Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 4649 [X]

Grodzisk, dnia 20 marca 2011 r.

Ustawa Starosarmacji

o Administracji Starosarmacji (uchylony)

Art. 1. [Administracja]


Administracja Starosarmacji, zwana dalej „Administracją”, jest organem pomocniczym Namiestnika Starosarmacji.


Art. 2. [Urzędnicy Administracji]


1. Urzędnikami Administracji są osoby powoływane przez Namiestnika do wykonywania kompetencji Prowincji, określonych w Konstytucji Księstwa Sarmacji i Małej Konstytucji Starosarmacji: Radcy Generalni oraz Radcy do spraw.
2. Urzędnikiem Administracji jest też Prefekt Starosarmacji.
3. Namiestnik może powołać jednego z Radców Generalnych na funkcję Szefa Administracji.
4. Namiestnik może też powołać doradców, Tajnych Radców Rzeczywistych.


Art. 3. [Konkursy na urzędników i kontrakty]


1. Urzędnicy są wyłaniani w drodze konkursów. Namiestnik określa zasady przeprowadzania tych konkursów.
2. Urzędnicy zatrudniani są na kontrakty, na okres co najwyżej 3 miesięcy. Namiestnik każdorazowo potwierdza przedłużenie kontraktu.


Art. 4. [Przepisy końcowe]


1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Traci moc Ustawa Starosarmacji o Kancelarii Namiestnika Starosarmacji z 31 maja 2010 r.

(—) Piotr diuk Hasselandzki,
Namiestnik Starosarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny