzynarodowego, Rządy Wysokich Umawiających się Stron nawiążą pilnie kontakt kanałami, które uznają za właściwe, w celu wymiany poglądów w sprawie podjęcia działań mogących obniżyć napięcie i zaradzić powstałej sytuacji. Jeśli jedna z Umawiających się Stron uzna, że jej interesy bezpieczeństwa zostały naruszone, może zaproponować drugiej Umawiającej się Stronie natychmiastowe przeprowadzenie konsultacji dwustronnych.

Artykuł 7.

Wysokie Umawiające się Strony będą przywiązywać specjalną wagę do pogłębienia stosunków między parlamentami Wysokich Umawiających się Stron. Biorąc pod uwagę systemy konstytucyjne obydwu Państw, Umawiające się Strony będą popierać bezpośrednie kontakty miedzy ich władzami, a także rozwój współpracy na wszystkich szczeblach. W tym samym duchu Wysokie Umawiające się Strony będą ułatwiać współpracę między organizacjami politycznymi, społecznymi i związkowymi obu Państw.


Artykuł 8.

Wysokie Umawiające się Strony będą organizować konsultacje na różnych szczeblach w celu zapewnienia rozwoju stosunków dwustronnych, a także uzgadniać, w miarę możliwości, stanowiska w sprawach międzynarodowych będących przedmiotem ich wspólnego zainteresowania. Spotkania na najwyższym szczeblu politycznym będą się odbywać, gdy Wysokie Umawiające się Strony uznają to za konieczne. Przedstawiciele Stron właściwi do spraw zagranicznych będą się spotykać na konferencji przynajmniej raz na dwa miesiące. Spotkania między innymi członkami rządów będą się odbywać w miarę potrzeby. Okresowe konsultacje na szczeblu ekspertów będą się odbywać zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba.

Artykuł 9.

Wysokie Umawiające się Strony będą umacniać współpracę w dziedzinie kultury, nauki, oświaty i techniki. Umawiające się Strony będą współuczestniczyć i pomagać w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów między placówkami rządowymi, instytucjami kultury, związkami i stowarzyszeniami twórczymi, uniwersytetami, innymi placówkami szkolnictwa wyższego, ośrodkami badawczymi, fundacjami, organizacjami prywatnymi oraz ludźmi kultury, nauki i oświaty. Umawiające się Strony zwrócą szczególną uwagę na wzajemne upowszechnianie wiedzy o narodowym dorobku w dziedzinie kultury i sztuki. W tym celu będą oprócz innych działań organizować wymianę osobową, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany kulturowej.

Artykuł 10.

Wysokie Umawiające się Strony stworzą warunki do współpracy między prasą, radiem, telewizją i innymi środkami medialnego przekazu obu Państw.

Artykuł 11.

Wysokie Umawiające się Strony zobowiązują się do wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy w zakresie dóbr kulturalnych i dzieł sztuki.

Artykuł 12.

Niniejszy traktat nie jest skierowany przeciwko państwom trzecim. Nie narusza on praw i obowiązków, wynikających z umów dwustronnych i wielostronnych, zawartych przez Wysokie Umawiające się Strony z innymi państwami.

Artykuł 13.

Niniejszy traktat będzie ratyfikowany przez każdą z Wysokich Umawiających się Stron i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych. Niniejszy traktat utraci moc po upływie 14 dni od dnia jego wypowiedzenia.

(l.s.)
Diuk Michael von Lichtenstein
Minister Spraw Zagranicznych
Księstwa Sarmacji

(l.s.)
Michał III
Król Polski, etc.

* * *

Po zapoznaniu się z powyższym traktatem, w imieniu Księstwa Sarmacji oświadczam, że:

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 21 lutego 2011 r.

(—) Diuk Jack O'Neill,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny