Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 4647 [X]

Grodzisk, dnia 12 marca 2011 r.

Rozporządzenie Kanclerza nr 3/2011

w sprawie zmiany Rozporządzenia Kanclerza o zasadach wynagradzania funkcjonariuszy państwowych (uchylony)

Art. 1


W Rozporządzeniu Kanclerza nr 1/2011 z dnia 11.01.2011r. o zasadach wynagradzania funkcjonariuszy państwowych wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2. ust. 1. zwiększa się maksymalną kwotę jednorazowej premii do 50.000 libertów;
2) art. 2. ust. 2. otrzymuje brzmienie:
Premie przyznaje:

1) Książę — Marszałkowi Sejmu, Marszałkom Izb, Prezesowi Sądu Najwyższego, Prefektowi Generalnemu, Marszałkowi Dworu Książęcego, Hetmanowi Wielkiemu Księstwa Sarmacji, Dowódcom Rodzajów Wojsk;
2) Marszałek Sejmu - Kanclerzowi
3) Kanclerz — Ministrom, Panom Ziemi, Sekretarzom Stanu, innym podległym rządowi urzędnikom;
4) Prezes Sądu Najwyższego — Sędziom Sądu Najwyższego;
5) Prefekt Generalny — Prefektom;
6) Marszałek Dworu Książęcego — pozostałym członkom Dworu Książęcego.

3) w art. 2 dodaje się ustęp 3 o następującej treści:
"W przypadku, gdy urzędnikowi państwowemu przysługiwałaby premia z kilku tytułów wymienionych w ust. 2, wówczas premię przyznaje tylko jeden - pierwszy organ wymieniony w ust. 2."
4) w art. 2 dodaje się ustęp 4 o następującej treści:
"Księciu, a na czas nieobecności Księcia - Regentowi przysługuje stałe wynagrodzenie w wysokości 1.450 lt dziennie."
5) dodaje się art. 2a o następującej treści:
"1. Kanclerz może samodzielnie lub na wniosek organizatora dofinansować inicjatywę społecznie użyteczną w kwocie do 200.000 lt.
2. Inicjatywy społecznie użyteczne, organizowane przez Rząd lub Ministra mogą być dofinansowane do czterokrotności kwoty wymienionej w ust. 1."
5) w art. 3 zmienia się miesiąc marzec na kwiecień.


Art. 2


Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia

(—) Tomasz Hugo bnt Pac
Kanlcerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny